Оде­су хо­чуть за­ли­ши­ти без «ко­ро­ваю»

Екс­пер­ти: «Ро­сій­ські бан­ки теж бе­руть участь у гі­бри­дній вій­ні»

Den (Ukrainian) - - Економiка -

«Хо­чу, щоб Оде­ська область ста­ла брен­дом, пі­ло­тним про­е­ктом, ін­ве­сти­цій­ною га­ван­ню з при­ва­бли­вим для ін­ве­сто­рів клі­ма­том, щоб во­на зро­би­ла про­бо­ї­ну в ла­вах олі­гар­хії та бю­ро­кра­тії, че­рез яку до Укра­ї­ни по­ли­не по­тік ін­ве­сти­цій » , — ска­зав не­що­дав­но Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко у ві­део­звер­нен­ні до уча­сни­ків Оде­сько­го фі­нан­со­во­го фо­ру­му. Але для всьо­го ви­ще­ска­за­но­го по­вин­ні по­си­ле­но ді­я­ти не ли­ше оде­ський гла­ва обл­держ­адмі­ні­стра­ції Мі­хе­їл Са­а­ка­шві­лі, але й уся дер­жав­на ма­ши­на. А во­на не­рід­ко не про­сто про­бу­ксо­вує, але й пра­цює не на ко­ристь Укра­ї­ни. При­клад цьо­му зна­хо­ди­мо са­ме в Оде­сі.

«Для роз­ши­ре­н­ня сво­го бі­зне­су ми взя­ли в до­чір­ньо­го бан­ку Сбер­бан­ку Ро­сії кре­ди­тну лі­нію, щоб ку­пи­ти два крим­ські під­при­єм­ства — «Крим­хліб» і «Сім­фе­ро­поль­ський ком­бі­нат хлі­бо­про­ду­ктів» (СКХП). Кре­дит ви­пла­чу­ва­ли, по­га­ша­ли до по­ча­тку цьо­го ро­ку. Але ці крим­ські під­при­єм­ства вже ста­ли на но­ги, і ми ви­рі­ши­ли, що во­ни в змо­зі са­мі спла­чу­ва­ти цей борг. З ни­ми, не без ві­до­ма Сбер­бан­ку Ро­сії, бу­ло укла­де­но від­по­від­ний до­го­вір», — роз­по­від­ає ге­не­раль­ний ди­ре­ктор під­при­єм­ства «Оде­ський ко­ро­вай» Ста­ні­слав Сте­пчен­ко.

«Кре­ди­то­рам ми не­о­дно­ра­зо­во й за­зда­ле­гідь над­си­ла­ли по­ві­дом­ле­н­ня, — про­дов­жує ди­ре­ктор, — за­про­шу­ва­ли на зу­стрі­чі і на са­ме під­пи­са­н­ня цих до­го­во­рів. От­же, пла­тни­ком ста­ли ви­сту­па­ти крим­ські під­при­єм­ства. Але ми не че­ка­ли, що ви­йде роз­по­ря­дже­н­ня ни­ні­шньої не­за­кон­ної крим­ської вла­ди про на­ціо­на­лі­за­цію двох на­ших акціо­нер­них то­ва­риств, де ми є ма­жо­ри­тар­ни­ми акціо­не­ра­ми. Ми на­віть не зна­є­мо те­пер, ко­му кон­кре­тно во­ни на­ле­жать. І не мо­же­мо звер­ну­ти­ся до ро­сій­сько­го су­ду. Оскіль­ки не є суб’єктом — на­ше акціо­нер­не то­ва­ри­ство не мо­же пе­ре­ре єс т ру ва ти ся в Кри му впро довж во­сьми мі­ся­ців — крим­ська ре­є­стра­цій­на слу­жба від­мов­ляє нам у ре­є­стра­ції юри­ди­чної осо­би».

« Мож на звер ну ти ся до су ду в рам­ках між­на­род но­го за­ко­но­дав­ства, але хто дасть га ран тію, що Ро - сійсь ка Фе де ра ція ви ко нає йо го ухва лу? — за пи тує Степ чен ко, — Ко ли во ни во стан нє це ро би ли? І яку з ухвал між­на­ро­дних су­дів во­ни ви­ко­ну­ва­ли? Ми ви­йшли за­ру­чни ка ми ці­єї си ту а ції. Ми ви гра ли спра­ву в пер­шій су­до­вій ін­стан­ції в Укра ї ні, в Ки ївсь ко му рай он но му су­ді Оде­си, де ви­зна­ли до­го­во­ри про пе­ре­ве­де­н­ня бор­гу і змі ну пла­тни­ка пов ніс тю за кон ни ми, і « Одесь кий ко­ро­вай» бу­ло звіль­не­но від спла­ти кре­ди­ту. А «Крим­хліб» за цим кре- ди­том бу­ло ви­зна­но єди­ним і за­кон­ним пла­тни­ком».

