Оща­дбанк не склав ек­за­мен на «со­ці­аль­ність»

Пра­во­за­хи­сни­ки ви­ма­га­ють ска­су­ва­ти по­ста­но­ву КМУ, від­по­від­но до якої об­слу­го­ву­ва­н­ня вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб ві­ді­йшло дер­жав­но­му бан­ку

Den (Ukrainian) - - Економiка -

ВУкра­ї­ні до­сі не від­ла­го­дже­но ме­ха­нізм на­да­н­ня що­мі­ся­чної адре­сної до­по­мо­ги (пен­сії, со­ці­аль­них ви­плат то­що) осо­бам, які пе­ре­мі­щу­ю­ться з тим­ча­со­во оку­по­ва­ної те­ри­то­рії Укра­ї­ни. Про це ствер­джу­ють пред­став­ни­ки Бла­го­дій­но­го фон­ду «Во­сток-SOS» та Все­укра­їн­ської бла­го­дій­ної фун­да­ції «Пра­во на за­хист». Са­ме ці дві ор­га­ні­за­ції про­ве­ли пе­ре­вір­ку го­тов­но­сті від­ді­лень ПАТ «Дер­жав­ний оща­дний банк Укра­ї­ни» ви­ко­ну­ва­ти но­ву для се­бе «со­ці­аль­ну» фун­кцію, пе­ред­ба­че­ну По­ста­но­вою КМУ від 15 ли­пня 2015 ро­ку №427 — об­слу­го­ву­ва­н­ня пе­ре­се­лен­ців, зокре­ма й пен­сіо­не­рів.

Від­по­від­но до зга­да­ної по­ста­но­ви, пен­сії та ви­пла­ти пе­ре­се­лен­ці мо­жуть отри­му­ва­ти ли­ше у від­ді­ле­н­нях Оща­дбан­ку на від­мі­ну від ін­ших пен­сіо­не­рів і груп на­се­ле­н­ня, які мо­жуть са­мо­стій­но оби­ра­ти банк, де від­кри­ва­ють ра­ху­нок для одер­жа­н­ня пен­сій чи гро­шо­вої до­по­мо­ги. І якщо ра­ні­ше для отри­ма­н­ня адре­сної до­по­мо­ги вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­на осо­ба по­вин­на бу­ла звер­та­ти­ся до Управ­лі­н­ня пра­ці і со­ці­аль­но­го за­хи­сту на­се­ле­н­ня ра­йон­них, ра­йон­них у м. Ки­є­ві держ­адмі­ні­стра­цій, ви­ко­нав­чих ор­га­нів мі­ських, ра­йон­них у мі­стах (у ра­зі утво­ре­н­ня) рад, то із 11 ли­пня 2015 ро­ку ВПО по­вин­ні звер­та­ти­ся до від­ді­лень Оща­дбан­ку за мі­сцем про­жи­ва­н­ня для оформ­ле­н­ня адре­сної до­по­мо­ги. Та­кож но­вим по­ряд­ком пе­ред­ба­че­но, що пе­ред без­по­се­ре­днім звер­не­н­ням до від­ді­ле­н­ня бан­ку для по­да­н­ня до­ку­мен­тів, ВПО звер­та­ю­ться до кон­такт-цен­тру Оща­дбан­ку для ви­зна­че­н­ня да­ти, ча­су та адре­си по­да­н­ня до­ку­мен­тів.

Мо­ні­то­ринг від­ді­лень Оща­дбан­ку про­во­див­ся у пе­рі­од із 31 ли­пня по 3 ве­ре­сня 2015 ро­ку. За цей пе­рі­од пра­во­за­хи­сни­ки пе­ре­ві­ри­ли 210 від­ді­лень Оща­дбан­ку в 13 обла­стях та м. Ки­є­ві, що ста­но­вить при­бли­зно 4% від за­галь­ної кіль­ко­сті від­ді­лень бан­ку по всій Укра­ї­ні. Для про­ве­де­н­ня мо­ні­то­рин­гу акти­ві­сти роз­ро­би­ли спе­ці­аль­ну ан­ке­ту, в якій бу­ло три бло­ки за­пи­тань. Пер­ший — за­га­лом про за­галь­ну ор­га­ні­за­цію ро­бо­ти із пе­ре­се­лен­ця­ми: чи є у від­ді­лен­ні окре­ме ві­кон­це для ро­бо­ти із пе­ре­се­лен­ця­ми що­до оформ­ле­н­ня адре­сної до­по­мо­ги, чи є у від­ді­лен­ні чер­ги і якщо є, то пе­ре­ва­жно з ко­го во­ни скла­да­ю­ться — пе­ре­се­лен­ців, не пе­ре­се­лен­ців, чи є ін­фор­ма­ція для пе­ре­се­лен­ців на ін­фор­ма­цій­но­му стен­ді від­ді­ле­н­ня? Дру­гий — пи­та­н­ня що­до са­мо­го по­да­н­ня до­ку­мен­тів для при­зна­че­н­ня адре­сної до­по­мо­ги: чи при­йма­ють у від­ді­лен­ні па­кет до­ку­мен­тів для оформ­ле­н­ня адре­сної до­по­мо­ги, якщо ні, то хто при­ймає, чи є у від­ді­лен­ні зра­зок за­яви для отри­ма­н­ня до­по­мо­ги і чи мо­жна йо­го отри­ма­ти? І тре­тій — пи­та­н­ня що­до роз­кри­т­тя бан­ків­ської та­єм­ни­ці, чи є у від­ді­лен­ні зра­зок від­по­від­ної за­яви. Крім то­го, в ан­ке­ті окре­мим пун­ктом бу­ло ви­не­се­но мі­сце для ко­мен­та­рів опи­та­них.

