«Спра­ва Сав­чен­ко те­пер має «зни­же­ну» акту­аль­ність»

Адво­кат Марк ФЕЙ­ГІН роз­по­від­ає про те, як «в’язень Крем­ля» мо­же по­вер­ну­ти­ся в Укра­ї­ну

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ігор САМОКИШ, «День»

Успра­ві укра­їн­ської льо­тчи­ці На­дії Сав­чен­ко, яку не­за­кон­но утри­му­ють у Ро­сії, з’ яви­ла­ся но­ва на­дія. Вчо­ра Мі­ні­стер­ство юсти­ції РФ за­яви­ло, що роз­гля­не пи­та­н­ня екс­тра­ди­ції На­дії до Укра­ї­ни пі­сля про­го­ло­ше­н­ня ви­ро­ку. Прес- слу­жба ро­сій­сько­го ві­дом­ства від­зна­чи­ла, що це пи­та­н­ня мо­же обго­во­рю­ва­ти­ся пі­сля то­го, як Укра­ї­на ви­знає рі­ше­н­ня су­ду мі­ста До­нецьк Ро­стов­ської обла­сті, де від­бу­ва­є­ться це су­ди­ли­ще.

« Згі­дно зі стат­тею 471 Кар­но- про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу (УПК) РФ, у пе­ре­да­чі осо­би мо­же бу­ти від­мов­ле­но у ви­пад­ку... не­ви­зна­н­ня су­дом або ін­шим ком­пе­тен­тним ор­га­ном іно­зем­ної дер­жа­ви ви­ро­ку су­ду РФ або ви­зна­н­ня су­дом або ін­шим ком­пе­тен­тним ор­га­ном іно­зем­ної дер­жа­ви ви­ро­ку су­ду РФ без вста­нов­ле­н­ня по­ряд­ку та умов від­бу­т­тя за­су­дже­ним по­ка­ра­н­ня » , — йде­ться у по­ві­дом­лен­ні прес- слу­жби ро­сій­сько­го мі­ні­стер­ства, яке на­во­дить « Ін­тер­факс».

Один з адво­ка­тів На­дії Сав­чен­ко Марк Фей­гін так про­ко­мен­ту­вав цю но­ви­ну: « За­ява Мін’юсту РФ свід­чить про одну ду­же ва­жли­ву річ: за­хист Сав­чен­ко пов­ні­стю до­вів не­вин­ність На­дії. То­му й ме­ту­ша­ться».

Він та­кож від­зна­чив, що Укра­ї­ні по­трі­бно по­го­ди­ти­ся з умо­ва­ми ро­сій­сько­го Мін’юсту, а « пі­сля отри­ма­н­ня Сав­чен­ко не­гай­но від­пу­сти­ти й ре­го­та­ти вго­лос, по­ка­зу­ю­чи у бік Крем­ля паль­цем! » . Втім, за­хи­сник та­кож до­дав, що в ра­зі ви­зна­н­ня Ки­є­вом «ви­ро­ку ро­сій­сько­го су­ду», це «мо­же за­кри­ти мо­жли­во­сті для оскар­же­н­ня рі­ше­н­ня що­до Сав­чен­ко в ЄСПЛ».

За сло­ва­ми гла­ви прав­лі­н­ня Цен­тру гро­ма­дян­ських сво­бод Оле­ксан­дри МА­ТВІЙ­ЧУК ( Ки­їв), Мін’ юст Ро­сії роз’ яснив існу­ю­чу про­це­ду­ру. « Будь- який за­су­дже­ний на те­ри­то­рії РФ гро­ма­дя­нин Укра­ї­ни або йо­го пред­став­ник мо­же звер­ну­ти­ся до Мін’ юсту і на під­ста­ві Кон­вен­ції про пе­ре­да­чу за­су­дже­них мо­же про­си­ти роз­гля­ду сво­єї пе­ре­да­чі на від­бу­т­тя по­ка­ра­н­ня на Ба­тьків­щи­ні, в Укра­ї­ні», — від­зна­чи­ла Оле­ксан­дра Ма­твій­чук.

Пі­зні­ше вдень ро­сій­ський те­ле­ка­нал Russia Today на сво­є­му сай­ті опу­блі­ку­вав за­яву прес­се­кре­та­ря ро­сій­сько­го пре­зи­ден­та Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на Дми­тра Пє­ско­ва. У ній йде­ться про пе­ред­ча­сність пе­ред­ба­че­н­ня ре­зуль­та­ту су­ду над На­ді­єю та її екс­тра­ди­цію до Укра­ї­ни. « Як роз­ви­ва­ти­ме­ться цей су­до­вий про­цес, ми на ра­зі не мо­же пе­ред­ба­ча­ти, тим па­че ми не мо­же- мо втру­ча­ти­ся у цей су­до­вий про­цес», — під­кре­слив Пє­сков.

