Ве­чір пам’яті Джо­на Лен­но­на — 9 жов­тня, Цен­траль­ний бу­ди­нок офі­це­рів

Den (Ukrainian) - - Культура -

На­га­да­є­мо, май­бу­тній ле­ген­дар­ний рок-му­зи­кант, один із за­снов­ни­ків та уча­сник зна­ме­ни - тої гру пи The Beatles, на ро див ся 9 жов т ня 1940 р. у Лі­вер­пу­лі (Ве­ли­ко­бри­та­нія), а 8 гру­дня 1980 р. у Нью-Йор­ку (США) був уби­тий фана­том. Свої по­гля­ди на жи­т­тя Джон ви­слов­лю - вав як у пі­снях, так і в пу­блі­чних ви­сту­пах. Лен - нон про­по­від­у­вав ідеї рів­но­сті і бра­тер­ства лю­дей, ми­ру, сво­бо­ди. Це зробило йо­го ку­ми­ром хі пі та од ним із най ви знач ні ших гро мадсь ких ді­я­чів 1960—1970-х. В остан­ні ро­ки сво­го жи­т­тя Дж. Лен­нон де­да­лі біль­ше схи­ляв­ся до пси - хо­де­лі­чно­го ро­ку («Strawberry Fields Forever»), ки­сло­тно­го ро­ку («I am the Walrus») та аван­гар­ду («Revolution 9»). Кра­щи­ми ряд­ка­ми Джо­на Лен­но­на вва­жа­ють сло­ва пі­сні «All You Need Is Love» («Все, що то­бі по­трі­бно, — ко­ха­н­ня»)... Йо­го по­пу­ляр­ну пі­сню «Imagine» бу­ло на­зва­но «най­кра­щою ком - по­зи­ці­єю всіх ча­сів і на­ро­дів» про­фе­сій­ним аме­ри­кан­ським ви­да­н­ням Performing Songwriter. До ре­чі, з 2006 ро - ку «Imagine» лу­нає в остан­ні хви­ли­ни ро­ку, що ми­нає, на пло­щі Таймс-Сквер у Нью-Йор­ку... Укра­їн­ські му­зи­кан­ти ви­рі­ши­ли від­зна­чи­ти 75-річ­чя Джо­на Лен­но­на драйв-кон­цер­том. Кра­щі ки­їв­ські ка­вер-гур­ти Beethoven і CD Band, які ори­гі­наль­но ви­ко­ну­ють пі­сні The Beatles і Лен­но­на, а та­кож вір­ту­о­зний джа­зо­вий пі­а­ніст-ім­про­ві­за - тор Во­ло­ди­мир Со­ля­ник та Київський квар­тет са­ксо­фо­ні­стів під ору­дою Юрія Ва­си­ле­ви­ча під­го­ту­ва­ли ці­ка­ву про­гра­му, до­дав­ши до улю­бле­них пі­сень, які вже ста­ли рок-кла­си­кою, свою енер­ге­ти­ку і драйв. Ве­ду­чі ве­чо­ра — ві - до мий куль ту ро лог і зна вець іс то рії The Beatles Пет ро Пол та рев та по сол му зею The Beatles в Лі вер пу лі Сер гій Рад­чен­ко роз­ка­жуть пу­блі­ці ба­га­то ці­ка­во­го про істо­рію гур­ту і про са­мо­го юві­ля­ра.

ФО­ТО З САЙ­ТА FANSTIKER.COM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.