«Твор­ча» енер­ге­ти­ка

Den (Ukrainian) - - Хай-тек - Фо­то Ми­ко­ли ТИМЧЕНКА, «День»

У Ки­є­ві від­був­ся енер­ге­ти­чний ма­ра­фон TeslaCamp

Роз­ви­ток енер­ге­ти­ки в кон­текс­ті роз­ви­тку бі­зне­су та роз­ви­тку кра­їн уже не є чи­мось ма­ло­ефе­ктив­ним і та­ким, що ста­но­вить су­то на­у­ко­вий, аб­стра­ктний ін­те­рес. А в умо­вах обме­же­но­сті ре­сур­сів і за­ста­рі­лих під­хо­дів до їх ви­ко­ри­ста­н­ня де­да­лі біль­ше на­у­ков­ців, і не тіль­ки, по­чи­на­ють пра­цю­ва­ти над но­ви­ми під­хо­да­ми до спо­жи­ва­н­ня та ви­до­бу­тку «зе­ле­но­го» па­ли­ва. Так що у сві­ті це ро­зу­мі­ють. Так, за про­гно­за­ми агент­ства Bloomberg, су­мар­ний об­сяг ін­ве­сти­цій в енер­ге­ти­чні те­хно­ло­гії до 2040 ро­ку ста­но­ви­ти­ме 14 триль­йо­нів до­ла­рів.

НА БЕ­РЕ­ЗІ... НЕ­БА

Укра­ї­на має ве­ли­кі шан­си отри­ма­ти зна­чну ча­сти­ну цих ка­пі­та­ло­вкла­день. І цьо­му до­по­мо­жуть ін­но­ва­ції та... твор­чість, пе­ре­ко­на­ні ві­тчи­зня­ні енер­ге­ти­чні ен­ту­зі­а­сти. «Ду­же ча­сто лю­ди спри­йма­ють енер­ге­ти­ку як яко­гось не­ці­ка­во­го ди­но­зав­ра. Ми хо­че­мо до­ве­сти, що це не так. Ми хо­че­мо по­ка­за­ти, що енер­ге­ти­ка — це кла­сно й ці­ка­во, це про­стір для твор- чо­сті. На­пря­мок, який мо­же бу­ти від­кри­тий, в яко­му лю­ди мо­жуть ре­а­лі­зу­ва­ти се­бе і де­мо­кра­ти­зу­ва­ти енер­ге­ти­ку», — го­во­рить ко­ор­ди­на­тор укра­їн­ської ме­ре­жі енер­ге­ти­чних ін­но­ва­цій Greencubator Ро­ман Зін­чен­ко.

Шість ро­ків то­му він спіль­но з одно­дум­ця­ми ки­нув ви­клик енер­ге­ти­чним мо­но­по­лі­ям і роз­по­чав на­вча­ти укра­їн­ців но­во­го ти­пу енер­ге­ти­чно­го ми­сле­н­ня, яке ґрун­ту­є­ться на сво­бо­ді й де­мо­кра­тії.

За цей час ко­ман­да енер­ге­ти­чних во­лон­те­рів ре­а­лі­зу­ва­ла чи­ма­ло енер­ге­ти­чних іні­ці­а­тив. Се­ред них — TeslaCamp. Про­тя­гом двох ро­ків «Та­бір на со­ня­чній енер­гії» про­хо­див не­по­да­лік від мі­ста. На від­кри­тій при ро ді, з жив лен ням від енер гії сон­ця, на­ме­та­ми, Ін­тер­не­том у по­лі та їжею з во­гни­ща упро­довж двох днів мо­ло­ді ен­ту­зі­а­сти з рі­зних га­лу­зей ви­га­ду­ва­ли но­ві спосо­би ро­бо­ти з енер­ге­ти­кою.

Втім, цьо го ро ку ор га ні за то ри енер­ге­ти­чно­го ке­пму ви­рі­ши­ли за­мість бе­ре­га Де­сни зі­бра­ти на ми­ну­лих ви­хі­дних по­над 30 мен­то­рів та 200 про­грам­них роз­ро­бни­ків, мо­ло­дих під­при­єм­ців, біо­ло­гів та гро­мад­ських акти­ві­стів «на бе­ре­зі не­ба» — на од но му з да хів сто лич ної бу дів лі. «Цьо­го ро­ку ми зро­зумі­ли, що по­трі­бно ру­ха­тись да­лі. Ма­ло про­сто ви­їжджа­ти на при­ро­ду, роз­кла­да­ти со­ня­чні ба­та­реї і за­пу­ска­ти там тим­ча­со­вий та­бір. Ми хо­че­мо ство­ри­ти пер­ма­нен­тне се­ре­до­ви­ще, де на­ро­джу­ва­ти­му­ться енер­ге­ти­чні та­лан­ти», — по­яснює Ро­ман Зін­чен­ко.

