«Від іє­рар­хі­чно­го ми­сле­н­ня – до ме­ре­же­во­го»

У Хар­ко­ві за­мість зви­чай­них ре­фе­ра­тів про­по­ну­ють пи­са­ти стат­ті до «Ві­кі­пе­дії»

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Альо­на СОКОЛИНСЬКА

«Ві­кі­пе­дія» є не ли­ше дже­ре­лом ін­фор­ма­ції. Це та­кож по­ту­жний те­хно­ло­гі­чний ін­стру­мент для роз­ви­тку осві­ти та на­у­ки, ви­ро­бле­н­ня на­ви­чок кри­ти­чно­го ми­сле­н­ня та ана­лі­зу ін­фор­ма­ції під час ро­бо­ти над ста­т­тя­ми, вва­жа­ють хар­ків­ські ді­я­чі «Від­кри­то­го Уні­вер­си­те­ту Май­дан Мо­ні­то­ринг» та за­кли­ка­ють на­у­ков­ців, ви­кла­да­чів ви­шів Укра­ї­ни ра­зом зі сво­ї­ми сту­ден­та­ми та аспі­ран­та­ми до­лу­ча­ти­ся до на­пи­са­н­ня ма­те­рі­а­лів до «Ві­кі­пе­дії».

У Хар­ко­ві від­був­ся кру­глий стіл що­до впро­ва­дже­н­ня осві­тньої про­гра­ми «Ві­кі­пе­дії», на яко­му осві­тя­ни-акти­ві­сти на­га­да­ли про звер­не­н­ня мі­ні­стра осві­ти і на­у­ки Сер­гія Кві­та що­до вне­ску ака­де­мі­чної спіль­но­ти до роз­ви­тку укра­їн­ської «Ві­кі­пе­дії», роз­по­від­а­ли про шля­хи та­кої ро­бо­ти та її по­зи­тив­ні ре­зуль­та­ти.

Ор­га­ні­за­тор кру­гло­го сто­лу, ко­ор­ди­на­тор ГО «Ві­кі­ме­діа Укра­ї­на», істо­рик Сер­гій Пе­тров за­ува­жив, що між­на­ро­дна іні­ці­а­ти­ва «Осві­тня про­гра­ма Ві­кі­пе­дії» пра­цює з 2010 ро­ку, і за­раз в ній бе­руть участь по­над 70 кра­їн сві­ту. В Укра­ї­ні про­ект ре­а­лі­зу­є­ться про­тя­гом остан­ніх трьох ро­ків, до ньо­го до­лу­чи­ли­ся сту­ден­ти та ви­кла­да­чі ви­шів з Сум, Ки­є­ва, Чер­ні­го­ва. В Хар­ко­ві сту­ден­ти НТУ ХПІ на­пи­са­ли кіль­ка де­ся­тків ста­тей, ви­кла­ли фо­то до Ві­кі­схо­ви­ща.

Но­ві те­хно­ло­гії мо­ти­ву­ють про­цес осві­ти, ро­блять йо­го більш ці­ка­вим, на­пов­не­ним та ін­те­р­актив­ним, впев­не­ні осві­тя­ни-акти­ві­сти. Тра­ди­цій­ні ре­фе­ра­ти за­зви­чай ідуть «на ма­ку­ла­ту­ру» пі­сля до­по­віді. Аре­фе­ра­ти у ви­гля­ді ста­тей на Ві­кі за­ли­ша­ю­ться для подаль­шо­го ци­ту­ва­н­ня, мо­жуть ста­ти кро­ком у на­у­ко­вій кар’ єрі, ча­сти­ною ре­зю­ме про участь у між­на­ро­дно­му осві­тньо­му про­е­кті (в ро­бо­ті бра­ли участь най­ві­до­мі­ші ви­ші, та­кі як Уні­вер­си­тет Ка­лі­фор­нії в Бер­клі та Йєль­ський уні­вер­си­тет), осо­би­стим до­ся­гне­н­ням та на­дба­н­ням на­ви­чок та вмінь. Бо під час ро­бо­ти над стат­тею сту­дент учи­ться ана­лі­зу­ва­ти, доби­ра­ти дже­ре­ла, стру­кту­ру­ва­ти та оформ­ля­ти ін­фор­ма­цію у ви­гля­ді ло­гі­чно­го текс­ту. Це своє­рі­дний тре­на­жер для на­у­ко­во­го пи­сьма, ко­ли май­бу­тні на­у­ков­ці пи­шуть ла­ко­ні­чний та змі­стов­ний текст, про­во­дять ори­гі­наль­не до­слі­дже­н­ня, не­суть від­по­від­аль­ність за да­ні.

