Ство­ре­но пер­шу в сві­ті енер­го­не­за­ле­жну пам’ять

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

Гру­па до­слі­дни­ків з ін­сти­ту­ту Карл­сруе, уні­вер­си­те­ту Мюн­сте­ра, Оксфорд­сько­го і Ексе­тер­сько­го уні­вер­си­те­тів за­про­по­ну­ва­ла опти­чний еле­мент пам’яті на осно­ві ре­чо­ви­ни зі змі­ню­ва­ною фа­зою ста­ну. Про це по­ві­дом­ляє пор­тал 3dnews. Пам’ять PRAM або PCM (Phase change RAM) не є чи­мось но­вим — во­на дав­но і в до­ста­тній кіль­ко­сті ви­пу­ска­є­ться про­ми­сло­ві­стю для ін­ду­стрі­аль­но­го, ав­то­мо­біль­но­го і ае­ро­ко­смі­чно­го за­сто­су­ва­н­ня. Про­те до­сі принцип ро­бо­ти PCM опи­рав­ся на ви­мір стру­мів при про­хо­джен­ні крізь кри­ста­лі­чну або амор­фну стру­кту­ру ре­чо­ви­ни се­ре­до­ви­ща. До­слі­дни­ки ство­ри­ли умо­ви, які до­зво­ли­ли змі­ню­ва­ти фа­зо­вий стан ре­чо­ви­ни ви­ня­тко­во за до­по­мо­гою над­ко­ро­тких сві­тло­вих ім­пуль­сів. За­про­по­но­ва­на роз­ро­бни­ка­ми те­хно­ло­гія ро­ка­ми ви­ко­ри­сто­ву­є­ться в пе­ре­за­пи­су­ва­них опти­чних ди­сках CD і DVD, тіль­ки ка­нал для чи­та­н­ня не на­скрі­зний, а пра­цює з від­обра­же­н­ням. Але принцип і ма­те­рі­а­ли ті ж.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.