«ЗЕ­ЛЕ­НИЙ» СТАРТ

А їх в Укра­ї­ні — чи­ма­ло. На­при­клад, два ро­ки то­му са­ме під час TeslaCamp з’явив­ся один із най­успі­шні­ших укра­їн­ських стар­та­пів — си­сте­ма ро­зум­но­го енер­го­ме­не­джмен­ту Ecois.me. «Ми за­раз на по­ро­зі но­вої епо­хи — за­ро­дже­н­ня но­вої ін­ду­стрії в Укра­ї­ні, якої на­справ­ді не бу­ло — ін­ду­стрія еко­но­мії енер­гії. Це ін­ду­стрія, яка мо­же ви­рі­ши­ти про­бле­ми на ба­га­тьох ви­ро­бни­цтвах і за­без­пе­чи­ти со­бі при­бу­ток у мі­льяр­ди до­ла­рів. А ще — це змо­же енер­ге­ти­чно оздо­ро­ви­ти Укра­ї­ну», — впев­не­ний Ро­ман Зін­чен­ко.

Тра­ди­цій­но на TeslaCamp бу ли пред с тав ле ні остан ні укра­їн­ські но­вин­ки елект - ро мо бі лів, яки ми мож на бу­ло по­їзди­ти й пе­ре­ко­на­ти­ся в лег­ко­сті і зру­чно­сті управ лін ня екот ран с пор - ту. До сло­ва, за остан­ні пів­ро­ку в Укра­ї­ні бу­ло за­ре­є­стро­ва­но 200 еле­ктро­ка­рів. Збіль­ши­ти їхню кіль­кість, на­го­ло­шу­ють при­хиль­ни­ки еко­еле­ктро­транс­пор­ту, мо­жна ли­ше за умо­ви роз­ви­тку ін­фра­стру­кту­ри за­ря­дних стан цій. « Ста тис ти ка по Укра ї ні свід­чить про те, що до гру­дня 2014 ро­ку, до­ки TeslaКлаб спіль­но з ОК­КО не від­кри­ли ме­ре­жу за­ря­док, еле­ктро­мо­бі­лів в Укра­ї­ні бу­ло зов­сім об - маль. І з роз­ви­тком ін­фра­стру­кту­ри у нас по­біль­ша­ло еле­ктро­ка­рів, те­пер їх мо­жна ча­сті­ше по­ба­чи­ти на ав­то­шля­хах. Ми ви­рі­ши­ли по­рів­ня­ти ці да­ні з нор­везь­ки­ми. І там чі­тко спо­сте рі га єть ся за ко но мір ність: що більш роз­ви­ну­та ін­фра­стру­кту­ра, то біль­ше в ній еле­ктро­мо­бі­лів. І єв­ро­пей­ський до­свід по­ка­зує, що ко­жна за­ряд­ка за­без­пе­чує 10 та­ких ав­то, а в США — близь­ко 30», — роз­по­від­ає спів­за­снов­ник ElectroCars Оле­ксандр Крав цов. На га да є мо, ко ман да ElectroCars цьо­го ро­ку взя­ла участь в елек т ро мо біль но му ма ра фо ні Ки­їв — Мон­те-Кар­ло.

«Не­об­хі­дна ме­ре­жа, яка по­кри­ває мі­сто в ра­ді­у­сі кі­ло­ме­тра», — до­дає ке­рів­ник на­прям­ку Ensto Building Technology в Укра­ї­ні В’яче­слав Шев­нін. За йо­го сло­ва­ми, не­об­хі­дно та­кож за­без­пе­чи­ти на­яв­ність рі­зних ти­пів за­ря­дних стан­цій за­ле­жно від мі­сця їх роз та шу ван ня. На прик лад, до - ма­шні стан­ції мо­жуть бу­ти мен­ше по­ту­жни­ми, оскіль­ки за­ря­джа­ти­муть ав то мо біль про тя гом но чі, офіс ні, нав­па­ки, — більш по­ту­жни­ми, що­би за­ря­ди­ти еле­ктро­мо­біль енер­гі­єю за ко­ро­тший про­мі­жок ча­су. «Як тіль­ки в Укра­ї­ні бу­де до­ста­тня кіль­кість за­ря­дних стан­цій, лю­ди пе­ре­ста­нуть бо­я­ти­ся ку­пу­ва­ти еле­ктро­мо­бі­лі», — про­гно­зує Шев­нін.

