ВIЙНА ЗА МИР

У ли­сто­па­ді від­бу­де­ться прем’єра до­ку­мен­таль­но­го філь­му про ро­бо­ту по­льо­вих ме­ди­ків-до­бро­воль­ців та тих, хто тра­пля­є­ться їм на шля­ху

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Оле­на МА­КСИ­МЕН­КО

Ре­жи­сер Єв­ген Титаренко (по­зив­ний « Ре­жи­сер » ) пра­цю­вав над філь­мом « Вій­на за мир» впро­довж ро­ку. Він по­їхав на фронт про­сто з оку­по­ва­но­го Кри­му, ли­шив­ши там вла­сну кі­но­сту­дію. У ве­ре­сні при­їхав у Ща­стя Лу­ган­ської обла­сті, де по­зна­йо­мив­ся з на­чме­дом «Го­спі­та­льє­рів» Яною Зін­ке­вич. Став­ши ча­сти­ною ко­ман­ди, « Ре­жи­сер » роз­ді­лив із « Го­спі­та­льє­ра­ми » усі не­го­ди і ра­до­щі фрон­то­вих бу­днів. Пі­ски, Ста­ни­ця Лу­ган­ська, Ши­ро­ки­не, Ша­хта — в йо­го об’єктив по­тра­пи­ли чи не всі га­ря­чі то­чки ці­єї вій­ни, за­га­лом бу­ло відзня­то 120 го­дин болю, во­гню, фі­ло­соф­ських роз­мов у мо­мен­ти за­тиш­шя, фрон­то­во­го гу­мо­ру ( без­умов­но, чор­ні­шо­го за по­ляр­ну ніч) та не­ви­га­да­них істо­рій. Кар­ти­на по­ка­зує ба­га­то­гран­не і див­не жи­т­тя «в зо­ні» — в іна­кшо­му ви­мі­рі, де па­ну­ють ін­ші, ніж «на ве­ли­кій зем­лі», за­ко­ни та цін­но­сті. « Вій­на за мир » — де­бю­тна ро­бо­та пов­но­ме­тра­жно­го фор­ма­ту мо­ло­до­го ре­жи­се­ра, про­те укра­їн­ський гля­дач уже зна­йо­мий з йо­го екс­пре­сив­ни­ми ко­ро­тко­ме­траж­ка­ми.

« Найскладніше — ко­ли до­во­ди­ться мон­ту­ва­ти ві­део із «дво­хсо­ти­ми » , — ді­ли­ться Єв­ге­ній де­та­ля­ми ро­бо­чо­го про­це­су. — Ко­ли ба­чиш смерть у ре­аль­но­сті, це спри­йма­є­ться не так мо­то­ро­шно, ко­ли ро­биш мон­таж і де­ся­тки ра­зів му­сиш про­кру­чу­ва­ти ці ка­дри. То­ді по-справ­жньо­му «на­кри­ває».

Ко­ли са­ме і де від­бу­де­ться прем’ єра ці­єї до­ку­мен­таль­ної стрі­чки, бу­де ві­до­мо ближ­че до ли­сто­па­да. Всю ін­фор­ма­цію мо­жна ді­зна­ти­ся на одно­ймен­ній « Фейсбук » - сто­рін­ці, при­свя­че­ній філь­му, War for Peace/ » Война за мир». Там же мо­жна пе­ре­гля­ну­ти уривки.

КАДР ІЗ ФІЛЬ­МУ «ВІЙ­НА ЗА МИР»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.