«Ка­пе­ла­ни» — кі­но­те­атр «Лі­ра»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ге рої до ку мен таль ної стріч ки — війсь ко ві свя - ще ни ки, кот рі з пер ших днів вій­ни на схо­ді сто­ять пліч- о- пліч із бій ця ми. Кан­ва кар­ти­ни — це істо - рії чо ти рьох свя ще ни ків гре ко- ка то лиць кої цер кви, які по­бу­ва­ли в най­га - ря­чі­ших то­чках АТО, бла­го­слов­ля­ли пе­ред бо­єм і роз­ра­джу­ва­ли в най­важ­чі мо мен ти ук ра їнсь ких бій­ців. «Ко­ли ги­нуть то­ва­ри­ші, чер­ствіє ду­ша», — зі­зна­ю­ться сол­да­ти у філь­мі. Щоб ду­ша не чер­стві­ла — на до - по­мо­гу і при­хо­дять ка­пе­ла­ни... Ро­бо­та над філь­мом три­ва­ла по­над рік. Гео­гра­фія зйо­мок бу­ла від За­кар­па­т­тя до Дон­ба­су, а та­кож у Поль­щі, Ні­меч­чи­ні та Фран­ції. «Ка­пе­ла­ни» — де­бю­тна пов­но­ме­тра­жна ро­бо­та Ва­лен­ти­на Діг тя рен ка ( йо му всьо го 26 ро ків). Він ви пус к ник Шко ли жур на ліс ти ки та ме діа- ко му ні ка цій УКУ. Має та кож істо­ри­чну осві­ту. Про­дю­сер філь­му — Пав­ло Ка­зан­цев. Пі­сля Ки­є­ва стрі­чку по­ка­жуть у Льво­ві, Тер­но­по­лі, ІваноФранківську та по укра­їн­сько­му ТБ.

ФО­ТО З САЙ­ТА RADIOSVOBODA.ORG

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.