Уче­ні на­вчи­лись очи­щу­ва­ти во­ду книж­кою

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

На­у­ков­ці із США ство­ри­ли уні­каль­ну книж­ку, яка зда­тна очи­щу­ва­ти во­ду й ро­би­ти її при­да­тною для пи­т­тя. «Пи­тна книж­ка» змо­же ви­рі­ши­ти про­бле­му не­ста­чі чи­стої пи­тної во­ди для 660 міль­йо­нів лю­дей у всьо­му сві­ті, пе­ре­дає пор­тал «Ве­ли­ка епо­ха». В осно­ві та­кої книж­ки — па­пір, що мі­стить на­но­ча­стин­ки срі­бла і мі­ді. Ці на­но­ча­стин­ки є дже­ре­лом іо­нів (від­по­від­но, срі­бла або мі­ді), які по­гли­на­ю­ться ба­кте­рі­я­ми во­ди під час її про­хо­дже­н­ня крізь по­ри па­пе­ро­во­го філь­тра. «Все, що по­трі­бно зро­би­ти, — це ви­рва­ти одну зі сто­рі­нок, по­мі­сти­ти її в при­стрій для філь­тру та на­ли­ти ту­ди во­ду з будь-яко­го дже­ре­ла, чи то рі­чка, ко­ло­дязь то­що. В ре­зуль­та­ті ма­є­мо чи­сту во­ду та мер­тві ба­кте­рії», — ка­же одна з ви­на­хі­дни­ків Те­рі Дан­ко­вич. Від­філь­тро­ва­на во­да мо­же мі­сти­ти ма­лу кіль­кість на­но­ча­сти­нок срі­бла або мі­ді, які про­со­чи­ли­ся крізь фільтр. Але рі­вень цих на­но­ча­сти­нок на­стіль­ки ма­лий, що та­ку во­ду мо­жна пи­ти так са­мо смі­ли­во, як і во­ду з-під кра­ну в США.

КІЛЬ­КІСТЬ ЕЛЕ­КТРО­МО­БІ­ЛІВ В УКРА­Ї­НІ СТРІМ­КО ЗРО­СТАЄ. ЛИ­ШЕ ЗА ПЕР­ШІ ШІСТЬ МІ­СЯ­ЦІВ 2015 РО­КУ БУ­ЛО ЗА­РЕ­Є­СТРО­ВА­НО ПО­НАД 200 ЕЛЕ­КТРО­КА­РІВ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.