Ро­бо­та над ста­т­тя­ми від­кри­то по­ка­зує ком­пе­тен­тність ви­кла­да­чів та сту­ден­тів, вва­жає ви­кла­дач та на­у­ко­вець Окса­на Се­ред­кі­на, одна з за­снов­ниць «Віль­но­го Уні­вер­си­те­ту Май­дан Мо­ні­то­ринг». Але та­кож до­зво­ляє на­у­ков­цям роз­ши­рю­ва­ти свою ау­ди­то­рію. «В на­у­ков­ців є по­тре­ба роз­мов­ля­ти з су­спіль­ством, але во­ни не ро­зу­мі­ють, як це ро­би­ти і не вва­жа­ють за по­трі­бне за­йма­ти­ся пі­а­ром», — го­во­рить кан­ди­дат ма­те­ма­ти­чних на­ук.

Оле­на Зна­тко­ва з Аграр­но­го уні­вер­си­те­ту Лу­ган­ська, який ева­ку­ю­ва­ли до Хар­ко­ва рік то­му ра­зом з ін­ши­ми 15 ви­ша­ми схо­ду Укра­ї­ни, вва­жає, що но­ві те­хно­ло­гії не­об­хі­дні сту­ден­там осо­бли­во в на­пру­же­ній кон­ку­рен­тній си­ту­а­ції. Ви­кла­дач звер­ну­ла­ся з про­ха­н­ням до­по­мог­ти ви­шу, який під час пе­ре­їзду втра­тив ба­зу для на­у­ко­вих до­слі­джень та те­хні­чне за­без­пе­че­н­ня у впро­ва­джен­ні да­ної про­гра­ми. До­сі Аграр­ний уні­вер­си­тет Лу­ган­ська не отри­мав жо­дної до­по­мо­ги від двох мі­ні­стерств у най­скру­тні­шій си­ту­а­ції, по­скар­жи­ла­ся по­мі­чник ре­кто­ра Оле­на Зна­тко­ва.

«Тре­ба від іє­рар­хі­чно­го ми­сле­н­ня пе­ре­хо­ди­ти до ме­ре­жно­го. Бо ме­ре­жа мо­же біль­ше. Від іє­рар­хі­чних ав­то­ри­те­тів ми пе­ре­хо­ди­мо до від­кри­то­сті знань і від­кри­тої пе­ре­вір­ки дже­рел. Про­зо­рість — це без­пе­ре­чний плюс ці­єї про­гра­ми», — ка­же про до­да­тко­ві по­зи­тив­ні впли­ви про­гра­ми на­у­ко­вець Окса­на Се­ред­кі­на. Сер­гій Пе­тров та­кож вва­жає, що «Ві­кі­пе­дія» вті­лює за­галь­ну мрію про те, щоб ко­жний мав до­ступ до всіх на­ко­пи­че­них у сві­ті знань.

Між ін­шим, чле­ни кру­гло­го сто­лу ді­йшли ви­снов­ку, що най­більш які­сно в укра­їн­ській «Ві­кі­пе­дії» пред­став­ле­на біо­ло­гія, де стат­ті пи­шуть кан­ди­да­ти на­ук та мо­ло­ді на­у­ков­ці. Най­слаб­кі­шим роз­ді­лом на­ра­зі є астро­но­мія.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.