«Істо­ри­чний атлас Укра­ї­ни» (ке­рів­ник про­е­кту та упо­ря­дник — Юрій Ло­за)

Den (Ukrainian) - - Культура -

Но­вий «Істо­ри­чний атлас Укра­ї­ни» ви­дав­ни­цтва «Ма­па» охо­плює всі пе­рі­о­ди укра­їн­ської істо­рії — від по­яви лю­ди­ни на укра­їн­ських те­ре­нах до на­йостан­ні­ших по­дій сьо­го­де­н­ня, вклю­ча­ю­чи вій­ну пу­тін­ської Ро­сії про­ти Укра­ї­ни. Ма­пи атла­су згру­по­ва­но в дев’яти те­ма­ти­чно-хро­но­ло­гі­чних роз­ді­лів. Крім ва­жли­вих істо­ри­чних пе­рі­о­дів, пов’яза­них із роз­ви­тком пер­ві­сних спіль­нот на укра­їн­ських зем­лях, їхні­ми мі­гра­ці­я­ми, по­явою ін­до­єв­ро­пей­ців та про­тос - лов’ян­ських, пра­слов’ян­ських і вла­сне слов’ян­ських пле­мен, осо­бли­ву ува­гу чи­та­ча акцен­то­ва­но на пе­рі­о­дах, які сто­су­ю­ться істо­рії укра­їн­ської дер­жав­но­сті (Ки­їв­ська Русь, Га­ли­цько-Во­лин­ська дер­жа­ва, Укра­їн­ська ко­за­цька дер­жа­ва, вклю­чно з ав­то­ном­ни­ми фор­му­ва­н­ня­ми у скла­ді ін­ших дер­жав, а та­кож дер­жав­ні тра­ди­ції но­ві­тньої до­би — Укра­їн­ська На­ро­дна Ре­спу­блі­ка, Укра­їн­ська дер­жа­ва та ква­зі­дер­жа­ва у скла­ді СРСР — Укра­їн­ська РСР).До ре­чі, «Істо­ри­чний атлас Укра­ї­ни» на не­що­дав­ньо­му Львів­сько­му фо­ру­мі ви­дав­ців на­зва­но одні­єю з «най­кра­щих кни­жок 2015 ро­ку».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.