Му­зи­ка, що зда­тна лі­ку­ва­ти ду­ші...

Чим ди­вує ме­ло­ма­нів дру­гий Italia Festival Barocco

Den (Ukrainian) - - Культура -

Іта­лії ди­ре­кто­ром Ан­ти­кри­зо­во­го де­пар­та­мен­ту і то­му фа­хо­во мо­жу ска­за­ти без­пе­чно чи не­без­пе­чно в кра­ї­ні. Єди­не, шко­да, що че­рез на­си­че­ний гра­фік уча­сни­ки фе­сту не ма­ють мо­жли­вість по­хо­ди­ти по му­зе­ях, де­таль­ні­ше, а не огля­до­во, по­ми­лу­ва­ти­ся пам’ятка­ми мі­ста...

Упев­не­ний, що ва­ша кра­ї­на ви­сто­їть і важ­кі ча­си ми­нуть, бо всі вій­ни, на­віть ду­же кро­во­про­ли­тні і три­ва­лі, все одно ко­лись за­кін­чу­ю­ться. Бу­де­мо спо­ді­ва­ти­ся, що мир ві­зьме го­ру над бо­йо­ви­ми ді­я­ми. А наш фе­сти­валь — це ма­лень­ке свя­то, і хай за­мість гар­мат в Укра­ї­ні лу­нає ви­шу­ка­на му­зи­ка!

«ХО­ТІ­ЛО­СЯ ШИР­ШЕ ПРЕД­СТА­ВИ­ТИ МУ­ЗИ­ЧНІ ШЕ­ДЕВ­РИ ДО­БИ БА­РО­КО»

— Я з ве­ли­ким за­до­во­ле­н­ня прийняв за­про­ше­н­ня взя­ти участь у фе­сти­ва­лі. Це вже че­твер­та моя зу­стріч з укра­їн­ською пу­блі­кою, яка ува­жно слу­хає зов­сім не­ві­до­мі або ма­ло­ві­до­мі тво­ри ба­ро­ко­во­го ре­пер­ту­а­ру. Ни­ні у сві­ті по­ши­рю­є­ться ін­те­рес до ста­ро­вин­ної му­зи­ки, зокре­ма, ба­ро­ко­вої, і су­дя­чи з то­го, як кон­цер­ти спри­йма­ють у за­лі, то і у вас у кра­ї­ні ар­мія ша­ну­валь­ни­ків кла­си­ки по­стій­но збіль­шу­є­ться. Крім кон­цер­тів, ве­ли­ка ці­ка­вість є у мо­ло­ді до ле­кцій і май­стер-кла­сів, які від­бу­ва­ю­ться се­ред сту­ден­тів та аспі­ран­тів кон­сер­ва­то­рій. Я дав­но за­йма­ю­ся ви­кла­да­цькою спра­вою і ду­же лю­блю цим за­йма­ти­ся. Вже на­віть маю в Укра­ї­ні гру­пу сво­їх фа­нів, які не про­пу­ска­ють ні мо­їх кон­цер­тів, ні май­стер-кла­сів. На «уро­ки» при­хо­дять не ли­ше сту­ден­ти, а й де­я­кі ви­кла­да­чі. Ми актив­но спіл­ку­є­мо­ся, а «во­гонь» у очах мо­ло­дих спів­а­ків і му­зи­кан­тів, які ско­ро ста­нуть про­фе­сій­ни­ми ар­ти­ста­ми, ме­ні ду­же при­єм­ний. Свою твор­чу кар’єру я роз­по­чи­нав як спі­вак, а про­дов­жив, як му­зи­кант (граю на кла­ве­си­ні, ди­ри­гую) і пе­да­гог. Най­ближ­че ме­ні во­кал, і не ва­жли­во — сам спів­аю, чи на­вчаю во­ка­лу сту­ден­тів, а му­зи­ка ба­ро­ко — це ко­ха­н­ня з пер­шо­го по­гля­ду і на все жи­т­тя. Спо­ча­тку грав на ор­га­ні у цер­кві і там ви­ко­ну­вав ба­ро­ко­вий ре­пер­ту­ар, а по­тім по­чав спів­а­ти і від то­ді ця му­зи ка на зав жди у мо єму жи т ті.

