«Кар­мен-сю­ї­та» — 8 жов­тня, На­ціо­наль­на опе­ре­та Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Культура -

По ста нов ку го лов но го ба лет - мей с те ра На ці о наль ної опе ре - ти Ва ди ма Про ко пен ка мож на на­зва­ти смі­ли­вим екс­пе­ри­мен - том усьо­го твор­чо­го ко­ле­кти­ву. Ви­ста­ва не роз­ва­жає пу­блі­ку, як це за зви чай від бу ва єть ся в «лег­ко­му жан­рі» опе­ре­ти, а ви­ма гає ду ма ти. Ори гі наль не «про­чи­та­н­ня» здій­сне­но як ба - лет- фе є рія, де син тез ба ле ту й опе­ри — су­ча­сно­го та кла­си­чно­го тан­цю, де­мон­стру­є­ться те­хні­ка contemporary dance ( по­стмо­дерн) та іспан­ське фла­мен­ко. У ви­ста­ві лу­на­ють зна­ме­ни­ті хо­ри Бі­зе та дві арії Кар­мен (до ре­чі, ар­ти­сти спі - ва­ють мо­вою ори­гі­на­лу — фран­цузь­кою). Хо­ча зна­йо­му му­зи­ку опер­но­го ше­дев­ру ско­ро­че­но, ви­ста­ву зба­га­че - но ін­ши­ми тво­ра­ми ком­по­зи­то­ра (сце­ні­чна ре­да­кція Бо­г­да­на Стру­тин­сько­го та Ва­ди­ма Про­ко­пен­ка, ди­ри­гент — Сер­гій Го­лу­бни­чий, хор­мей­стер — Ігор Ярошенко). Тан­ців­ни­ки пла­сти­кою, мі­мі­кою та же­ста­ми опо­від­а­ти­муть при­стра­сну істо­рію ко­ха­н­ня.. Для Кар­мен (Юлія Іль­чен­ко) ко­ха­н­ня — суть жи­т­тя! Але ні Хо­зе (Ма­ксим Бул­га­ков), ні То­ре­ро (Ми­хай­ло Бо­цок) не мо­жуть зро­зу­мі­ти й оці­ни­ти вра­зли­ву ду­шу, при­хо­ва­ну за зов­ні­шньою кра­сою... Образ Ду­ші (во­кал) пе­ре­кон­ли­во ви­ко­нує спів­а­чка Та­ма­ра Хо­да­ко­ва.

ФО­ТО АНА­ТО­ЛІЯ ФЕДОРЦІВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.