ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1684 — по­мер П’єр Кор­нель, ви­да­тний фран­цузь­кий дра­ма­тург, один із осно­во­по­ло­жни­ків кла­си­ци­зму ( « Сід » , « Го­ра­цій » , « По­лі­євкт » ) . На­ро­див­ся 1606 р. 1869 — уВі­дні ви­пу­ще­но пер­ші по­што­ві ли­стів­ки. 1884 — на Ва­шинг­тон­ській кон­фе­рен­ції ухва­ле­но рі­ше­н­ня про вве­де­н­ня на всій Зем­лі по­ясно­го ча­су. 1903 — на­ро­див­ся Во­ло­ди­мир Го­ро­виць, все­сві­тньо ві­до­мий пі­а­ніст укра­їн­сько­го по­хо­дже­н­ня. По­мер 1989 р. 1924 — на­ро­див­ся Джім­мі Картер, 39-й пре­зи­дент США ( 1977— 1981). 1929 — роз­по­ча­ли­ся чи­слен­ні аре­шти в Укра­ї­ні чле­нів ви­га­да­ної Ста­лі­ним та ДПУ Спіл­ки ви­зво­ле­н­ня Укра­ї­ни. 1930 — умо­сков­сько­му Крем­лі за на­ка­зом біль­шо­ви­цької вла­ди пі­дір­ва­но Чу­дов мо­на­стир, за­кла­де­ний 1365 ро­ку. 1938 — згі­дно з Мюн­хен­ською уго­дою між Ні­меч­чи­ною, Ан­глі­єю, Фран­ці­єю та І та­лі єю, гі тле­рів­ські вій­ська вві­йшли на те­ри­то­рію Че­хо­сло­вач­чи­ни. 1949 — уПе­кі­ні про­го­ло­ше­но ство­ре­н­ня Ки­тай­ської На­ро­дної Ре­спу­блі­ки. Гео­по­лі­ти­чна по­дія сві­то­вої ва­ги, су­пе­ре­чли­ва за сво­їм змі­стом: з одно­го бо­ку, пі­сля май­же 40 ро­ків зброй­ної бо­роть­би від­нов­ле­но єд­ність Ки­тай­ської дер­жа­ви; з дру­го­го бо­ку, вста­нов­ле­но то­та­лі­тар­ний ре­жим осо­би­стої вла­ди Мао Цзе­ду­на. 1967 — ра­дян­ське те­ле­ба­че­н­ня роз­по­ча­ло ре­гу­ляр­ні ко­льо­ро­ві пе­ре­да­чі. 1977 — услав­ле­ний Пе­ле (Ед­сон Ар­ран­тес ду На­сі­мен­то), один із най­кра­щих фут­бо­лі­стів усіх ча­сів, ого­ло­сив про за­вер­ше­н­ня спор­тив­ної кар’єри.

1903 р.

1977 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.