Чи ви­йде Ки­їв на рі­вень Па­ри­жа?

За при­кла­дом єв­ро­пей­ських міст Ки­їв­ра­да за­про­ва­джує про­ект «Бю­джет уча­сті» — ки­я­ни змо­жуть ви­рі­шу­ва­ти, на що ви­тра­ча­ти ко­шти мі­ста. Та чи справ­ді змо­жуть?

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Біль­ше зе­ле­ні бі­ля бу­дин­ку, но­ві ла­ви та осві­тле­н­ня у пар­ку, хо­ро­ший асфальт між дво­ра­ми або ж іще одна шко­ла чи са­док у спаль­но­му ра­йо­ні — чи з’яв­ля­ться та­кі при­на­ди у вас, те­пер все за­ле­жа­ти­ме від... вас. Ки­я­нам про­по­ну­ють до­лу­ча­ти­ся до фор­му­ва­н­ня мі­сько­го бю­дже­ту на 2016 рік та ви­зна­ча­ти, на які сфе­ри мі­сько­го жи­т­тя за­кла­да­ти біль­ше чи мен­ше ко­штів: осві­ту, охо­ро­ну здо­ров’ я, со­ці­аль­ні по­слу­ги, транс­порт­ні розв’ яз­ки то­що. Про­тя­гом жов­тня жи­те­лі сто­ли­ці змо­жуть взя­ти участь у та­ко­му еле­ктрон­но­му го­ло­су­ван­ні у рам­ках про­е­кту «Бю­джет уча­сті».

Йо­го роз­ро­би­ли у Ки­їв­ра­ді у рам­ках про­е­кту KyivSmartCity. Го­ло­ва ко­мі­сії Ки­їв­ра­ди з пи­тань бю­дже­ту та со­ці­аль­но-еко- но­мі­чно­го роз­ви­тку Ан­дрій Стран­ні­ков до­дав, що та­ким чи­ном про­це­ду­ра фор­му­ва­н­ня бю­дже­ту бу­де вдо­ско­на­ле­на: « Ми за­про­ва­ди­мо спе­ці­аль­ну про­гра­му, що в роз­ви­не­них кра­ї­нах має на­зву «Бю­джет уча­сті», тоб­то мо­жли­вість ме­шкан­цям са­мо­стій­но впли­ва­ти на ті чи ін­ші стат­ті ви­трат » . За сло­ва­ми Стран­ні­ко­ва, усі бю­дже­тні про­це­си мо­жна бу­де від­сте­жи­ти на сай­ті КМДА.

Де­хто з екс­пер­тів та­кий крок ві­тає. Так, Во­ло­ди­мир Щер­ба­чен­ко, екс­перт з мі­сто­бу­ду­ва­н­ня, вва­жає, що са­ме по со­бі та­ке рі­ше­н­ня є по­зи­тив­ним: « Для гро­ма­дян ва­жли­во по­ка­зу­ва­ти бю­джет у до­сту­пно­му та спро­ще­но­му ва­рі­ан­ті. Бо на­справ­ді ці до­ку­мен­ти ве­ли­кі, ма­сив­ні і ро­зі­бра­ти­ся у них скла­дно, а так лю­ди бу­дуть ба­чи­ти роз­по­діл ко­штів за основ­ни­ми ста­т­тя­ми, плюс має бу­ти до­сту­пна де­та­лі­за­ція, щоб бу­ло зро­зумі­ло, що за цим хо­ва­є­ться».

У ана­лі­ти­чно­му цен­трі CEDOS до та­кої іні­ці­а­ти­ви став­ля­ться з пе­ре­сто­ро­гою, на­зи­ва­ю­чи цей про­ект швид­ше опи­ту­ва­н­ням, а не за­лу­че­н­ням ки­ян до фор­му­ва­н­ня мі­сько­го бю­дже­ту. Адже ко­ри­сту­вач змо­же від­по­ві­сти ли­ше «Так/Ні» на за­пи­та­н­ня, чи по­трі­бно щось фі­нан­су­ва­ти, або обра­ти пев­ну су­му гро­шей. І са­ме опи­ту­ва­н­ня — це ли­ше скла­до­ва уча­сни­цько­го бю­дже­ту­ва­н­ня, має бу­ти справ­жня, а не вір­ту­аль­на участь гро­ма­дян, при­мі­ром, у ро­бо­чих за­сі­да­н­нях чи роз­роб­ках про­е­ктів. Та й по­ки що не­має нор­ма­тив­ної ба­зи для пов­но­цін­но­го існу­ван- ня «Бю­дже­ту уча­сті». Як ко­мен­ту­вав ра­ні­ше екс­перт CEDOS Іван Вер­би­цький, на­ра­зі все три­ма­є­ться на до­брій во­лі окре­мих по­са­дов­ців. На­то­мість та­ка фор­ма скла­да­н­ня бю­дже­ту по­тре­бує ле­гі­тим­но­сті, то­ді бу­де до­ві­ра гро­ма­ди. Ана­лі­тик на­во­див при­клад Па­ри­жа, ко­ли схо­жі опи­ту­ва­н­ня так са­мо про­во­ди­ли на пер­ших ета­пах су­мі­сно­го з гро­ма­дя­на­ми бю­дже­ту­ва­н­ня мі­ста, а да­лі пе­ре­йшли на ін­ший рі­вень, ко­ли гро­ма­дя­ни ста­ли уча­сни­ка­ми бю­дже­тно­го про­це­су: ав­то­ра­ми, роз­ро­бни­ка­ми про­е­ктів, ма­ли пра­во го­ло­су­ва­ти за те чи ін­ше рі­ше­н­ня мі­ської вла­ди. Чи пе­ре­йде Ки­їв на рі­вень Па­ри­жа, чи не ста­не цей про­ект про­фа­на­ці­єю — на цьо­му теж має скон­цен­тру­ва­ти ува­гу гро­ма­да.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.