« За де кіль ка мі ся ців пі сля цьо­го Сбер­банк ви­рі­шив: якщо вда­ло­ся за­бра­ти крим­ські під­при­єм­ства, чом би не за­греб­ти і оде­ські? — зга­дує ге­не­раль­ний ди­ре­ктор, — Во­ни звер ну ли ся до Апе ля цій но го су ду Оде­ської обла­сті. І він прийняв ду­же ці­ка­ву, але, як зда­є­ться, не­за­кон­ну ухва­лу: не роз­гля­да­ю­чи на­шу скар­гу по су­ті, він ска­су­вав ухва­лу пер­шої ін­стан­ції за фор­маль­ни­ми під­ста­ва­ми, вка­зав­ши, що цей спір не під­ля­гав роз­гля­ду в мі­сце­во му су­ді і спря­му­вав йо­го до го­спо­дар­сько­го су- ду. По­тім на­ші опо­нен­ти звер­ну­ли­ся до Гос по дарсь ко го су ду Ки ївсь кої обла­сті з по­зо­вом про ви­зна­н­ня зга­да них до го во рів про пе ре ве ден ня бор­гу на крим­ські під­при­єм­ства не чин­ни­ми. Сбер­банк ар­гу­мен­тує це тим, що на під­пи­сан­ні до­го­во­рів йо­го пред­став­ни­ки не бу­ли при­су­тні і що їх уза­га­лі не по­ві­дом­ля­ли, хо­ча в ма­те­рі­а­лах спра­ви є ко­пії всіх по­ві­дом­лень і да­ні Укр­по­шти про те, що Сбер­банк під­пи­сав по­ві­дом­ле­н­ня про вру­че­н­ня за­про­ше­н­ня».

P«Ко­ли «Крим­хлі­бу» на­став час пла­ти­ти за кре­ди­том, Сбер­банк Ро­сії чо­мусь зно­ву за­жа­дав ви­зна­ти зга­да­ні до­го­во­ри не чин­ни­ми, — опи­сує су­до­ву епо­пею «Оде­сько­го ко­ро­ваю» Сте­пчен­ко, — У пер­шій ін­стан­ції ми про­гра­ли і по­да­ли апе­ля­цій­ну скар­гу. І бу­кваль­но мі­сяць то­му Апе­ля­цій­ний суд Ки­їв­ської обла­сті прийняв ухва­лу не на на­шу ко­ристь. За­раз ми по да ли ка са цій ну скар гу. Спра ву роз­гля­нуть у жов­тні. Ми ві­ри­мо в на­ше правосуддя, спо­ді­ва­є­мо­ся на на­шу су­до­ву си­сте­му. І це не іро­нія: ми ду­же ві­ри­мо. Але ма­є­мо ін­фор­ма­цію, що на суд чи­ни­ться тиск. При­чо­му не ро­сій­ською сто­ро­ною, а ке­рів­ни­ка­ми на­ших укра­їн­ських служб».

«Нам не зро­зумі­ла по­зи­ція на­шої кра­ї­ни, — з гір­ко­тою го­во­рить ге­не­раль­ний ди­ре­ктор, — на­шо­го уря­ду. Ми не мо­же­мо зро­зу­мі­ти, чо­му чи­ма­лень­ке укра­їн­ське під­при­єм­ство пе­ре­тво­рю­є­ться на хло­пчи­ка для би­т­тя — у нас все ж та­ки пра­цює близь­ко пів­то­ри ти­ся­чі осіб. І нам не­зро­зумі­ло: те, що ро­блять із на­ми — це якийсь оди нич ний ви па док чи тен­ден­ція. На пам’яті у ме­не ще один та кий при клад. Під при єм ст во, де пра­цю­ва­ло 400 осіб, у не­ве­ли­ко­му на- се­ле­но­му пун­кті Дні­про­пе­тров­ської обла­сті, теж узя­ло кре­дит у ро­сій­сько­го бан­ку. Пів­ро­ку то­му ту­ди за­йшла на­ша ви­ко­на­вча слу­жба. Пра­ців­ни­ки на­шої про­ку­ра­ту­ри. І за під­трим­ки пра­во­охо­рон­них ор­га­нів цей ро­сій­ський банк за­брав під­при­єм­ство. Сьо­го­дні всі 400 осіб без ро­бо­ти. На під­при­єм­стві ви­би­ті всі скла — під­при­єм­ство фа­кти­чно вмер­ло. Ми до та­кої до­лі не го­то­ві. І не бу­де­мо зда­ва­ти­ся», — ствер­джує Сте­пчен­ко.

