«Де книж­ка – там і хус­тка»

Го­во­рить ви­кла­дач і друг «Дня» Сві­тла­на Хри­пко

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Оль­га ХАР­ЧЕН­КО, «День»

куль­ту­ро­ло­гії Ін­сти­ту­ту фі­ло­соф­ської осві­ти і на­у­ки цьо­го ви­шу, яка ні­ко­ли не оми­нає на­го­ди ви­ко­ри­ста­ти лі­те­ра­ту­ру «Дня» на сво­їх за­ня­т­тях і «про­ло­бі­ю­ва­ти» се­ред мо­ло­ді чи­та­н­ня на­шої га­зе­ти. Тож за­ко­но­мір­но, що во­на від­ві­да­ла ре­да­кцію, щоб при­дба­ти на­ші книж­ко­ві но­вин­ки. А та­кож — фір­мо­ву хус­тку. «Де кни­же­чка — там і ху­сто­чка, — усмі­ха­є­ться па­ні Сві­тла­на. — Я при­дба­ла «По­вер­не­н­ня в Цар­го­род» і книж­ку Ва­лен­ти­на Тор­би «Я — сві­док», з яким то­ва­ри­шую в ме­ре- жі Facebook. Ба­га­то чи­та­ла і чу­ла про ці ви­да­н­ня, зві­сно, ви­рі­ши­ла їх ку­пи­ти». У бібліотеці Світлани — і «Пі­дрив­на лі­те­ра­ту­ра», «Бро­не­бій­на пу­блі­ци­сти­ка», «Апо­кри­фи Кла­ри Гу­дзик»... При­чо­му всі книж­ки не ле­жать на по­ли­цях, а жи­вуть — їх бе­руть по­чи­та­ти сту­ден­ти, їх ци­ту­ють на за­ня­т­тях, ви­ко­ри­сто­ву­ють для під­го­тов­ки до се­мі­на­рів з рі­зних пре­дме­тів. І так роз­ши­рю­є­ться ро­зум­ний про­стір.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.