Кри­ла­тий сим­вол Укра­ї­ни

Роз­ду­ми про фе­сти­валь «Кро­ле­ве­цькі ру­шни­ки»

Den (Ukrainian) - - Культура - Ми­ко­ла ГРИ­ЦЕН­КО

Уже вдвад­ця­те у мі­сте­чку Кролевець на Сум­щи­ні від­був­ся фо­рум. Ві­до­мо, що упро­довж сто­літь кро­ле­ве­цькі ру­шни­ки вва­жа­ли за честь ма­ти чи не в ко­жній укра­їн­ській осе­лі, ни­ми огор­та­ли іко­ни, порт­ре­ти най­до­рож­чих лю­дей. Ве­сіль­ний кро­ле­ве­цький ( або іще йо­го на­зи­ва­ють «ко­ро­лев­ський») ру­шник обру­чив міль­йо­нів по­дру­жніх пар у рі­зних ку­то­чках кра­ї­ни, єд­на­ю­чи й увесь наш на­род. Сво­го ча­су на вла­сне ве­сі­л­ля, яко­му, на жаль, не су­ди­ло­ся збу­ти­ся, при­дбав кро­ле­ве­цько­го ру­шни­ка і Та­рас Шев­чен­ко...

Ни­ні кро­ле­ве­цьке тка­цтво пе­ре­жи­ває не най­кра­щі ча­си. Мі­сце­ву тка­цьку фа­бри­ку за ке­рів­ни­цтва одно­го з до­не­цьких ва­ря­гів­гу­бер­на­то­рів Сум­щи­ни (вже за не­за­ле­жно­сті) «роз­пи­ля­ли» на... ме­та­ло­брухт. При­зу­пи­ни­ло на­бір на тка­цьку спе­ці­аль­ність і мі­сце­ве учи­ли­ще. За­раз кро­ле­ве­цький ру­шник бе­ре­жуть у сво­їх тен­ді­тних ру­ках кіль­ка ткаль (мен­ше де­ся­тка), які пра­цю­ють на до­му, а ще на­би­рає си­ли ко­му­наль­не під­при­єм­ство «Кро­ле­ве­цькі ру­шни­ки»...

Фе­сти­валь із су­то мі­сце­во­го пе­ре­тво­рив­ся у дій­ство між­на­ро­дно­го фор­ма­ту, яке пре­зен­тує Укра­ї­ну в рі­зних ре­гіо­нах на­шої дер­жа­ви та сві­ті.

У рі­зні ро­ки фе­сти­валь­ні про­гра­ми, крім укра­їн­ських, яскра­ві­ли ви­ко­нав­ця­ми із Ні­дер­лан­дів, Ки­таю, Гру­зії, Бі­ло­ру­сі...

Ни­ні пер­ші мі­сця зай­ня­ли у но­мі­на­ці­ях: «Ака­де­мі­чний во­кал (до 18 ро­ків)» — Дми­тро Га­гін, м. Глу­хів; «Ака­де­мі­чний во­кал (пі­сля 18 ро­ків)» — Ма­ри­на Най­ми­тен­ко, м. Ки­їв; «На­ро­дний во­кал (до 18 ро­ків)» — Ан­на Дми­трен­ко, со­ліс­тка зраз­ко­во­го во­каль­но­го ан­сам­блю «Ча­рів­ні маль­ви» Глу­хів­ської за­галь­но­осві­тньої шко­ли-ін­тер­на­ту І—ІІІ сту­пе­нів ім. М.І.Жу­жо­ми; «На­ро­дний во­кал (ко­ле­кти­ви пі­сля 18 ро­ків)» — на­ро­дний ама­тор­ський ан­самбль «Ка­ли­на» (ке­рів­ник Ле­о­нід Гришко), с. Об­то­ве Кро­ле­ве­цько­го ра­йо­ну Сум­ської обла­сті; «Естра­дна пі­сня (ко­ле­кти­ви до 18 ро­ків)» — ан­самбль «Бар­ви» Глу­хів­ської за­галь­но­осві­тньої шко­ли І—ІІІ сту­пе­нів №6 (ке­рів­ник Оле­ксандр Тюль­па); «Естра­дна пі­сня (ко­ле­кти­ви пі­сля 18 ро­ків)» — на­ро­дний ама- тор­ський во­каль­ний ан­самбль «Мо­ло­дість» ко­му­наль­но­го за­кла­ду «Ра­йон­ний бу­ди­нок куль­ту­ри» Глу­хів­ської ра­йон­ної ра­ди (ке­рів­ник Оле­ксандр Ла­нін); «Естра­дна пі­сня (со­лі­сти до 18 ро­ків)» — Да­ша Ко­ро­бо­ва, Кро­ле­ве­цька ДШМ; «Естра­дна пі­сня (со­лі­сти пі­сля 18 ро­ків)» — Оль­га Ку­да­бе­ко­ва, м. Чер­ні­гів.

Во­ло­да­ря­ми Гран-прі «Кро­ле­ве­цьких ру­шни­ків- 2015 » ста­ли: на­ро­дний ама­тор­ський чо­ло­ві­чий квін­тет «Бу­ла­ва» із се­ли­ще Ве­ли­ка Ба­га­чка Пол­тав­ської обла­сті та Дар’я Га­ле­та — сту­ден­тка НМАУ з Ки­є­ва.

А « Бе­ре­ги­нею ро­ку » на­зва­ли ві­до­му актри­су те­а­тру і кі­но Аду Ро­гов­це­ву, зем­ля­чку, яка на­ро­ди­ла­ся в су­сі­дньо­му Глу­хо­ві. На її тен­ді­тні, му­жні пле­чі ля­гли бі­ло­чер­во­ні кри­ла кро­ле­ве­цько­го тка­но­го ру­шни­ка. І в цю уро­чи­сту мить, зда­ва­ло­ся, що й са­ма Ада Ми­ко­ла­їв­на ста­ла схо­жою на ні­жну пта­ху. Так зем­ля­ки вша­ну­ва­ли її та­лант, ма­те­рин­ську вір­ність, від­да­ність укра­їн­сько­му на­ро­до­ві та сво­їй рі­дній Сум­щи­ні!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.