Під ти­ском акти­ві­стів. Рі­чку Iчень­ку вря­ту­ють?

У про­філь­но­му мі­ні­стер­стві пе­ре­ві­рять ін­фор­ма­цію що­до ко­ру­пції й без­за­ко­н­ня в Ічнян­сько­му на­ціо­наль­но­му при­ро­дно­му пар­ку

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ві­та­лій НА­ЗА­РЕН­КО, Чер­ні­гів

Пред­став­ни­ки гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій Ічнян­щи­ни та еко­ло­гі­чні акти­ві­сти три­ва­лий час до­ма­га­ю­ться аде­ква­тно­го ре­а­гу­ва­н­ня на си­ту­а­цію, що скла­ла­ся нав­ко­ло Ічнян­сько­го на­ціо­наль­но­го природного пар­ку. По­над мі­сяць то­му ко­ли­шній за­сту­пник ди­ре­кто­ра та го­лов­ний при­ро­до­зна­вець пар­ку Сер­гій Глад­ке­вич опри­лю­днив звер­не­н­ня до гро­мад­сько­сті, де вка­зав на по­ру­ше­н­ня при про­ве­ден­ні дер­жав­них за­ку­пі­вель на су­му 13 міль­йо­нів гри­вень, а та­кож бра­ко­ньєр­ство, са­мо­віль­ні ви­руб­ки лі­су, за­бру­дне­н­ня во­дойм пар­ку та ін­ші не­до­три­ма­н­ня при­ро­до­охо­рон­но­го за­ко­но­дав­ства в за­по­від­ній зо­ні («День» пи­сав про це у № 149 від 20 сер­пня 2015 р.). Не­зва­жа­ю­чи на су­спіль­ну зна­чи­мість, гро­мад­ський резонанс і чи­слен­ні звер­не­н­ня, в Мі­ні­стер­стві еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів Укра­ї­ни до­не­дав­на ігно­ру­ва­ли про­бле­му. Пі­сля ві­зи­ту пред­став­ни­ків гро­мад­сько­сті до про­філь­но­го мі­ні­стер­ства ви­ко­ну­вач обов’яз­ків мі­ні­стра осо­би­сто по­обі­цяв при­їха­ти і ро­зі­бра­ти­ся в си­ту­а­ції, що скла­ла­ся. Вже че­рез день ви­со­ко­по­са­до­вець у су­про­во­ді сво­їх ко­лег із мі­ні­стер­ства при­їхав з робочим ві­зи­том в Ічню. Під час те­ма­ти­чно­го за­сі­да­н­ня уря­дов­ці ра­зом з обла­сни­ми, ра­йон­ни­ми чи­нов­ни­ка­ми, дирекцією пар­ку та акти­ві­ста­ми роз­би­ра­ли­ся у пи­та­н­нях, що по­тре­бу­ють пер­шо­чер­го­во­го ви­рі­ше­н­ня в Ічнян­сько­му на­ціо­наль­но­му при­ро­дно­му пар­ку. Атмо­сфе­ру зу­стрі­чі важ­ко бу­ло на­зва­ти спри­я­тли­вою. Акти­ві­сти від­ра­зу адре­су­ва­ли мі­ні­стро­ві ку­пу за­пи­тань, від яких від спро­бу­вав від­би­ти­ся. Го­лов­не пи­та­н­ня — упе­ре­дже­но­сті ви­слов­лю­ва­н­ня про суб’єктив­ний ха­ра­ктер кон­флі­кту.

