Про­ми­сло­ва ко­о­пе­ра­ція як шанс ви­хо­ду з кри­зи

Екс­перт: «Ма­кро­еко­но­мі­чна си­ту­а­ція в сві­ті спри­яє Укра­ї­ні»

Den (Ukrainian) - - Економiка -

вер­ну­ти со­бі ці рин­ки, пе­ре­хо­ди­ти на більш які­сні ви­ро­би ме­та­ле­вої про­ду­кції — більш по­гли­бле­ної пе­ре­роб­ки, — го­во­рить Ла­но­вий. — По­тен­ці­ал у нас є. По­трі­бен ка­пі­тал і ви­хід на єв­ро­пей­ські рин­ки. Ми не­що­дав­но чу­ли, що за­вод Пів­ден­маш мо­же ви­пу­ска­ти ви­со­ко­кон­ку­рен­тні ви­ро­би у сво­їй га­лу­зі. У нас є й ін­ші під­при­єм­ства, які мо­жуть вхо­ди­ти в ко­о­пе­ра­цію з ви­ро­бни­ка­ми ЄС, США. Га­даю, во­ни цьо­го че- ка­ють від укра­їн­сько­го уря­ду. Він має ство­ри­ти пра­во­ві, кре­ди­тно­бан­ків­ські під­ста­ви для цьо­го. По­ки що ні­чо­го в цьо­му на­пря­мі не ро­би­ться... І са­ме це єв­ро­пей­ці на­зи­ва­ють від­су­тні­стю ре­форм».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.