Дні пам’яті по­е­та

Den (Ukrainian) - - Культура -

Із 1 до 4 жов­тня в се­лі Бор­тя­ти­ні прой­дуть дні пам’яті Бо­г­да­на-Іго­ря Ан­то­ни­ча. Ху­до­жни­ки з Мир­го­ро­да (Пол­тав­ської обл.) та Льво­ва бра­ти­муть участь в ар­т­про­е­кті «Хва­ла усьо­му, що ро­сте, хва­ла усьо­му, що існує (Б.-І. Ан­то­нич)». Во­ни ма­лю­ва­ти­муть ар­хі­те­ктур­ні спо­ру­ди, кра­є­ви­ди Су­до­вої Ви­шні, сіл Дми­тро­ви­чів та Бор­тя­ти­на, які пов’яза­ні з іме­нем ви­да­тно­го по­е­та. «На го­сти­ну до Ан­то­ни­чів», на Мо­сти­щи­ну, в Му­зей-са­ди­бу ро­ди­ни Ан­то­ни­чів (фі­лія Львів­сько­го му­зею істо­рії ре­лі­гії) при­їде чи­ма­ло го­стей. Так, на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Лі­те­ра­тур­но- ме­мо­рі­аль­но­го му­зе­ю­квар­ти­ри П. Г. Ти­чи­ни в Ки­є­ві Бо­г­да­на Та­ра­ні­на та ди­ре­ктор Хмельницького обла­сно­го лі­те­ра­тур­но­го му­зею Ва­силь Гор­ба­тюк ві­зьмуть участь у лі­те­ра­тур­них чи­та­н­нях «Углиб, до дна спів­у­че ле­зо встром­ляю в ко­рінь сло­ва (Б.-І. Ан­то­нич)». Го­ло­ва Сві­то­вої фе­де­ра­ції укра­їн­ських лем­ків­ських об’єд­нань Со­фія Фе­ди­на ра­зом з усі­ма уча­сни­ка­ми свя­тко­вих за­хо­дів спів­а­ти­ме пі­сні, які лю­бив Ан­то­нич. Ан­самбль укра­їн­ської на­ро­дної пі­сні та по­бу­то­во­го тан­цю «Окса­мит» із мі­ста За­по­ріж­жя за­про­сить при­су­тніх до укра­їн­ських тан­ців та до обря­ду «же­ні­н­ня ко­ми­на».

Справ­жні­ми дру­зя­ми Му­зею-са­ди­би ро­ди­ни Ан­то­ни­чів є Ігор Калинець і Ро­ман Луб­ків­ський. Ві­до­мі по­е­ти ра­зом із ви­хо­ван­ця­ми ди­тя­чої лі­те­ра­тур­ної сту­дії «Дру­зі Ан­то­ни­ча» при Му­зеї-са­ди­бі ві­зьмуть участь у по­е­ти­чних чи­та­н­нях. До спіль­ної мо­ли­тви за ро­ди­ну Ан­то­ни­чів та за мир в Укра­ї­ні ра­зом із го­стя­ми му­зею до­лу­чи­ться і на­ро­дний ан­самбль пі­сні і тан­цю «Лем­ко­ви­на». У екс­по­зи­цій­них за­лах бу­дуть пред­став­ле­ні й дві виставки: «Вла­ди­ка для всіх» — при­свя­че­на 150-річ­чю від дня на­ро­дже­н­ня Ми­тро­по­ли­та УГКЦ Ан­дрея Ше­пти­цько­го та «Вій­на на Укра­ї­ні» — фо­то­ви­став­ка Ан­дрія Ар­ти­ма про вій­ну на схо­ді Укра­ї­ни, в зо­ні АТО. 5 жов­тня, в день на­ро­дже­н­ня одно­го з най­кра­щих по­е­тів на за­хі­дно­укра­їн­ських зем­лях — Бо­г­да­на-Іго­ря Ан­то­ни­ча, на йо­го мо­ги­лі, на Янів­сько­му цвин­та­рі Льво­ва, від­бу­де­ться па­на­хи­да, по­ві­дом­ля­ють Іри­на СЕНЕЧКО й Іри­на ЦЕБЕНКО, на­у­ко­ві спів­ро­бі­тни­ки Львів­сько­го му­зею істо­рії ре­лі­гії.

ФО­ТО З АР­ХІ­ВУ ТУ­РИ­СТИ­ЧНО­ГО МУ­ЗЕЮ В ГОРЛИЦЯХ

ПОР­ТРЕТ АН­ТО­НИ­ЧА З КВІ­ТКОЮ ВЕ­СНЯ­НО­ГО ШАФРАНУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.