«Нам грі­ло сер­це...»

Мор­ським пі­хо­тин­цям пе­ре­да­ли БТР, від­ре­мон­то­ва­ний за ра­ху­нок ко­штів, зі­бра­них учня­ми Ми­ко­ла­їв­ської шко­ли №50

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Ми­ко­ла­їв­ські ше­сти­кла­сни­ки пе­ре­да­ли во­ї­нам мор­ської пі­хо­ти від­ре­мон­то­ва­ний на ав­то­ба­зі Ми­ко­ла­їв­сько­го мор­сько­го пор­ту БТР, пе­ре­дає сайт Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни. Ре­монт бро­ньо­ва­них ма­шин про­ве­де­но за ра­ху­нок ко­штів (близь- ко 20 000 гри­вень), які бу­ли зі­бра­ні ба­тька­ми ми­ко­ла­їв­ських шко­ля­рів та во­лон­те­ра­ми.

До до­бро­чин­ної акції та­кож до­лу­чи­ли­ся ме­ха­ні­ки Ми­ко­ла­їв­сько­го мор­сько­го пор­ту, які, у за­галь­но­му під­сум­ку, вже від­ре­мон­ту­ва­ли 50 оди­ниць вій­сько­вої те­хні­ки. За сло­ва­ми спів­ро­бі­тни­ка мор­пор­ту Ві­кто­ра Рад­чен­ка, під час ка­пі­таль­но­го ре­мон­ту БТРу, який три­вав два мі­ся­ця, бу­ло пов­ні­стю за­мі­не­но хо­до­ву ча­сти­ну. «Свою ро­бо­ту ми про­во­ди­ли з осо­би­стим на­тхне­н­ням і ста­ра­н­ням. Нам грі­ло сер­це, що са­ме ді­ти зби­ра­ли ко­шти на ре­монт вій­сько­вої те­хні­ки, тож ми не по­вин­ні бу­ли їх під­ве­сти», — за­зна­чив ро­бі­тник. Вар­то за­зна­чи­ти, що ідея зна­йти гро­ші на ре­монт вій­сько­вої те­хні­ки на­ле­жа­ла учне­ві 6-А кла­су Вла­ду Ле­ви­цько­му, який пе­ре­йняв при­клад сво­го ба­тька-во­лон­те­ра й від­дав всі свої за­оща­дже­н­ня на по­тре­би Зброй­них сил Укра­ї­ни.

ФО­ТО НА­ДА­НО ПРЕС-ЦЕН­ТРОМ МІ­НІ­СТЕР­СТВА ОБО­РО­НИ УКРА­Ї­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.