ГАР­МА­ТА ГАУСА В МІНІАТЮРІ

За вер шен ням TeslaCamp ста ла пре­зен­та­ція про­е­ктів дво­ден­но­го ха­ка­то­ну, який три­вав па­ра­лель­но з ви­сту­па­ми мен­то­рів. На­при­клад, хло­пці із BoostLab ( Хар ків) ви рі ши ли зро­би­ти фі­зи­ку у шко­лі ці­ка­ві­шою і за­про­по­ну­ва­ли ва­рі­ант пор­та­тив­ної гар­ма­ти Гауса.

«З ци­ми ко­ман­да­ми ми бу­де­мо ді­ли ти ся знан ня ми, до по ма га ти їм знай ти мож ли ві ці ка ві на прям ки за­сто­су­ва­н­ня їхніх ідей і щоб во­ни ви­во­ди­ли ці про­е­кти на на­сту­пний етап ха­ка­то­ну. Ми мо­же­мо їх кон­суль­ту­ва­ти», — ка­же Ро­ман Зін­чен­ко. Уже не­за­ба­ром ко­ман­ди ви­сту­плять на чер го во му ха ка то ні Hack4energy, який уже не впер­ше про­хо­дить з іні­ці­а­ти­ви Greencubator. До ре­чі, на­ве­сні йо­го ор­га­ні­за­то­рам вда­ло­ся про­ве­сти одно­ча­сно ха­ка­то­ни в 11 мі­стах Укра­ї­ни.

«Ми хо­че­мо, щоб за три ро­ки тут з’яви­ла­ся со­тня «жи­вих» енер­ге­ти­чних ком­па­ній. Це ство­рить но­вий ри­нок, ве­ли­че­зні мо­жли­во­сті для за­сто­су­ва­н­ня люд­сько­го та­лан­ту і за­лу­че­н­ня сю­ди гро­шей. Ва­жли­во, щоб при­хо­ди­ли но­ві лі­де­ри. А для цьо­го во­ни по­вин­ні бу­ти сві­до­ми­ми на галь них ви кли ків та сво їх мо­жли­во­стей. А ви­кли­ки тут — до­во лі се рйоз ні. Це не ефек тив ний, склад ний і мо но по лі зо ва ний сек - тор. Але будь мо оп ти міс та ми. TeslaCamp, пев­ною мі­рою, — це для опти­мі­стів. Для тих, хто зда­тен по - ві­ри­ти в те, що ре­аль­но бу­ти твор­цем на рин­ку енер­ге­ти­ки», — під­су­мо­вує Ро­ман Зін­чен­ко.

ЕНЕР­ГЕ­ТИ­КА МО­ЖЕ БУ­ТИ ЦІ­КА­ВОЮ ТА ЛЕГ­КОЮ, ВПЕВ­НЕ­НІ ОР­ГА­НІ­ЗА­ТО­РИ TESLACAMP-2015. ЗА ДВА ДНІ ПІД ЧАС ЕНЕР­ГЕ­ТИ­ЧНО­ГО МА­РА­ФО­НУ ВИ­СТУ­ПИ­ЛО БІЛЬШ НІЖ 30 МЕН­ТО­РІВ, А ПО­СЛУ­ХА­ТИ ЇХ ПРИ­ЙШЛО ПО­НАД 200 ВІД­ВІ­ДУ­ВА­ЧІВ

ЩОБ ПРИ­СКО­РИ­ТИ ЗРО­СТА­Н­НЯ КІЛЬ­КО­СТІ ЕЛЕ­КТРО­КА­РІВ, ВВА­ЖА­ЮТЬ СПІКЕРИ ФО­РУ­МУ, НЕ­ОБ­ХІ­ДНО ЗА­БЕЗ­ПЕ­ЧИ­ТИ ПО­ТУ­ЖНУ ІН­ФРА­СТРУ­КТУ­РУ ЕЛЕКТРОЗАПРАВОК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.