Ро­бо­та над по­мил­ка­ми?

Одра­зу ж пі­сля пе­ре­мо­вин у Брюс­се­лі уряд знизив со­ці­аль­ну нор­му і ці­ну га­зу для на­се­ле­н­ня Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Під­сум­ки га­зо­вих пе­ре­мо­вин у Брюс­се­лі одра­зу ж по­зна­чи­ли­ся на ре­аль­ній під­трим­ці Укра­ї­ни з бо­ку кра­їн Єв­ро­со­ю­зу. 30 ве­ре­сня ра­да ди­ре­кто­рів Єв­ро­пей­сько­го бан­ку ре­кон­стру­кції і роз­ви­тку за­твер­ди­ла про­ект на­да­н­ня « На­фто­га­зу Укра­ї­ни» кре­ди­ту під дер­жав­ні га­ран­тії в роз­мі­рі до $ 300 млн на за­ку­пів­лю природного га­зу на єв­ро­пей­сько­му рин­ку для за­пов­не­н­ня схо­вищ на опа­лю­валь­ний се­зон.

То­го ж дня прем’ єр- мі­ністр Укра­ї­ни Ар­се­ній Яце­нюк по­ві­до­мив на за­сі­дан­ні уря­ду, що вже на­ко­пи­че­но на ра­хун­ку $ 500 міль­йо­нів, а рі­ше­н­ня ЄБРР до­зво­лить роз­бло­ко­ву­ва­ти й отри­ма­ти ще $500 млн від Все­сві­тньо­го бан­ку під дер­жга­ран­тії на за­ку­пів­лю га­зу. « Та­ким чи­ном, су­мар­ний па­кет фі­нан­со­вих ко­штів, не­об­хі­дний для то­го, щоб прой­ти зи­му, скла­дає близь­ко $ 1,3 мі­льяр­да, з яких $ 500 млн вже на ра­хун­ку » , — ска­зав прем’єр.

Між тим ЄБРР уто­чнив, що цей кре­дит, що є те­хні­чною до­по­мо­гою для ви­ко­на­н­ня пла­ну дій у сфе­рі кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня « На­фто­га­зу Укра­ї­ни » , опла­чу­є­ться з Муль­ти­до- нор­сько­го ра­хун­ку ЄБРР для Укра­ї­ни, який був ство­ре­ний бан­ком 2014 ро­ку і фі­нан­су­є­ться Фін­лян­ді­єю, Фран­ці­єю, Ні­меч­чи­ною, Гол­лан­ді­єю, Шве­ці­єю, Швей­ца­рі­єю, Ве­ли­ко­бри­та­ні­єю, США, Да­ні­єю, Япо­ні­єю і Нор­ве­гі­єю.

Ке­ру­ю­чий ди­ре­ктор ЄБРР у кра­ї­нах Схі­дної Єв­ро­пи і Кав­ка­зу Френ­сіс Ма­ліж ( Francis Malige) по­ві­до­мив, що банк ви­ма­гає, аби ку­пів­ля га­зу про­во­ди­ла­ся на тен­де­рах і ко­жен із них від­по­від­ав ви­мо­гам бан­ку що­до за­ку­пів­лі то­ва­рів або по­слуг. ЄБРР та­кож вка­зав, що кре­дит пе­ред­ба­чає під­трим­ку в та­ких клю­чо­вих сфе­рах, як ство­ре­н­ня дій­сно не­за­ле­жно­го ре­гу­лю­валь­ни­ка, вдо­ско­на­ле­н­ня та­ри­фної ме­то­до­ло­гії, а та­кож впро­ва­дже­н­ня ко­де­ксу га­зо­вих ме­реж.

Ціл­ком оче­ви­дно, що успіх га­зо­вих пе­ре­мо­вин у Брюс­се­лі мо­же за­без­пе­чи­ти не тіль­ки енер­ге­ти­чно­му бло­ку, але й усьо­му укра­їн­сько­му уря­ду ве­ли­ку стій­кість і еле­кто­раль­ну під­трим­ку. 30 ве­ре­сня, не че­ка- ючи під­пи­са­н­ня три­бі­чної уго­ди, Яце­нюк за­явив на за­сі­дан­ні Ка­бмі­ну, що уряд ухва­лює рі­ше­н­ня про ком­пен­са­цію рі­зни­ці в ці­ні на при­ро­дний газ за ра­ху­нок держ­бю­дже­ту для до­мо­го­спо­дарств, що ви­ко­ри­сто­ву­ють газ для опа­лю­ва­н­ня в об’ємі 200 кубометрів га­зу за ці­ною 3600 гри­вень, що удві­чі де­шев­ше, ніж рин­ко­ва ці­на природного га­зу.

Ко­мен­ту­ю­чи під­сум­ки пе­ре­мо­вин у Брюс­се­лі й отри­ма­ну укра­їн­ця­ми услід за цим со­ці­аль­ну зниж­ку, екс-упов­но­ва­же­ний Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни з між­на­ро­дних пи­тань енер­ге­ти­чної без­пе­ки Бог­дан Со­ко­лов­ський у роз­мо­ві з « Днем » ска­зав: « У Брюс­се­лі в уря­ду не бу­ло ін­шо­го ва­рі­ан­ту, окрім як па­ра­фу­ва­ти зо­бов’ язу­ю­чий про­то­кол. Під­сум­ки пе­ре­мо­вин коротко мо­жна оці­ни­ти так: Брюс­сель ви­грав, Мо­сква ви­гра­ла, Укра­ї­на не про­гра­ла. В Укра­ї­ни не бу­ло ви­бо­ру. У нас не ви­ста­чає 8— 10 млрд кубометрів га­зу. Це — факт. Єв­ро­пу ці­ка­ви­ло це і біль­ше ні­чо­го. Ро­сії тре­ба бу­ло про­да­ти свій газ, яко­го у неї ба­га­то. Ро­сія свої пи­та­н­ня розв’ яза­ла, Єв­ро­па теж. Укра­ї­на по­го­ди­ла­ся з тим, що їй про­по­ну­ва­ло­ся. Річ у тім, що ми зу­пи­ни­ли­ся на ма­ло­му ре­вер­сі га­зу з Єв­ро­пи, і це є ма­кси­му­мом (14,5 мі­льяр­да кубометрів), що мо­жна звід­ти отри­ма­ти. Цьо­го нам за­ма­ло. По­вто­рюю, ін­шо­го ва­рі­ан­ту у нас не бу­ло».

Що сто­су­є­ться зни­же­н­ня со­ці­аль­ної нор­ми, то Со­ко­лов­ський вва­жає, що « фор­маль­но між цим рі­ше­н­ням уря­ду і під­сум­ка­ми пе­ре­мо­вин у Брюс­се­лі на­чеб­то не­має зв’яз­ку і зни­же­н­ня со­ці­аль­ної нор­ми і ці­ни на газ не по­вин­но бу­ло б бу­ти » . «Ім­порт­ний газ ку­пу­є­ться за одні­єю ці­ною, а той, що спо­жи­ва­є­ться тут (газ вла­сно­го ви­до­бу­тку), за ін­шою, — за­зна­чає екс­перт. — Ду­маю, уряд зля­кав­ся то­го, що зна­йду­ться фа­хів­ці, а їх більш ніж до­ста­тньо, які до­ве­дуть і роз­ка­жуть на­ро­до­ві, а це ду­же ва­жли­во пе­ред ви­бо­ра­ми, що та­ри­фи бу­ли за­ви­ще­ні. Тоб­то уряд пев­ною мі­рою ви­прав­ляє свої по­мил­ки, хо­ча і не го­во­рить про це».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.