«Ва­ші кни­ги про те, що не бу­ло ні­чо­го ви­пад­ко­во­го»

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Ва­ле­рій ВОЛКОВ, с. Ви­сун­ці Бі­ло­зер­сько­го ра­йо­ну, Хер­сон­ської обла­сті:

— Я дав­но слід­кую за ді­яль­ні­стю Ла­ри­си Ів­ши­ної і га­зе­ти «День». Чи­таю вас не мен­ше п’яти ро­ків. Чо­му? Бо вва­жаю, що це які­сна укра­їн­ська га­зе­та. Укра­їн­ська — у пов­но­му ро­зу­мін­ні цьо­го сло­ва. Осо­бли­ву ува­гу ви при­ді­ля­є­те ана­лі­ти­ці, і це ме­ні по­до­ба­є­ться. Ча­сто пи­ше­те про те, що мо­же бу­ти в кра­ї­ні, і во­но так тра­пля­є­ться че­рез де­який час.

Ко­ли ви­йшли но­ві книж­ки, ви­рі­шив при­дба­ти для се­бе і для си­на. За­мо­вив пу­блі­ци­сти­чні кни­ги «Ко­тел», або Спра­ва без тер­мі­ну дав­но­сті» Іва­на Ка­пса­му­на, «Я — сві­док» Ва­лен­ти­на Тор­би, а та­кож істо­ри­чну «По­вер­не­н­ня в Цар­го­род».

Пер­ші два ви­да­н­ня ме­ні ці­ка­ві з то­чки зо­ру но­ві­тньої істо­рії. Ме­ні вже 68 ро­ків, я ба­га­то ба­чив і пе­ре­жи­вав бу­рем­ні 1990-ті та по­ча­ток 2000-х ро­ків. Це бу­ли не­про­сті і ви­зна­чаль­ні, як ви­яви­лось те­пер, для на­шої кра­ї­ни ча­си. То­ді ві­дбу­ли­ся про­це­си і за­ро­ди­лись та­кі про­бле­ми, які ми не мо­же­мо ви­рі­ши­ти до сьо­го­дні. Якщо про­слід­ку­ва­ти, не бу­ло ні­чо­го ви­пад­ко­во­го. Не­до­лу­гі управ­лін­ські рі­ше­н­ня ми­ну­ло­го при­зве­ли до тра­ге­дій сьо­го­де­н­ня. І у ва­ших но­вих книж­ках ав­то­ри якраз на­го­ло­шу­ють на цьо­му.

За­раз я чи­таю «Ко­тел...». Ме­не хви­лює, що зло­чин, яко­му за­га­лом при­свя­че­но книж­ку — вбив­ство Ге­ор­гія Гон­га­дзе — не роз­кри­то до­сі. Ав­тор зі­брав ду­же ба­га­то ма­те­рі­а­лів для пов­но­го ро­зу­мі­н­ня си­ту­а­ції. Хто з ким пов’яза­ний, ко­му не ви­ста­чає смі­ли­во­сті ска­за­ти прав­ду, яку ві­до­мо всім. Чо­му це від­бу­ва­є­ться за­раз і ко­му ви­гі­дно.

«По­вер­не­н­ня в Цар­го­род» — це як вчи­ти на­шу істо­рію за­но­во. Те, що нам да­ва­ли ра­ні­ше, м’яко ка­жу­чи не від­по­від­а­ло дій­сно­сті. Я остан­нім ча­сом біль­ше ці­кав­люсь істо­ри­чни­ми ви­да­н­ня­ми, тож і ва­шу книж­ку не оми­нув. Ще не чи­тав її до­ско­на­ло, але по змі­сту ро­зу­мію, що зро­бив хо­ро­ше при­дба­н­ня і по­вер­ну­ся до ці­єї книж­ки пі­сля про­чи­та­н­ня «Ко­тла».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.