Ві­тчи­зня­ні дро­ни про­да­ва­ти­муть в Ла­твії

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

Про­ду­кти укра­їн­ської ком­па­нії Drone.UA те­пер мо­жна при­дба­ти в Ла­твії — ко­ман­да ого­ло­си­ла про ви­хід на за­ру­бі­жний ри­нок, по­ві­дом­ляє пор­тал imena.ua. Фа­хів­ці роз­ро­бля­ють вла­сні ін­стру­мен­ти для збо­ру і ана­лі­зу ін­фор­ма­ції, отри­ма­ної за до­по­мо­гою без­пі­ло­тних лі­та­ю­чих об’єктів, і до­по­ма­га­ють з ви­го­дою за­сто­со­ву­ва­ти обро­бле­ні да­ні на під­при­єм­ствах. До сло­ва, та­кі про­гра­ми вже використовуються в сіль­сько­му го­спо­дар­стві Укра­ї­ни. До ре­чі, дня­ми в Дні­про­пе­тров­ську ві­дбу­ли­ся пер­ші в Укра­ї­ні зма­га­н­ня без­пі­ло­тних лі­таль­них апа­ра­тів Copters Race. Уча­сни­ки спро­бу­ва­ли си­ли в двох ка­те­го­рі­ях, за­ле­жно від га­ба­ри­тів при­стро­їв: до 30 см і від 30 см до 1,5 м.

ФО­ТО З САЙ­ТА OHERALD.ME

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.