«Ка­та­стро­фа і Трі­умф» як пам’ять про си­на

Ма­ма за­ги­бло­го ма­йо­ра Ві­кто­ра Хме­ле­цько­го: «Жо­дної дер­жа­ви не роз­бу­ду­ва­ти без при­кла­ду ге­ро­їв, які бо­ро­ли­ся за її не­за­ле­жність»

Den (Ukrainian) - - Суспільство - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Ро­ди­на за­ги­бло­го під Са­ву­рМо­ги­лою ма­йо­ра Ві­кто­ра Хме­ле­цько­го ме­шкає у вій­сько­во­му мі­сте­чку у Во­ло­ди­ми­рі-Во­лин­сько­му. Це мі­сто, в яко­му ба­зу­ва­ла­ся 51-ша, а ни­ні — 14-та бри­га­да, тож вій­сько­вих до­во­лі ба­га­то в мі­сте­чку.

З ві­кна бу­дин­ку ба­тьків Ві­кто­ра ви­дно храм, у яко­му від­спі­ву­ва­ли си­на, за кіль­ка де­ся­тків ме­трів — вій­сько­ва ча­сти­на, в якій до ма­йо­ра до­слу­жив­ся ба­тько-тан­кіст і слу­жив син... Про бо­йо­вий шлях Ві­кто­ра Хме­ле­цько­го га­зе­та «День» роз­по­ві­ла 23 бе­ре­зня 2015 ро­ку в текс­ті «Бро­не­жи­лет одя­гнув тіль­ки пі­сля сво­їх бій­ців». Істо­рія йо­го жи­т­тя і за­ги­бе­лі на бо­йо­во­му по­сту уві­йшла в книж­ку «Ка­та­стро­фа і Трі­умф. Істо­рії укра­їн­ських Ге­ро­їв», ви­да­ну цьо­го ро­ку га­зе­тою «День». Під час зу­стрі­чі з ба­тька­ми ма­ма все го­во­ри­ла, як би то бу­ло до­бре, аби справ­ді істо­рія їхньо­го си­на уві­йшла в окре­му книж­ку... А дня­ми роз­по­ві­ла, що при­дба­ли во­ни з ба­тьком книж­ку в мі­сце­вій кни­гар­ні «Є».

«Та­ка книж­ка — то ве­ли­ка пам’ять про на­шо­го си­на та йо­го то­ва­ри­шів. Чи­та­є­мо її з ба­тьком зі сльо­за­ми на очах. Не ли­ше то­му, що зно­ву у ду­ші зво­ру­шу­ю­ться спо­га­ди, адже Ві­тя був офі­це­ром, ма­йо­ром, а для нас то бу­ла на­ша ди­ти­на, ду­же хо­ро­шим був він си­ном. Що­дня, по­вер­та­ю­чись зі слу­жби, про­від­у­вав нас з ба­тьком, а ко­ли не міг зай­ти, то пе­ре­дзво­ню­вав. Ця книж­ка нам до­ро­га, бо в ній — та прав­да про не­ого­ло­ше­ну вій­ну, яку ще ча­сто за­мов­чу­ють, не до­ка­зу­ють... Во­на тим і цін­на — сво­єю прав­дою жи­т­тя, прав­дою вій­ни та ми­ру», — ка­же Фе­о­до­сія Ми­ко­ла­їв­на.

Пе­рі­од, у який слу­жив у зо­ні так зва­ної АТО син Хме­ле­цьких, осо­бли­вий, адже то­ді фа­кти­чно на вій­ну йшли з ви­со­ко­го па­трі­о­ти­зму, че­рез пра­гне­н­ня за­хи­сти­ти те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність Укра­ї­ни. Чи­та­ють ба­тьки роз­по­віді і про за­ги­блих укра­їн­ських вій­сько­вих, і про тих, ко­му Го­сподь на­ка­зав ви­жи­ти в цьо­му не­про­сто­му про­ти­сто­ян­ні, і зга­ду­ють си­на. Як пі­сля важ­кої опе­ра­ції в лю­то­му 2014 ро­ку (ви­да­ли­ли одну нир­ку) Ві­ктор 4 кві­тня уже ви­ру­шив із ча­сти­ною на схід. Ма­ма на­по­ля­га­ла, що­би ля­гав у го­спі­таль, бо ж мав у то­му по­тре­бу. А він ка­зав, що не мо­же за­ли­ши­ти сво­їх хло­пців, і вчи­нив по-сво­є­му. На рі­чни­цю за­ги­бе­лі Ві­кто­ра до мі­ста з’їха­ло­ся так ба­га­то йо­го бій­ців, уже де­мо­бі­лі­зо­ва­них із ар­мії. Усі йо­го під­ле­глі, роз­по­від­ає ма­ма, ви­жи­ли, і рід­ко так бу­ває, щоб ги­нув ко­ман­дир, тим біль­ше — на­чаль­ник від­ді­лу зв’яз­ку шта­бу ці­лої бри­га­ди. Але її син ні­ко­ли не хо­вав­ся за спи­на­ми ін­ших і за­ги­нув як офі­цер — на по­сту.

«Та­кі книж­ки, як «Ка­та­стро­фа і Трі­умф», ду­же по­трі­бні, — ка­же Фе­о­до­сія Хме­ле­цька. — Дасть Бог, ра- но чи пі­зно на­ста­не кі­нець вій­ні, а тут під одні­єю об­кла­дин­кою зі­бра­ні ди­во­ви­жні за сво­їм змі­стом істо­рії ге­ро­їв, про­стих і мир­них ще вчо­ра лю­дей, укра­їн­ців... Жо­дної дер­жа­ви не роз­бу­ду­ва­ти без при­кла­ду ге­ро­їв, які бо­ро­ли­ся за її не­за­ле­жність. Я пе­ре­чи­та­ла кіль­ка ра­зів і те, що на­пи­са­ла у пі­сля­сло­ві го­лов­ний ре­да­ктор «Дня» Ла­ри­са Ів­ши­на, бо зав­жди за­ці­кав­ле­но див­лю­ся те­ле­пе­ре­да­чі, в яких во­на бе­ре участь. Жо­дне ін­ше ви­да­н­ня не пи­са­ло стіль­ки про цю не­ого­ло­ше­ну вій­ну, як га­зе­та «День». А це ж істо­рія, хоч і за­над­то тра­гі­чна, осо­бли­во для нас, ба­тьків за­ги­блих, але істо­рія, яка тво­ри­ться вже сьо­го­дні. Бу­ло б до­бре ли­ше, як­би та­кі книж­ки ви­хо­ди­ли біль­шим ти­ра­жем. Ме­не про­сять по­чи­та­ти «Ка­та­стро­фу і Трі­умф» хло­пці, ко­трі слу­жи­ли з мо­їм Ві­тею.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.