ДИ­ВУ­Є­ШСЯ...

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Єв­ген БОРИСЕНКО, пен­сіо­нер, Ки­їв

Про пам’ятник Ле­ні­ну в За­по­ріж­жі

Вста­нов­ле­ний у м. За­по­ріж­жя ско­ро пі­сля вій­ни пам’ятник Ле­ні­ну по­сі­дає ви­дне мі­сце в ши­ро­кій па­но­ра­мі Дні­про­ге­су, хо­ча біль­шо­ви­цький вождь жо­дно­го сто­сун­ку до істо­рії мі­ста ні­ко­ли не мав. І ме­ні, ко­рін­но­му ме­шкан­це­ві мі­ста За­по­ріж­жя, що про­жив тут ба­га­то до­во­єн­них, во­єн­них і по­во­єн­них ро­ків, аб­со­лю­тно не зро­зумі­ло, чо­му до­сі це по­че­сне мі­сце за­ймає пам’ятник Ле­ні­ну; а не лю­дям і по­ді­ям, які про­сла­ви­ли істо­рію мі­ста сво­ї­ми за­слу­га­ми або по­дви­га­ми?

Мі­сце пам’ятни­ка Ле­ні­ну по пра­ву на­ле­жить го­лов­но­му ін­же­не­ро­ві бу­дів­ни­цтва Дні­про­ге­су нім­це­ві Він­те­ру, який ке­ру­вав на бу­дів­ни­цтві ГЕС гру­пою за­про­ше­них із Ні­меч­чи­ни фа­хів­ців. На честь за­слуг Він­те­ра до вій­ни на пра­во­му бе­ре­зі мі­ста бу­ло на­зва­но одну з ву­лиць йо­го ім’ям.

Це мі­сце міг би за­йма­ти і пам’ятник ка­пі­та­но­ві ра­дян­ської ар­мії (на жаль, прі­зви­ща вже не пам’ятаю), який під час бо­їв уря­ту- вав дні­пров­ську гре­блю від пов­но­го руй­ну­ва­н­ня за­кла­де­ною в ни­жній па­тер­ні гре­блі ви­бу­хів­кою.

Це мі­сце бі­ля Дні­пра освя­ти­ли сво­їм по­дви­гом та­ко­жра­дян­ські сол­да­ти, які во­се­ни 1943 ро­ку зов­сім по­ряд із пі­дір­ва­ною гре­блею, під во­ро­жим во­гнем на пло­тах із бо­єм пе­ре­пра­ви­ли­ся на пра­вий бе­рег і зай­ня­ли там плац­дарм бі­ля са­мі­сінь­кої Го­лов­ної кон­то­ри Дні­про­ге­су. Всі ці сол­да­ти за­ги­ну­ли, але їхній по­двиг та­кож­по­тре­бує істо­ри­чної пам’яті мі­ста.

Зга­ду­ю­чи все це, чу­ду­ю­ся, чо­му вже в не­за­ле­жній і де­мо­кра­ти­чній Укра­ї­ні пам’ятник Ле­ні­ну до­сі сто­їть і не де­мон­ту­є­ться? Дав­но вже ми­нув час за­йма­ти це свя­те мі­сце не йо­му, по­став­ле­но­му в СРСР по­всю­дно, щоб бу­ти по­лі­ти­чним ідо­лом-бов­ва­ном для не­за­слу­же­но­го по­ко­лі­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.