«ПРИ­ЇХАВ, ЩОБ ПІД­ТРИ­МА­ТИ ВАС»

— Із хви­лю­ва­н­ням їхав до Ки­є­ва. За­ко­хав­ся у ва­ше пре­кра­сне мі­сто ще у ми­ну­ло­му ро­ці, ко­ли впер­ше по­зна­йо­мив­ся з ва­шою сто­ли­цею. Вва­жаю, що у кра­ї­ни ду­же ве­ли­кий по­тен­ці­ал і впев­не­ний, що у ско­ро­му май­бу­тньо­му Укра­ї­на ста­не силь­ною і про­цві­та­ю­чою дер­жа­вою, яка спо­від­ує єв­ро­пей­ські цін­но­сті. Спо­ді­ва­ю­ся, що Іта­лія і ва­ша кра­ї­на бу­дуть під­три­му­ва­ти ті­сні зв’яз­ки не ли­ше у куль­ту­рі, а й в еко­но­мі­ці, по­лі­ти­ці, на­у­ці, а ми­сте­цтво є тим міс­тком, яке об’єд­нує рі­зні на­ро­ди. Му­зи­ка не по­тре­бує пе­ре­кла­ду, і ви­сту­па­ю­чи я від­чу­вав як ува­жно слу­хає пу­блі­ка, які на­тхнен­ні облич­чя бу­ли у лю­дей у за­лі. Я в кур­сі по­дій, що ва­ша кра­ї­на за­раз бо­ре­ться за свою не­за­ле­жність, і ба­жаю ви­сто­я­ти у ці не­про­сті ча­си. При­їхав, що­би під­три­ма­ти вас і, дай Бо­же, прой­ти цей шлях, а мир при­не­се ща­стя укра­їн­цям. Вва­жаю, що кіль­ка го­дин кон­цер­ту да­ли роз­ра­ду лю­дям бо му­зи­ка має ве­ли­че­зну емо­цій­ну си­лу. У ме­не ве­ли­кий ре­пер­ту­ар не ли­ше зі ста­ро­вин­ної му­зи­ки, а й су­ча­сної, і спо­ді­ва­ю­ся, що це не оста­н­ня на­ша зу­стріч і на­сту­пно­го ра­зу ви­ко­ну­ва­ти­му тво­ри ком­по­зи­то­рів рі­зних епох (за­раз для ме­не спе­ці­аль­но пи­ше ма­е­стро Фран­че­ско Па­ра­ді­зо). То­му ка­жу до ско­ро­го по­ба­че­н­ня...

НА КОН­ЦЕР­ТІ «ЛЮБОВНА ДУЕЛЬ» АН­САМБЛЬ «LA VENEXIANA» РА­ЗОМ ІЗ СО­ЛІ­СТА­МИ ФРАНЧЕСКОЮ ЛОМБАРДІ МАЦЦУЛЛІ (СО­ПРА­НО) І РАФФАЕЛЕ ПЕ (КОНТРТЕНОР) ВИ­КО­НА­ЛИ ТВО­РИ РИМ­СЬКИХ КОМ­ПО­ЗИ­ТО­РІВ ПО­ЧА­ТКУ XIX cт. (ГЕН­ДЕ­ЛЯ, СКАР­ЛАТ­ТІ, МАРЧЕЛЛО)

КЛАУДІО КАВІНА, КЕ­РІВ­НИК АН­САМ­БЛЮ «LAVENEXIANA»: « ЦЕ ВЖЕ ЧЕ­ТВЕР­ТА МОЯ ЗУ­СТРІЧ З УКРА­ЇН­СЬКОЮ ПУ­БЛІ­КОЮ, ЯКА УВА­ЖНО СЛУ­ХАЄ ЗОВ­СІМ НЕ­ВІ­ДО­МІ АБО МА­ЛО­ВІ­ДО­МІ ТВО­РИ БА­РО­КО­ВО­ГО РЕ­ПЕР­ТУ­А­РУ»

ФАБРІЦІО РОМАНО, ПО­СОЛ ІТА­ЛІЇ В УКРА­Ї­НІ

НАНСІ МІЛЕЗІС РОМАНО, АРТ-ДИ­РЕ­КТОР ФЕ­СТИ­ВА­ЛЮ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.