«Фор­мат го­ри­зон­ту» Ган­ни Гі­до­ри — галерея «Три­птих Арт»

Den (Ukrainian) - - Культура -

У про­е­кті «Фор­мат го­ри­зон­ту» ху­до­жни­ця із Сум­щи­ни по­ка­зує ори­гі­наль­ні ав­тор­ські пей­за­жі. «Го­ри­зонт — як ле­зо між сві­та­ми; го­ри­зонт — як ви­мір між до і пі­сля; го­ри­зонт — як оди­ни­ця спів­від­но­шень вла­сних ко­ор­ди­нат; го­ри­зонт — як те, чо­го ні­ко­ли не зна­йти; го­ри­зонт — як да­ність, що зав­жди по­ряд; го­ри­зонт — як без­за­пе­ре­чна на­дія на сві­тло, — роз­ли­ва­є­ться ко­льо­ром краю зем­лі», — роз­по­від­ає про свою ви­став­ку ху­до­жни­ця. Ган­на Гі­до­ра на­ро­ди­ла­ся в м. Ми­ро­пі­л­ля на Сум­щи­ні. За­йма­є­ться твор­чі­стю в ца­ри­ні жи­во­пи­су й ленд-ар­ту. Із 2005 р. — член На­ціо­наль­ної спіл­ки ху­до­жни­ків Укра­ї­ни. Ме­шкає і пра­цює в Ки­є­ві. Ви­став­ка « Фор­мат го ри­зон­ту» три­ва­ти­ме до 13 жов­тня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.