100 філь­мів за 100 хви­лин!

Den (Ukrainian) - - Культура -

Із 8 по 11 жов­тня в Ки­є­ві вже вче­твер­те від­бу­де­ться Все­укра­їн­ський фе­сти­валь екс­тре­маль­но ко­ро­тко­го кі­но. По­ка­зи «100 філь­мів за 100 хви­лин 2015» де­мон­стру­ва­ти­му­ться в кі­но­те­а­трі «Кі­но­па­но­ра­ма», а да­лі стрі­чки по­ба­чать гля­да­чі близь­ко двад­ця­ти міст, зокре­ма Чер­нів­ців, Тер­но­по­ля, Льво­ва, Дні­про­пе­тров­ська, Він­ни­ці, За­по­ріж­жя, Ужго­ро­да, Пол­та­ви, Хар­ко­ва, Хер­со­на, Ма­рі­у­по­ля та ін. Як під­кре­слю­ють ор­га­ні­за­то­ри фо­ру­му, це фе­сти­валь одно­хви­лин­но­го кі­но (не тре­ба йо­го плу­та­ти з ро­ли­ка­ми, клі­па­ми чи ре­кла­мою), і це пов­но­цін­ні філь­ми, які по­ка­зу­ють рі­зно­пла­но­ві істо­рії, які, зда­ва­лось би, не­мо­жли­во вкла­сти в одну хви­ли­ну, під­твер­джу­ю­чи тим са­мим ви­слів «Сти­слість — се­стра та­лан­ту»! Пу­блі­ці за­про­по­ну­ють ігро­ве, ані­ма­цій­не, до­ку­мен­таль­не та екс­пе­ри­мен­таль­не кі­но ли­ше з одним обме­же­н­ням — одно­хви­лин­ний хро­но­ме­траж. Цьо­го ро­ку в про­гра­мі пред­став­ле­но кі­но­ро­бо­ти май­стрів, які при­свя­ти­ли се­бе одно­хви­лин­но­му жан­ру. На­при­клад, Дон Хер­цвальт, жи­вий класик аме­ри­кан­ської ані­ма­ції, лю­ди­на, чиє ім’я га­зе­та The New York Times вне­сла до пе­ре­лі­ку кра­щих ані­ма­то­рів усіх ча­сів. По­ба­чать кі­но­ма­ни і стрі­чки-но­мі­нан­ти на пре­мію «Оскар» се­ред ко­ро­тко­го ме­тра, зокре­ма бри­тан­сько­го ані­ма­то­ра Еіо­на Даф­фі, та філь­ми ін­ших ва­жли­вих сві­то­вих кі­но­фо­ру­мів. До ре­чі, ро­бо­ти укра­їн­ських ми­тців на фесті ста­нов­лять близь­ко 10% від за­галь­ної про­гра­ми (і са­ме гля­да­чі оби­ра­ти­муть най­кра­щі стрі­чки се­ред укра­їн­ських та іно­зем­них філь­мів)! Про­ект ор­га­ні­зо­ва­но в рам­ках ді­яль­но­сті Ки­їв­сько­го між­на­ро­дно­го фе­сти­ва­лю ко­ро­тко­ме­тра­жних філь­мів. Із про­гра­мою фе­сту та спи­ском міст мо­жна озна­йо­ми­ти­ся на сай­ті: www.100films.kisff.org.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.