Твор­ці «Ава­та­ра-2» по­ка­за­ли но­во­го пер­со­на­жа

Den (Ukrainian) - - Культура -

Про­дю­сер філь­му «Ава­тар» і йо­го сі­кве­лів Джон Лан­дау опу­блі­ку­вав у сво­є­му ака­ун­ті в Twitter ма­лю­нок но­вої ге­ро­ї­ні про­е­кту. На ньо­му зо­бра­же­но жі­но­чий пер­со­наж в обра­зі на’ві, ви­га­да­ної гу­ма­но­ї­дной ра­си, що на­се­ляє пла­не­ту Пан­до­ра у філь­мі. У неї пе­ре­лив­ча­ста бла­ки­тна шкі­ра і жов­ті ми­гда­ле­по­ді­бні очі. Як по­ві­дом­ляє International Business Times, прем’єру кар­ти­ни на­мі­че­но на гру­день 2017 ро­ку. За да­ни­ми ви­да­н­ня, ймо­вір­но, що у фільм по­вер­не­ться ге­ро­ї­ня Грейс Огу­стін у ви­ко­нан­ні Сі­гур­ні Уі­вер. Во­на за­ги­ну­ла в пер­шій ча­сти­ні фран­ши­зи, але в дру­гій кар­ти­ні у неї з’яви­ться но­вий ава­тар. На да­ний мо­мент за­пла­но­ва­но кіль­ка си­кве­лів фран­ши­зи під ро­бо­чи­ми на­зва­ми «Ава­тар-2», «Ава­тар-3» і «Ава­тар-4». Зйом­ки здій­сню­ва­ти­му­ться за те­хно­ло­гі­єю 48 кадрів у се­кун­ду. Да­ти прем’єр тре­тьо­го і че­твер­то­го філь­мів не на­зи­ва­ли­ся. На­у­ко­во-фан­та­сти­чний фільм про жи­те­лів пла­не­ти Пан­до­ра — «Ава­тар» — ви­йшов 2009 ро­ку і по­ста­вив ре­корд за ка­со­ви­ми збо­ра­ми, став­ши пер­шою стрі­чкою в істо­рії, яка зі­бра­ла по­над два мі­льяр­ди до­ла­рів.

ФО­ТО З @TEAMJONLANDAU

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.