Ре­зуль­та­ти мо­ні­то­рин­гу по­ка­за­ли, що в аб­со­лю­тній біль­шо­сті про­мо­ні­то­ре­них від­ді­лень Оща­дбан­ку (190) на ін­фор­ма­цій­них стен­дах на­віть не­має ін­фор­ма­ції про но­вий по­ря­док при­зна­че­н­ня адре­сної до­по­мо­ги ВПО та про­це­ду­ру по­да­н­ня до­ку­мен­тів че­рез від­ді­ле­н­ня Оща­дбан­ку. Ли­ше у 42 із від­ві­да­них від­ді­лень є окре­ме ві­кон­це для по­да­н­ня пе­ре­се­лен­ця­ми до­ку­мен­тів для при­зна­че­н­ня що­мі­ся­чної адре­сної до­по­мо­ги. У 132 від­ві­да­них від­ді­ле­н­нях на мо­мент ві­зи­ту бу­ли чер­ги, але це не бу­ли чер­ги пе­ре­се­лен­ців, що на­ма­га­ли­ся по­да­ти до­ку­мен­ти. Май­же у по­ло­ви­ні від­ві­да­них бан­ків­ських від­ді­лень (109 — 41%) не при­йма­ли до­ку­мен­ти для оформ­ле­н­ня адре­сної до­по­мо­ги. Се­ред при­чин опи­та­ні пра­во­за­хи­сни­ка­ми осо­би вка- зу­ва­ли на від­су­тність у пра­ців­ни­ків від­ді­лень ін­фор­ма­ції про те, що во­ни ма­ють при­йма­ти до­ку­мен­ти для оформ­ле­н­ня адре­сної до­по­мо­ги пе­ре­се­лен­цям. «На­при­клад, у жо­дно­му з від­ві­да­них від­ді­лень Оща­дбан­ку в м. Чер­нів­ці не при­йма­ли до­ку­мен­тів для оформ­ле­н­ня адре­сної до­по­мо­ги», — вка­за­но у Зві­ті мо­ні­то­рин­гу, який є у роз­по­ря­джен­ні «Дня». Крім то­го, пра­ців­ни­ки де­яких від­ді­лень Оща­дбан­ку не ма­ли ін­фор­ма­ції про те, якою по­вин­на бу­ти про­це­ду­ра прийня­т­тя до­ку­мен­тів. Осо­бли­во це бу­ло по­мі­тно, ка­жуть у БФ «Во­сток-SOS» на по­ча­тку про­ве­де­н­ня мо­ні­то­рин­гу, хо­ча на той час но­вий по­ря­док оформ­ле­н­ня що­мі­ся­чної адре­сної до­по­мо­ги існу­вав уже по­над мі­сяць) (м. Ки­їв, м. Хар­ків та ін.)

За­га­лом же, біль­шість опи­та­них осіб від­зна­ча­ли ви­со­кий рі­вень сер­ві­су у від­ді­ле­н­нях Оща­дбан­ку, вві­чли­вість пра­ців­ни­ків, їхню го­тов­ність до­по­мог­ти у по­шу­ку рі­ше­н­ня пи­та­н­ня, із яким до них звер­та­ю­ться. Хо­ча ви­пад­ки гру­бо­го спіл­ку­ва­н­ня із клі­єн­та­ми теж, на жаль, ма­ли мі­сце, ка­жуть пра­во­за­хи­сни­ки. На­при­клад, у м. Ди­ми­трів До­не­цької обла­сті, у Чер­нів­цях, Дні­про­пе­тров­ську, Дні­про­дзер­жин­ську.