Йо­го під­три­му­ють укра­їн­ські екс­пер­ти, але при цьо­му ро­блять да­ле­к­ося­жні ви­снов­ки. За їхні­ми да­ни­ми, сьо­го­дні ба­га­то укра­їн­ських під­при­ємств стикається з фі­нан­со­ви­ми пре­тен­зі­я­ми ро­сій­ських бан­ків, а укра­їн­ські су­ди ви­но­сять ухва­ли на ко­ристь остан­ніх. Екс­пер­ти за­зна­ча­ють, що укра­їн­ський бі­знес, який будь-ко­ли кре­ди­ту­вав­ся в ро­сій­ських бан­ках, ри­зи­кує че­рез по­зи­цію укра­їн­ських су­дів пе­ре­йти у вла­сність дер­жа­ви, яка ве­де про­ти Укра­ї­ни гі­бри­дну вій­ну. Гі­бри­дна ек­спан­сія ро­сій­сько­го бі­зне­су в Укра­ї­ні стає чин­ни­ком, який без­по­се­ре­дньо впли­ває на на­ціо­наль­ну без­пе­ку на­шої кра­ї­ни.

По лі то лог, за снов ник до слід - ниць кої ком па нії AktiveGroup Ан­дрій Єременко за­зна­чає, що в да­но му ви пад ко ві ро сійсь кий банк «пра­цює на ко­ристь Крем­ля, а еко­но­мі­чні ін­те­ре­си сто­ять на тре­тьо­му або на віть п’ ято му пла ні. Банк ро - бить те, чим має за­йма­ти­ся слу­жба Крем ля: роз хи ту ван ням еко но міч - ної си ту а ції в Укра ї ні. До то го ж «Оде­ський ко ро вай » ви роб ляє близь­ко 70% хлі­ба в обла­сті, і якщо хліб хо­ча б один день не на­ді­йде на при­лав­ки, ми мо­же­мо со­бі уяви­ти, що там бу­де.

От­же по­зи­ція бан­ку, як упев­не - ний Єре мен ко, аб со лю­тно пе ред ба - чу ва на, зро зу мі ла й ло гіч на. Але аб со лют но не ло гіч на по ве дін ка ук - ра їнсь ко го су ду, що за до воль нив по зов ро сійсь ко го бан ку, за зна чає екс перт. Він мав би від сто ю ва ти за - кон ність. Але анек сія Кри му і вій - на на Дон­ба­сі — яв­ний форс-ма­жор. Ін­те рес ро сійсь ких бан ків, влас ни - ка ми яких є ке рів ни ки ці­єї кра ї ни, ле жить у по лі тич ній пло щи ні, під - кре­слює Єременко. На йо­го дум­ку, ство ре ний су дом пре це дент від чи - няє скринь ку Пан до ри. Адже всі під при єм ст ва, які пе ре бу ва ють на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях, ма­ють пев­ні проб ле ми. І як що су ди Укра ї ни прий ма ти муть ухва ли на ко ристь ро сійсь ких бан ків, то це за вдасть ду­же сер­йо­зно­го уда­ру по еко­но­мі­ці на шої кра ї ни, пе ред ба чає екс перт.

« Я роз мов ляв з ко лиш нім прем’єром Кри­му Ку­ні­ци­ним, і він по­ві­до­мив, що в Кри­му Укра­ї­на в ре­зуль та ті анек сії Ро сії втра ти ла від 500 до 600 під­при­ємств. Що в та­ко­му ра зі ро би ти ма лим і се ред нім ком па ні ям, щоб за хи ща ти свою вла­сність?» — запитує гла­ва екс­пер­тно-ана­лі­ти­чної ра­ди Укра­їн­сько­го ана лі тич но го цен т ру Бо рис Куш ні­рук. «У нас із цьо­го при­во­ду фа­кти­чно не­має по­зи­ції дер­жа­ви, — від­по­від­ає він на своє пи­та­н­ня, — Так, ми не змо­гли за­хи­сти­ти, хо­ча це фун­кція дер­жа­ви, свою те­ри­то­рію, за­хи­сти­ти пра­во вла­сно­сті бі­зне­су. Але мі­ні­стер­ство юсти­ції ма­ло б по­да­ва­ти по зо ви від іме ні цих під при ємств, за­хи­ща­ти їх від іме­ні дер­жа­ви. Ма­ло то­го, що у під­при­ємств укра­ли акти­ви в Кри­му або на Дон­ба­сі, так їх зго дом, як « Одесь кий ко ро вай » , роз­ри­ва­ють на те­ри­то­рії Укра­ї­ни». Екс перт про по нує че рез це пе ре - гля ну ти за кон про оку по ва ні те ри - то­рії, пе­ред­ба­чи­ти в ньо­му, зокре­ма, мо­ра­то­рій на спла­ту по­да­тків для та­ких по тер пі лих від агре сії під при - ємств, щоб ці ком­па­нії не бу­ло зни - ще­но. «На рів­ні еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки дер жа ва зо бов’ яза на за хи ща ти укра­їн­ські під­при­єм­ства», — на­по­ля­гає Ку­шні­рук. Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.