« День » зв’ язав­ся з Мар­ком ФЕЙГІНИМ і по­про­сив йо­го уто­чни­ти умо­ви мо­жли­во­го по­вер­не­н­ня На­дії Сав­чен­ко до Укра­ї­ни:

— Мі­ні­стер­ство юсти­ції РФ ні­ко­ли не ро­бить жо­дних за­яв. Во­ни швид­ше від­мов­чу­ю­ться й ні­ко­ли ні­чо­го не ко­мен­ту­ють. Якщо во­ни це зро­би­ли, то є уста­нов­ка звер­ху. У цій за­яві є по­си­ла­н­ня на Кар­но-про­це­су­аль­ний ко­декс РФ, але й во­но зда­є­ться «чер­го­вим».

В будь-яко­му ра­зі озву­че­но умо­ви, за яких Сав­чен­ко мо­же опи­ни­ти­ся на Ба­тьків­щи­ні, в Ки­є­ві. Де-фа­кто, це озна­чає на­сту­пне: «ви­зна­йте наш ви­рок» і «під­твердь­те, що в Ро­сії є суд». Не ду­же зро­зумі­ло: чи має це зро­би­ти са­ма підза­хи­сна. Про­те це не­ва­жли­во: одна спра­ва ви­зна­н­ня ви­ро­ку, ін­ша — про­ви­ни.

Якщо йде­ться про по­лі­ти­чну спра­ву або спра­ву, пов’ яза­ну зі спец­слу­жба­ми, то все це — не­сер­йо­зні зо­бов’ яза­н­ня. Укра­ї­на мо­же не до­три­му­ва­ти­ся сво­їх га­ран­тій у спра­ві Сав­чен­ко. Тоб­то, згі­дно з Кон­вен­ці­єю про пе­ре­да­чу за­су­дже­них до по­збав­ле­н­ня во­лі для подаль­шо­го від­бу­т­тя по­ка­ра­н­ня при­вез­ти На­дію до Укра­ї­ни і не­гай­но її від­пу­сти­ти.

Су­ду в Ро­сії не­має і роз­ра­хо­ву­ва­ти на ньо­го не до­во­ди­ться. По­трі­бно по­го­джу­ва­ти­ся на всі ці фор­маль­ні про­це­ду­ри. До то­го ж, це — своє­рі­дна омер­та. І ті, й ін­ші ро­зу­мі­ють, для чо­го все це ро­би­ться.

— А са­ма На­дія як ста­ви­ться до та­кої аль­тер­на­ти­ви?

— На­дія го­во­ри­ла, що зго­дна на та­кий ва­рі­ант, то­му що че­ка­ти чо­гось ін­шо­го не до­во­ди­ться. То­му якщо мо­жна по­вер­ну­ти­ся до­до­му за до­по­мо­гою та­ких фор­маль­них про­це­дур, то во­на то­чно на них зго­дна. Ми в неї ще раз про це за­пи­та­ли.

У До­не­цько­му су­ді ще три­ває до­пит свід­ків. У че­твер, зокре­ма, ви­сту­пив та­кий со­бі Бо­бров, який ні­би­то є «свід­ком» то­го, як Сав­чен­ко «пе­ре­йшла кор­дон » . До ре­чі, він за­явив, що На­дія їха­ла по до­ро­зі Во­ро­незь­кої обла­сті...

Тим ча­сом у Крем­лі є пев­на уста­нов­ка: зні­ма­ти «укра­їн­ське пи­та­н­ня » з по­ряд­ку ден­но­го. Те­пер всі бо­рю­ться з те­ро­ри­змом, «ІДІЛ». На­ві­що обго­во­рю­ва­ти Крим або Дон­бас, якщо все ви­рі­ше­но? Крим — вже «ча­сти­на» те­ри­то­рії Ро­сії. Дон­бас — це Мін­ські уго­ди. То­му всі «ща­сли­ві » . А спра­ва Сав­чен­ко те­пер має « зни­же­ну » акту­аль­ність. Не за­бу­вай­те, що вже ми­нув рік із га­ком від­то­ді, як во­на зна­хо­ди­ться в ро­сій­ській в’ язни­ці. Для Крем­ля ця спра­ва слу­гу­ва­ла в су­то про­па­ган­дист­ських цілях.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.