За ре­зуль­та­та­ми мо­ні­то­рин­гу Бла­го­дій­ний фонд «Во­сток-SOS» та Все­укра­їн­ська бла­го­дій­на фун­да­ція «Пра­во на за­хист» під­го­ту­ва­ли спи­сок ре­ко­мен­да­цій із 11 пун­ктів як по­кра­щи­ти ро­бо­ту ПАТ «Оща­дбанк», і ка­жуть, що го­то­ві до­по­мог­ти в їх ре­а­лі­за­ції. Зокре­ма акти­ві­сти про­по­ну­ють взя­ти на се­бе про­ве­де­н­ня ін­фор­ма­цій­но-роз’ясню­валь­ної ро­бо­ти се­ред ВПО що­до про­це­ду­ри оформ­ле­н­ня адре­сної гро­шо­вої до­по­мо­ги че­рез від­ді­ле­н­ня Оща­дбан­ку. Хо­ча на за­гал пра­во­за­хи­сни­ки ствер­джу­ють, що дер­жа­ва все ще по­вин­на по­вер­ну­ти­ся до пи­та­н­ня ре­гу­ля­ції об­слу­го­ву­ва­н­ня ВПО, і змі­ни­ти рі­ше­н­ня так, що­би лю­ди не від­чу­ва­ли дис­кри­мі­на­ції.

«Прийня­т­тю по­ста­нов №427 та 615 що­до обме­же­н­ня вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб у ви­бо­рі об­слу­го­ву­ю­чо­го бан­ку не пе­ре­ду­ва­ло ні ши­ро­ке гро­мад­ське обго­во­ре­н­ня, ні про­ве­де­н­ня гро­мад­ської ан­ти­дис­кри­мі­на­цій­ної екс­пер­ти­зи, — за­зна­чає екс­перт з адво­ка­ції ВБФ «Пра­во на За­хист» Оле­на Ви­но­гра­до­ва. — Крім то­го, пред­став­ни­ки гро­мад­сько­сті не за­лу­ча­лись до роз­роб­ки цих актів. Та­кож про­ве­де­ний ана­ліз нор­ма­тив­но­пра­во­вої ба­зи свід­чить про те, що вка­за­ні по­ста­но­ви при­йма­лись без ура­ху­ва­н­ня кри­те­рі­їв спра­ве­дли­во­сті, до­бро­со­ві­сно­сті, про­пор­цій­но­сті, ро­зум­но­сті, а то­му обме­же­н­ня у ви­бо­рі ВПО об­слу­го­ву­ю­чо­го бан­ку є дис­кри­мі­на­цій­ни­ми, не­за­кон­ни­ми і по­вин­ні бу­ти ска­со­ва­ні».

«Пі­сля прийня­тих по­ста­нов Уря­ду в ор­га­ні­за­цій, що опі­ку­ю­ться пе­ре­се­лен­ця­ми, ви­ни­кли по­бо­ю­ва­н­ня, що ці по­ста­но­ви мо­жуть бу­ти за­сто­со­ва­ні для кон­тро­лю за пе­ре­су­ва­н­ням ВПО че­рез сте­же­н­ня за їх бан­ків­ськи­ми роз­ра­хун­ка­ми з на­сту­пним зня­т­тям їх з облі­ку пе­ре­се­лен­ців че­рез ме­ха­ні­зми пе­ре­ві­рок ор­га­на­ми мі­гра­цій­ної слу­жби та пра­во­охо­рон­ця­ми та з подаль­шим по­збав­ле­н­ням со­ці­аль­них ви­плат і при­пи­не­н­ням на­ра­ху­ва­н­ня пен­сій, — до­дає ке­рів­ник пра­во­во­го на­пря­му БФ «Во­сток-SOS» Оле­ксан­дра Дво­ре­цька. — Щоб зня­ти та­кі по­бо­ю­ва­н­ня, ми на­ді­сла­ли ін­фор­ма­цій­ні за­пи­ти до «Оща­дбан­ку» і Мі­ні­стер­ства со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки. Про­те на­да­ва­ти від­по­відь, яким чи­ном бу­дуть ви­ко­ри­сто­ву­ва­тись і ко­му пе­ре­да­ва­ти­ся пер­со­наль­ні да­ні пе­ре­се­лен­ців, від­мо­ви­лись пред­став­ни­ки обох уста­нов, по­си­ла­ю­чись на кон­фі­ден­цій­ність до­го­во­ру. На­ша ор­га­ні­за­ція вже звер­ну­ла­ся до су­ду і бу­де ви­ма­га­ти зро­би­ти за­пи­ту­ва­ну ін­фор­ма­цію пу­блі­чною». Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.