Оде­ська ОДА до­лу­чи­ла­ся до си­сте­ми еле­ктрон­них за­ку­пі­вель PROZORRO

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

Адмі­ні­стра­ція Оде­ської обла­сті 1 жов­тня за­пу­скає пер­ший тен­дер в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді в си­сте­мі RPOZORRO на май­дан­чи­ку SmartTender.biz. «На­ша ме­та — за­без­пе­чи­ти про­цес про­зо­ро­го про­ве­де­н­ня дер­жав­них за­ку­пі­вель, під­ви­щи­ти рі­вень до­ві­ри бі­зне­су до вла­ди та бо­роть­ба з ко­ру­пці­єю на всіх рів­нях. Від впро­ва­дже­н­ня ці­єї си­сте­ми ми очі­ку­є­мо сут­тє­вої мі­ні­мі­за­ції ви­трат на дер­жав­ні за­ку­пів­лі, що у свою чер­гу до­зво­лить нам ви­ко­ри­ста­ти за­оща­дже­ні ко­шти на більш ко­ри­сні та на­галь­ні по­тре­би», — про­ко­мен­ту­ва­ла пе­ре­хід на еле­ктрон­ні за­ку­пів­лі за­сту­пник го­ло­ви Обла­сної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції Юлія Ма­ру­шев­ська. Си­сте­ма PROZORRO до­зво­ляє про­во­ди­ти всі дер­жав­ні за­ку­пів­лі на еле­ктрон­но­му ау­кціо­ні. Там мо­жна при­дба­ти то­ва­ри на су­му до 200 тис. грн та по­слу­ги — до 1,5 млн грн. Пе­ре­ва­га у від­кри­то­сті: будь-хто мо­же зай­ти на май­дан­чик та про­кон­тро­лю­ва­ти тор­ги для рі­зних уста­нов. «SmartTender.biz є офі­цій­ним май­дан­чи­ком дер­жав­них за­ку­пі­вель Укра­ї­ни, який один із пер­ших під­три­мав ро­бо­ту в си­сте­мі PROZORRO, — роз­по­від­ає Сер­гій Са­гун, про­від­ний спе­ці­а­ліст тен­дер­но­го май­дан­чи­ка SmartTender.biz. — Са­ме зав­дя­ки цій си­сте­мі ко­жен по­ста­чаль­ник мо­же взя­ти сьо­го­дні участь у дер­жав­но­му тен­де­рі, а та­кож слід­ку­ва­ти за кри­те­рі­я­ми ви­бо­ру ком­па­нії-по­ста­чаль­ни­ка. З дру­го­го бо­ку, ко­жен ор­га­ні­за­тор тор­гів отри­мує ма­кси­маль­ну кіль­кість про­по­зи­цій від по­ста­чаль­ни­ків і то­му має змо­гу обра­ти най­більш ви­гі­дні для се­бе умо­ви за­ку­пів­лі». До си­сте­ми PROZORRO вже до­лу­чи­ли­ся та­кі обла­сні адмі­ні­стра­ції: Дні­про­пе­тров­ська, Жи­то­мир­ська, Чер­ка­ська, Ми­ко­ла­їв­ська, За­кар­пат­ська, Пол­тав­ська, Чер­ні­гів­ська. В Іва­но-Фран­ків­ській, Хмель­ни­цькій та Чер­ні­ве­цькій обла­сних адмі­ні­стра­ці­ях вже про­ве­ли се­мі­на­ри із ро­бо­ти з си­сте­мою еле­ктрон­них за­ку­пі­вель. На чер­зі їхній пов­ний пе­ре­хід на еле­ктрон­ні май­дан­чи­ки. У Рів­нен­ській, Тер­но­піль­ській, Кі­ро­во­град­ській, Во­лин­ській, До­не­цькій (мі­сто Кр­ама­торськ) обла­стях про­хо­дять на­вчаль­ні тре­нін­ги із ро­бо­ти з си­сте­мою ProZorro та май­дан­чи­ка­ми еле­ктрон­них за­ку­пі­вель.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.