«Об­сяг до­по­мо­ги впав на 95%»

Во­лон­те­ри тер­но­піль­сько­го Ло­гі­сти­чно­го цен­тру, по­при фі­нан­со­ві тру­дно­щі, за­без­пе­чу­ють во­ї­нів із 6-ї хви­лі мо­бі­лі­за­ції

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Там­та ҐУҐУШВІЛІ, Тер­но­піль

Укра­їн­ським во­ї­нам на схо­ді не­об­хі­дні осін­ньо-зи­мо­вий одяг, тер­мо­бі­ли­зна. Про це роз­по­ві­ли во­лон­те­ри Ло­гі­сти­чно­го цен­тру до­по­мо­ги бій­цям АТО, які не­що­дав­но по­вер­ну­ли­ся зі схо­ду.

«Під час по­пе­ре­дньої по­їзд­ки два ра­зи по­тра­пи­ли під об­стрі­ли. Ацьо­го ра­зу у нас бу­ла біль­шменш спо­кій­на по­їзд­ка. До­по­мо­гу роз­во­зи­ли по всій лі­нії фрон­ту. При­їха­ли в Опи­тне, Во­дя­не — це лі­нія роз­ме­жу­ва­н­ня. Хло­пцям у біль­шо­сті до­став­ля­ють їжу, але не в тих кіль­ко­стях і по­тре­бах, в яких їм тре­ба. При­ве­зли бій­цям одяг, про­ду­кти. Хло­пці все шви­день­ко ро­зі­бра­ли. На­сам­пе­ред бій­ці про­си­ли при­вез­ти їм тер­мо­бі­ли­зну», — роз­по­від­ає во­лон­тер Ло­гі­сти­чно­го цен­тру до­по­мо­ги бій­цям АТО Бог­дан Кін­дій.

Во­лон­те­ри роз­по­від­а­ють, що за остан­ній час об­сяг на­да­ної від лю­дей ма­те­рі­аль­ної до­по­мо­ги впав на 95%. «Усі по­жер­тви — гро­шо­ва, ма­те­рі­аль­на, по хар­чо­вій лі­нії впа­ли на 95%. До­по­ма­га­ють уже тіль­ки дру­зі, які зна­ють про на­шу ді­яль­ність і про­дов­жу­ють під­три­му­ва­ти. Не­що­дав­но зро­би­ли ана­ліз по­жертв. За 14 днів прийня­ли 550 гри­вень. Ми за­раз по­ча­ли актив­но спів­пра­цю­ва­ти із укра­їн­ськи­ми гро­ма­да­ми за кор­до­ном, — ка­же во­лон­тер Ло­гі­сти­чно­го цен­тру до­по­мо­ги бій­цям АТО На­зар Ха­му­ляк. — Ми про­йшли два ета­пи кри­зи — ми­ну­ло­го ро­ку осін­ню і цьо­го ро­ку ве­сною. Те­пер тре­тій етап кри- зи, су­ціль­но­го спа­ду — це ни­ні­шній пе­рі­од».

Не­зва­жа­ю­чи на скла­дну еко­но­мі­чну си­ту­а­цію, во­лон­те­ри Ло­гі­сти­чно­го цен­тру до­по­мо­ги бій­цям АТО по­ста­ви­ли пе­ред со­бою ме­ту — по мо­жли­во­сті за­без­пе­чи­ти во­ї­нів із 6-ї хви­лі мо­бі­лі­за­ції. «На по­зи­ції за­сту­пає 6-та хви­ля мо­бі­лі­за­ції, яка змі­нює тре­тю. За­раз клю­чо­ве зав­да­н­ня — за­без­пе­чи­ти її, мо­жли­во, на рів­ні бри­га­ди, ба­таль­йо­ну, ро­ти чи окре­мих бій­ців», — за­зна­чає На­зар Ха­му­ляк.

На­ра­зі на скла­ді Ло­гі­сти­чно­го цен­тру до­по­мо­ги бій­цям АТО го­ту­ють но­ву пар­тію до­по­мо­ги для від­прав­ки на схід. «На­бли­жа­є­ться похо­ло­да­н­ня, по­трі­бні те­плий одяг, тер­мо­бі­ли­зна, ге­не­ра­то­ри, рі­зні обі­грі­ва­ю­чі при­ла­ди. Ата­кож тра­ди­цій­но — про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня, гі­гі­є­ні­чні та ме­ди­чні за­со­би — про­ти­за­сту­дні, про­ти­гри­по­зні пре­па­ра­ти, тра­ви та чаї то­що. Не­об­хі­дні та­кож гу­мо­ві чо­бо­ти і бен­зо­пил­ки. Бур­жуй­ки, мо­жли­во, ще за­ли­ши­ли­ся від по­пе­ре­дніх хвиль мо­бі­лі­за­ції, але дро­ва бу­дуть одно­зна­чно по­трі­бні. То­му бен­зо­пил­ки не­об­хі­дні. Та­кож тра­ди­цій­но по­трі­бні бій­цям фор­ма і бер­ці, те­плі ру­ка­ви­ці, ба­ла­кла­ви», — ка­же во­лон­тер Ло­гі­сти­чно­го цен­тру до­по­мо­ги бій­цям АТО Лю­ба Вовк.

У Тер­но­по­лі до­по­мо­гу мо­жна при­но­си­ти у Ло­гі­сти­чний центр до­по­мо­ги бій­цям АТО на вул. Зба­разь­ка, 16. Но­мер га­ря­чої лі­нії — (097)2-055-055.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.