Зі сво­го бо­ку ви­ко­ну­вач обов’яз­ків мі­ні­стра Сер­гій Ку­ри­кін вда­ло па­ри­ру­вав зви­ну­ва­че­н­ня гро­мад­ських акти­ві­стів в упе­ре­дже­но­сті. «У ме­не скла­ло­ся вра­же­н­ня про си­ту­а­цію в пар­ку на під­ста­ві ін­фор­ма­ції, яку я отри­му­вав із рі­зних дже­рел, пе­ре­ва­жно з ли­стів гро­мад­сько­сті. З цих ли­стів я зро­зу­мів, що є ви­со­кий рі­вень кон­флі­ктно­сті, — по­яснює уря­до­вець. — Ко­ли Глад­ке­вич по­дав за­яву про звіль­не­н­ня, я отри­мав про­то­кол зі­бра­н­ня тру­до­во­го ко­ле­кти­ву, в яко­му мі­сти­ли­ся за­ки­ди на йо­го адре­су. Зро­зумі­ло, що бу­дья­кий кон­флікт має об’єктив­ні та суб’єктив­ні під­ста­ви. То­му я при­їхав до вас для то­го, щоб оста­то­чно ви­рі­ши­ти кон­флі­ктну си­ту­а­цію».

Ін­ший акти­віст — Оле­ксандр Ку­знє­цов, зви­ну­ва­тив про­філь­не мі­ні­стер­ство у без­ді­яль­но­сті. «Чо­му за весь час про­ти­сто­я­н­ня не бу­ло зі­бра­но ко­мі­сію і не про­ве­де­но пе­ре­вір­ку? — обу­рю­є­ться акти­віст. — Мі­ні­стер­ство не­се пря­му від­по­від­аль­ність за си­ту­а­цію, що скла­ла­ся, адже звер­не­н­ня до обла­сних та ра­йон­них ор­га­нів вла­ди не да­ють жо­дних ре­зуль­та­тів, — про­дов­жує Оле­ксандр Ку­знє­цов. — Яскра­вим при­кла­дом без­ді­яль­но­сті мі­сце­вих еко­ло­гів є про­бле­ма з мі­сце­вою во­до­ймою, в яку ски­да­ють ка­на­лі­за­цій­ні сто­ки».

СИМ­ВОЛ ТА ПЕР­ЛИ­НА ІЧНІ ПЕ­РЕ­ТВО­РЮ­Є­ТЬСЯ НА БО­ЛО­ТО

Про­бле­ма за­бру­дне­н­ня во­до­йми справ­ді існує. За сло­ва­ми ічнян­ців, упро­довж де­кіль­кох остан­ніх ро­ків від­бу­ва­є­ться си­стем­не зни­ще­н­ня еко­си­сте­ми рі­чки Ічень­ка че­рез ски­да­н­ня в її ру­сло не­очи­ще­них сто­ків із мі­ських очи­сних спо­руд. Акти­ві­сти ствер­джу­ють, що ра­зом із не­бай­ду­жи­ми гро­ма­дя­на­ми не­о­дно­ра­зо­во звер­та­ли­ся до ке­рів­ни­цтва ра­йо­ну, обла­сті, еко­ло­гі­чних служб та пра­во­охо­рон­них ор­га­нів із за­кли­ка­ми вжи­ти за­хо­дів і при­пи­ни­ти зло­чин­ні дії.

Одна­че ви­ди­мих за­хо­дів так і не бу­ло вжи­то. Еко­ло­ги ра­пор­ту­ва­ли про при­тя­гне­н­ня до адмі­ні­стра­тив­ної від­по­від­аль­но­сті окре­мих по­са­до­вих осіб, а в рі­чку і да­лі про­дов­жу­ва­ли ски­да­ти сто­ки. Го­лов­ним за­бру­дню­ва­чем во­до­йми го­ло­ва гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Акти­віст Ічнян­щи­ни» Ігор Де­ни­сен­ко на­зи­ває Ічнян­ський мо­ло­чно­кон­серв­ний ком­бі­нат. «Те, що за­бру­дне­н­ня ви­ни­кло че­рез ски­да­н­ня про­ми­сло­вих сто­ків із пе­ре­ви­ще­н­ням вмі­сту хі­мі­чних ре­чо­вин у ме­ре­жу во­до­від­ве­де­н­ня са­ме ви­ще­вка­за­ним під­при­єм­ством, вста­нов­ле­но еко­ло­гі­чни­ми слу­жба­ми», — ствер­джує акти­віст.

