Microsoft і Google до­мо­ви­ли­ся при­пи­ни­ти па­тен­тні вій­ни

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

Кор­по­ра­ції Microsoft і Google до­мо­ви­ли­ся вре­гу­лю­ва­ти всі су­до­ві спо­ри з па­тен­тних прав одна що­до одної. Про це пи­ше Forbes. Ком­па­нії за­яви­ли, що їхня до­мов­ле­ність сто­су­є­ться прав на де­я­кі те­хно­ло­гії, зокре­ма на мо­біль­ні те­ле­фо­ни, WiFi, а та­кож па­тен­ти, які ви­ко­ри­сто­ву­ють в ігро­вих кон­со­лях Xbox, які ви­ро­бляє Microsoft, та ін­ших про­ду­ктів Windows. При­пи­не­н­ня су­до­вих про­це­сів вре­гу­лю­ють 18 су­до­вих справ ком­па­ній одна про­ти одної, які ве­ли­ся в США та Ні­меч­чи­ні. Сто­ро­ни не на­зва­ли фі­нан­со­вих умов уго­ди, по­ві­дом­ляє Reuters. «Google і Microsoft до­мо­ви­ли­ся спів­пра­цю­ва­ти за де­яки­ми па­тен­тни­ми пи­та­н­ня­ми, ми та­кож очі­ку­є­мо спів­пра­ці й у ін­ших обла­стях в май­бу­тньо­му за­ра­ди ко­ри­сті на­ших клі­єн­тів», — йде­ться в за­яві двох кор­по­ра­цій і на­го­ло­шу­є­ться, що за­раз ком­па­нії спів­пра­цю­ють у роз­роб­ці єди­но­го па­тен­тно­го су­ду для Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу і без­ко­штов­ної те­хно­ло­гії для при­ско­ре­н­ня ві­део в Ін­тер­не­ті. Прес-се­кре­тар Microsoft по­ві­до­мив, що, не­зва­жа­ю­чи на вре­гу­лю­ва­н­ня су­до­вих спо­рів, кор­по­ра­ції ви­пу­ска­ти­муть про­ду­кти, які кон­ку­ру­ва­ти­муть один з одним, а це озна­чає мо­жли­ві май­бу­тні вза­єм­ні пре­тен­зії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.