В Ав­стра­лії ство­ре­но сайт про­е­ктів еко­бу­дин­ків

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

Уряд Ав­стра­лій­сько­го Со­ю­зу ство­рив спе­ці­аль­ний сайт Your Home, де роз­мі­ще­ні рі­зні про­е­кти бу­ду­ва­н­ня без­пе­чних для при­ро­ди бу­дин­ків, пе­ре­дає УНН із по­си­ла­н­ням на уря­до­вий сайт Ав­стра­лії. На цьо­му сай­ті роз­мі­ще­но по­ра­ди та ін­стру­кції бу­ду­ва­н­ня «зе­ле­них» бу­дин­ків. На пор­та­лі мо­жна зна­йти ін­фор­ма­цію що­до ди­зай­ну бу­ді­вель та кім­нат, ма­те­рі­а­лів, енер­го­за­без­пе­че­н­ня та во­до­по­ста­ча­н­ня. «Your Home — це ваш гід з бу­ду­ва­н­ня, ку­пів­лі та ре­мон­ту до­мів. Сайт по­ка­же, як ство­ри­ти ком­фор­тний бу­ди­нок із мі­ні­маль­ним впли­вом на нав­ко­ли­шнє се­ре­до­ви­ще, як еко­но­мі­чно бу­ду­ва­ти, здо­ро­ві­ше жи­ти та під­стро­ю­ва­ти­ся до будь-яких вла­сних по­треб», — опи­сує се­бе сайт на го­лов­ній сто­рін­ці. Та­кож Your Home про­по­нує ку­пи­ти книж­ку­пу­тів­ник з усі­ма по­ра­да­ми та но­та­тка­ми від ар­хі­те­кто­рів та ди­зай­не­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.