Від­по­від­ну ін­фор­ма­цію під­твер­джує на­чаль­ник Дер­жав­ної еко­ло­гі­чної ін­спе­кції в Чер­ні­гів­ській обла­сті Ле­о­нід Бур­ков­ський. «Ічнян­сько­му мо­ло­чно­кон­серв­но­му ком­бі­на­ту ми не­о­дно­ра­зо­во пи­са­ли при­пи­си. На обла­сно­му рів­ні ми сво­го ча­су на­віть пе­ред­ба­чи­ли ви­ді­ле­н­ня ко­штів на до­бу­до­ву очи­сної спо­ру­ди», — ствер­джує еко­лог. «Але, по­чи­на­ю­чи з 2014 ро­ку, нам за­бо­ро­ни­ли втру­ча­ти­ся в ді­яль­ність під­при­ємств. Ни­ні на­ші фун­кції зве­де­ні до пе­ре­вір­ки», — ви­прав­до­ву­є­ться Ле­о­нід Бур­ков­ський.

Тим ча­сом ру­сло рі­чки, на честь якої на­зва­но мі­сто та ра­йон, по­сту­по­во пе­ре­тво­рю­є­ться на ви­грі­бну яму. За­бру­дне­ні сто­ки да­лі по те­чії впа­да­ють у рі­чку Удай. За­бру­дне­на ді­лян­ка во­до­йми вхо­дить в зо­ну від­по­від­аль­но­сті Ічнян­сько­го на­ціо­наль­но­го природного пар­ку, тоб­то має охо­ро­ня­ти­ся дер­жа­вою.

Фа­хів­ці-біо­ло­ги, з яки­ми спіл­ку­ю­ться акти­ві­сти, за­пев­ня­ють, що тіль­ки зав­дя­ки за­бо­ло­че­ним ді­лян­кам ру­сла (при­ро­дний фільтр) про­цес за­бру­дне­н­ня де­що галь­му­є­ться, тоб­то ще є не­ве­ли­кі шан­си на від­нов­ле­н­ня еко­си­сте­ми, але якщо за­бру­дне­н­ня ста­не си­стем­ним, за­ли­ши­ться ду­же ма­ло ча­су на ря­тів­ні за­хо­ди.

Че­рез те акти­ві­сти ледь не си­лою зму­ше­ні бу­ли на­ти­сну­ти на еко­ло­гів, ди­ре­кто­ра пар­ку та на­чаль­ни­ка мі­лі­ції, щоб ті про­ве­ли на­ле­жне роз­слі­ду­ва­н­ня. До цьо­го про­це­су до­лу­чи­ли та­кож і дер­же­ко­ін­спе­кцію. Ві­до­мо, що сто­сов­но за­бру­дне­н­ня во­до­йми по­ру­ше­но кри­мі­наль­ну спра­ву, однак ви­ди­мих кро­ків з її роз­слі­ду­ва­н­ня до­сі не зро­бле­но.

РО­БО­ТУ ДИ­РЕ­КЦІЇ ПЕРЕВІРИТЬ СПЕ­ЦІ­АЛЬ­НА КО­МІ­СІЯ

Як уже за­зна­ча­ло­ся, в си­ту­а­цію із за­бру­дне­н­ням рі­чки Ічень­ка мо­гло і по­вин­но бу­ло втру­ти­ти­ся ке­рів­ни­цтво Ічнян­сько­го на­ціо­наль­но­го природного пар­ку. Однак цьо­го не бу­ло зро­бле­но. Пред­став­ни­ки мі­сце­вих гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій зви­ну­ва­ти­ли ке­рів­ни­цтво пар­ку в по­ту­ран­ні ви­руб­ці лі­су та бра­ко­ньєр­ству. Мі­ні­стру на­віть на­о­чно про­де­мон­стру­ва­ли ві­део з яма­ми, в яких під­ко­пу­ва­ли ли­сиць.

