Щоб об’єд­на­ти зу­си­л­ля з де­цен­тра­лі­за­ції

У Ки­є­ві ство­рять Центр ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Прийня­то рі­ше­н­ня про утво­ре­н­ня Цен­тру ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, який ста­не при­кла­дом спіль­ної ро­бо­ти дер­жа­ви, гро­мад­сько­сті та між­на­ро­дних пар­тне­рів. Про це за­явив ві­це-прем’єр-мі­ністр — мі­ністр ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та жи­тло­во-ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства Укра­ї­ни Ген­на­дій Зуб­ко, пе­ре­дає www.kmu.gov.ua. «Ми ство­рю­є­мо єди­ну пла­тфор­му, на якій об’єд­на­ю­ться зу­си­л­ля з ре­а­лі­за­ції ре­фор­ми де­цен­тра­лі­за­ції вла­ди», — за­зна­чив уря­до­вець. «Основ­на йо­го ме­та — ко­ор­ди­на­ція ро­бо­ти ре­гіо­наль­них офі­сів ре­форм, ім­пле­мен­та­ція та ада­пта­ція між­на­ро­дно­го до­сві­ду, екс­пер­тна та за­ко­но­твор­ча ек­спер­ти­за», — за­ува­жив Ген­на­дій Зуб­ко.

Ві­це- прем’ єр- мі­ністр Укра­ї­ни за­зна­чив, що Мі­ні­стер­ство пра­цює у пар­тнер­стві з між­на­ро­дни­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми DESPRO ( Швей­ца­рія), GIZ ( Ні­меч­чи­на), USADI, уря­да­ми єв­ро­пей­ських кра­їн. На­га­да­є­мо, ра­ні­ше Єв­ро­со­юз за­явив про ви­ді­ле­н­ня Укра­ї­ні до­по­мо­ги у 90 міль­йо­нів єв­ро, яка має пі­ти на ре­а­лі­за­цію ре­фор­ми де­цен­тра­лі­за­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.