Дя­кую за ма­те­рі­ал про за­лі­зни­цю на Він­нич­чи­ні!

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - З по­ва­гою На­дія МІНЕНКО, с. За­бу­я­н­ня, Ма­ка­рів­сько­го ра­йо­ну Ки­їв­ської обла­сті

жур­на­лі­ста, кра­є­знав­ця Фе­ді­ра Шев­чу­ка за­ці­ка­вить те, що мій ді­дусь Ри­бін­ський Во­ло­ди­мир Пе­тро­вич ( 1875- 1947 рр.) пра­цю­вав на­чаль­ни­ком стан­ції Ру­дни­ця, а та­ко­жі на ін­ших стан­ці­ях. Остан­нє мі­сце йо­го ро­бо­ти — на­чаль­ник стан­ції Бу­ча ( за­раз це мі­сто) Ки­їв­ської обла­сті. Там він і пі­шов з жи­т­тя в 1947 р,. спо­чи­ває на цвин­та­рі в Лі­сній Бу­чі. Ко­жно­го ро­ку в по­ми­наль­ні дні ми вкло­ня­є­мо­ся йо­го мо­ги­лі, а та­ко­жін­шим ро­ди­чам.

Я на­ро­ди­ла­ся в Бу­чі, ме­ні вже 76 ро­ків. Жаль, що не­має ба­бу­сі, ма­ми. Во­ни б зра­ді­ли, про­чи­тав­ши в га­зе­ті про за­лі­зни­цю на Він­нич­чи­ні.

Крім ді­да, за­лі­зни­чни­ка­ми бу­ли йо­го си­ни і до­чка.

Успі­хів вам!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.