На­то­мість ви­ко­ну­вач обов’яз­ків мі­ні­стра еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів Сер­гій Ку­ри­кін по­про­сив пред­став­ни­ків гро­ма­ди не бу­ти го­ло­слів­ни­ми і на­да­ти факти, які б під­твер­джу­ва­ли бра­ко­ньєр­ство.

Ди­ре­ктор Ічнян­сько­го на­ціо­наль­но­го природного пар­ку Оле­ксандр Шульга роз­ці­нив по­ді­бні ви­слов­лю­ва­н­ня акти­ві­стів як на­клеп. «Ці пи­та­н­ня по­ста­ли всьо­го два ро­ки то­му. До то­го все бу­ло нор­маль­но Я вва­жаю, що всі за­ки­ди на мою адре­су є на­кле­пом, — ка­же ди­ре­ктор пар­ку. — Ме­ні ні­чо­го бо­я­ти­ся, то­му я так са­мо, як і всі, ви­сту­паю за про­ве­де­н­ня пе­ре­вір­ки».

Уря­дов­ці та обла­сні чи­нов­ни­ки озву­чи­ли акти­ві­стам про­по­зи­цію на­да­ти спи­ски лю­дей для спіль­ної ро­бо­ти в дер­жав­ній еко­ло­гі­чній ін­спе­кції і при­сво­ї­ти їм офі­цій­ний ста­тус гро­мад­сько­го еко­ло­гі­чно­го ін­спе­кто­ра.

«Цим лю­дям бу­де ви­да­но по­свід­че­н­ня і во­ни бу­дуть ма­ти пра­во скла­да­ти про­то­кол», — по­яснив пов­но­ва­же­н­ня май­бу­тніх гро­мад­ських еко­ло­гі­чних ін­спе­кто­рів ви­ко­ну­вач обов’яз­ків мі­ні­стра Сер­гій Ку­ри­кін.

Уря­до­вець та­кож за­про­по­ну­вав акти­ві­стам по­да­ти кан­ди­да­ту­ри лю­дей для вклю­че­н­ня їх до скла­ду на­у­ко­во-те­хні­чної ра­ди — до­рад­чо­го ор­га­ну На­ціо­наль­но­го природного пар­ку. Як ре­зуль­тат — участь у по­то­чній ді­яль­но­сті пар­ку та мо­жли­вість впли­ву на неї. Що­до цих двох про­по­зи­цій, гро­мад­ські акти­ві­сти обі­ця­ли по­ду­ма­ти.

Ма­лень­кою ж пе­ре­мо­гою акти­ві­стів у зу­стрі­чі ста­ла мо­жли­вість де­таль­ної пе­ре­вір­ки ді­яль­но­сті Ічнян­сько­го НПП. Так, згі­дно з ухва­ле­ним рі­ше­н­ня, ди­ре­ктор пар­ку Оле­ксандр Шульга має впро­довж ти­жня по­да­ти звіт про свою ді­яль­ність до спе­ці­аль­но ство­ре­ної ко­мі­сії при НПП ( до якої уві­йшли пред­став­ни­ки гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій) та до мі­ні­стер­ства. Вже за ре­зуль­та­та­ми по­да­но­го зві­ту ко­мі­сія з чи­сла спе­ці­а­лі­стів та гро­мад­ських акти­ві­стів про­ве­де са­му пе­ре­вір­ку. Ди­ре­ктор пар­ку Оле­ксандр Шульга встиг «по­дя­ку­ва­ти» акти­ві­стам за їхню актив­ність, пу­блі­чно на­звав­ши їх «со­ці­аль­ним смі­т­тям».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.