Iсто­рія, яка не мов­чить

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Во­ло­ди­мир ПАН­ЧЕН­КО

Ну, а Ігор Сюндюков у сво­їх ста­т­тях уже й не ми­мо­во­лі, а ціл­ком сві­до­мо пе­ре­ки­дає мі­сто­чки від «то­ді» до «те­пер», при­чо­му ро­бить це вель­ми по­слі­дов­но, опи­ра­ю­чись на те­зу про те, що «для то­го, аби зна­йти ви­хід (із «сьо­го­ден­но­го ла­бі­рин­ту». — В.П.), тре­ба усві­до­ми­ти, де са­ме був вхід». То­му й роз­по­від­ає він нам так до­кла­дно про «осо­бли­во­сті по­лі­ти­чної си­сте­ми Ві­зан­тій­ської дер­жа­ви», щоб ми кра­ще зба­гну­ли ге­не­зу по­лі­ти­чної си­сте­ми (зре­штою, і мен­таль­но­сті) у ме­жах ім­пе­рії ми­ко­ла­їв­ської чи пу­тін­ської. То­му й по­яснює су­тність «ві­зан­ти­зму» з йо­го став­кою на ав­то­ри­тар­ність, «без­за­сте­ре­жне під­по­ряд­ку­ва­н­ня окре­мої люд­ської осо­би то­та­лі­тар­ній дер­жа­ві», скла­дну си­сте­му су­во­ро іє­рар­хі­зо­ва­ної бю­ро­кра­тії, а та­кож на «якнай­ті­сні­ший со­юз дер­жа­ви та цер­кви»!

Вла­сне, ста­т­тя І. Сюн­дю­ко­ва, яку я за­раз ци­тую («Сві­тло й ті­ні Дру­го­го Ри­му»), вся про­ни­за­на па­ра­ле­ля­ми, і це та ри­са, яка за­га­лом ха­ра­кте­ри­зує цьо­го ав­то­ра. Йо­го акцен­ти — ва­жли­ві для ро­зу­мі­н­ня по­дій ни­ні­шніх (про­чи­тай­те ще про ві­зан­тій­ську «рід­кі­сну під­сту­пність» і про «по­лі­ти­ку тим­ча­со­вих со­ю­зів», про ві­чне обду­рю­ва­н­ня іно­зем­них по­слів ди­пло­ма­та­ми з Ві­зан­тії — і ви та­кож по­ду­ма­є­те про лав­ро­вих і чур­кі­них, га­ран­тую!).

Одне слово, книж­ка «По­вер­не­н­ня в Цар­го­род» — це не му­зей­ні «хо­ло­ди­ни», як ка­зав би Пав­ло Ти­чи­на; во­на про нас те­пе­рі­шніх. Про­по­ну­ю­чи ве­ли­кий об­сяг істо­ри­чної ін­фор­ма­ції, во­на спо­ну­кає по­стій­но шу­ка­ти при­чи­но­во-на­слід­ко­ві зв’яз­ки між, зда­ва­ло­ся б, без­на­дій­но від­да­ле­ни­ми ча­са­ми, які на­справ­ді ви­яв­ля­ю­ться схо­жи­ми на спо­лу­че­ні по­су­ди­ни. Тим за­хо­пли­ві­ше це чи­та­н­ня — вла­сне, ти­ха «роз­мо­ва» з Дми­тром Сте­по­ви­ком і Окса­ною Па­хльов­ською, Пе­тром Кра­лю­ком і Та­ра­сом Чу­хлі­бом, Сер­гі­єм Крим­ським і Кла­рою Гу­дзик, Ва­ле­рі­єм Смо­лі­єм і Ва­ле­рі­єм Сте­пан­ко­вим, Гуль­на­рою Абду­ла­є­вою та Сер­гі­єм Ко­том... ре­френ у книж­ці «По­вер­не­н­ня в Цар­го­род»!).

«Азбу­ка» від Іго­ря Сме­шка та­кож зов­сім не зай­ва для су­ча­сно­го укра­їн­ця, зокре­ма йо­го на­га­ду­ва­н­ня про рік 1169-й, ко­ли Ан­дрій Бо­го­люб­ський («Пу­тін-1», як йо­го хо­че­ться на­зва­ти) сплюн­дру­вав Ки­їв, щоб пе­ре­не­сти центр Ру­сі у своє Во­ло­ди­ми­ро-Су­здаль­ське кня­зів­ство; про рік 1610-й, ко­ли Мо­сква бу­ла за­во­йо­ва­на вій­ська­ми Ре­чі По­спо­ли­тої, «до скла­ду яких вхо­ди­ли і пол­ки укра­їн­ських ко­за­ків», пі­сля чо­го «біль­шість на­се­ле­н­ня Мо­скви та май­же вся її шля­хта при­ся­гну­ли на вір­ність ко­ро­ле­ви­чу Вла­ди­сла­ву»; а та­кож про рік 1654-й, ко­ли Бог­дан Хмель­ни­цький пі­шов на со­юз із Мо­сквою. Що це озна­ча­ло? Про­чи­тай­те ста­т­тю Сме­шка, яка, не ви­клю­чаю, пи­са­ла­ся за­ра­ди двох уні­каль­них ци­тат (дов­гих, бо ж із ціл­ком рід­кі­сних дже­рел узя­тих). Пер­ша — зі стат­ті Ні­ко­лая Тру­бє­цко­го «К украин­ской про­бле­ме» (Па­риж, 1927 р.); дру­га — з п’ято­го то­му «Исто­рии че­ло­ве­че­ства. Все­мир­ная исто­рия. Под ре­да­кци­ей д-ра Г. Гель­мон­та (С.-Пе­тер­бург, 1896).

У пер­шо­му ви­пад­ку йде­ться про ко­ло­саль­ну ві­дмін­ність між укра­їн­ською та ро­сій­ською куль­ту­ра­ми і про те, яку роль ві­ді­гра­ла «куль­ту­ра За­па­дной Ру­си (Украи­ны)» в істо­рії Мо­ско­вії-Ро­сії пі­сля то­го, як «Петр по­ста­рал­ся сов­сем иско­ре­нить и изни­что­жить ве­ли­ко­рус­скую ре­да­кцию рус­ской куль­ту­ры». У дру­го­му істо­ри­ки оці­ню­ють зна­че­н­ня віль­но­го ко­за­цтва і тра­ди­цію сво­бо­ди, яку во­но за­кла­да­ло...

Да лі не де та лі зую — чи тай те са­мі!

Ось цим по­ба­жа­н­ням, вла­сне, й хо­ті­ло­ся б за­вер­ши­ти свої пер­ші но­та­тки на по­лях книж­ки «По­вер­не­н­ня в Цар­го­род». Чи­тай­те — і ви ма­ти­ме­те більш пов­не яв­ле­н­ня про той істо­ри­чний про­стір, який ді­став­ся нам у спадок. Про­стір істо­рії, яка не мов­чить.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.