Між Iслан­ді­єю та Га­ною

У рей­тин­гу ФІФА збірна Укра­ї­ни з фут­бо­лу під­ня­ла­ся на 5 по­зи­цій

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Між­на­ро­дна фе­де­ра­ція фут­боль­них асо­ці­а­цій (ФІФА) опу­блі­ку­ва­ла но­вий рей­тинг на­ціо­наль­них збір­них, в яко­му ко­ман­да Укра­ї­ни під­ня­ла­ся від­ра­зу на п’ять ряд­ків. Так, ко­ман­да Ми­хай­ла Фо­мен­ка пе­ре­мі­сти­ла­ся з 29-го на 24-е мі­сце, по­ві­дом­ляє офі­цій­ний сайт ФІФА. Це ви­кли­ка­но остан­ні­ми пе­ре­мо­га­ми укра­їн­ців над ко­ман­дою Бі­ло­ру­сі у Льво­ві та ви­їзною ні­чи­єю зі сло­ва­ка­ми.

На да­ний мо­мент на ра­хун­ку на­шої ко­ман­ди 874 ба­ли. Пе­ред на­шою ко­ман­дою у рей­тин­гу на 23 мі­сці Іслан­дія; пі­сля — на 25- му Га­на. Ці­ка­во, що збірна Укра­ї­на, зокре­ма, ви­пе­ре­ди­ла ко­ман­ди Ме­кси­ки, Да­нії, Ро­сії, США, Ал­ба­нії та Шо­тлан­дії.

На­то­мість лі­де­ром сві­то­во­го рей­тин­гу за­ли­ша­є­ться збірна Ар­ген­ти­ни. Да­лі роз­та­шу­ва­ли­ся ко­ман­ди Ні­меч­чи­ни, Бель­гії, Пор­ту­га­лії, Ко­лум­бії, Іспа­нії, Бра­зи­лії, Уель­су, Чи­лі та Ан­глії.

На­сту­пна вер­сія рей­тин­гу ФІФА бу­де опу­блі­ко­ва­на 5 ли­сто­па­да.

На­га­да­є­мо, що на­сту­пна гра збір­ної Укра­ї­ни від­бу­де­ться на ви­їзді про­ти Ма­ке­до­нії 9 жов­тня 2015 ро­ку.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.