Мі­лі­цію зви­ну­ва­ти­ли в без­ді­яль­но­сті

На Рів­нен­щи­ні не­за­кон­но видобувати бур­штин по­ча­ли на те­ри­то­рії держ­під­при­єм­ства

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Те­тя­на ІЛЬНИЦЬКА, Рів­не

На Рів­нен­щи­ні — чер­го­вий бур­шти­но­вий кон­флікт. Ке­рів­ни­цтво ДП « Бур­штин Укра­ї­ни » по­ві­до­ми­ло, що не­за­кон­но видобувати си­рець по­ча­ли вже на зем­лях під­при­єм­ства, ста­ра­те­лі ко­па­ють там ка­мі­н­ня де­кіль­ка днів. Ді­лян­ка роз­та­шо­ва­на на те­ри­то­рії Кле­сів­сько­го ро­до­ви­ща, а не­по­да­лік роз­та­шо­ва­ний від­ді­лок мі­лі­ції. Тим ча­сом, за сло­ва­ми ди­ре­кто­ра ДП « Бур­штин Укра­ї­ни » Дми­тра Тя­глія, пра­во­охо­рон­ці не ре­а­гу­ва­ли на по­ру­ше­н­ня за­ко­ну.

«Площа кар’єру — 18 ге­кта­рів. За на­шою ін­фор­ма­ці­єю, ста­ра­те­лі ви­до­бу­ва­ли там ка­мі­н­ня не мен­ше п’яти днів. За цим фа­ктом ми на­пи­са­ли за­яву до Сар­нен­сько­го рай­від­ді­лу мі­лі­ції, а та­кож в УМВС Укра­ї­ни в Рів­нен­ській обла­сті. По­ки що ре­а­кції не­має, але спо­ді­ва­є­мо­ся, що пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни від­ре­а­гу­ють і розв’яжуть цю про­бле­му. Та­кож ви­рі­шу­є­ться пи­та­н­ня про за­без­пе­че­н­ня по­си­ле­ної охо­ро­ни нав­ко­ло ді­лян­ки. Крім то­го, ко­ле­ктив го­то­вий на- пи­са­ти спіль­не звер­не­н­ня до ке­рів­ни­цтва кра­ї­ни, щоб по­ві­до­ми­ти про си­ту­а­цію», — ка­же Дми­тро Тя­глій.

Тим ча­сом у се­кто­рі зв’яз­ків із гро­мад­ські­стю УМВС Укра­ї­ни в Рів­нен­ській обла­сті по­ві­до­ми­ли, що пра­во­охо­рон­цям на­ді­йшло по­ві­дом­ле­н­ня на­чаль­ни­ка Кле­сів­ської гір­ни­чої діль­ни­ці, яка роз­та­шо­ва­на на ді­лян­ці «Пу­гач» — про факт не­за­кон­но­го ви­до­бу­тку бур­шти­ну. На мі­сце по­дії ви­їха­ла слід­чо-опе­ра­тив­на гру­па Сар­нен­сько­го РВ УМВС. Однак пра­ців­ни­ки мі­лі­ції ні зна­рядь, ні осіб, при­че­тних до ско­є­н­ня цьо­го зло­чи­ну, не ви­я­ви­ли. Про­те за­фі­ксу­ва­ли факт на­яв­но­сті лу­нок, за­пов­не­них во­дою, що свід­чить про мо­жли­вий не­за­кон­ний ви­до­бу­ток у цьо­му мі­сці.

На­ра­зі три­ває до­су­до­ве роз­слі­ду­ва­н­ня. Якщо вста­нов­лять факти без­ді­яль­но­сті пра­ців­ни­ків мі­лі­ції, то ма­те­рі­а­ли слу­жбо­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня пе­ре­да­дуть у про­ку­ра­ту­ру обла­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.