За­то­ка, Сер­гі­їв­ка, Ку­рор­тне — що да­лі?

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

шо­ва­не се­ло Ку­рор­тне, яке на­ле­жить до При­мор­ської сіль­ської ра­ди — це ко­ли­шні да­чі ча­сів па­ну­ва­н­ня Румунії. Про ми­ну­лий бла­го­устрій на­га­дує хі­ба що ча­сти­на алеї, на якій роз­та­шо­ва­ні бу­дин­ки від­по­чин­ку. Але ін­ша її ча­сти­на по­шко­дже­на ван­та­жни­ми ма­ши­на­ми, що по­ста­ча­ли бу­ді­вель­ний ма­те­рі­ал для но­вих дач. Схо­же, що в та­ко­му ста­ні во­на пе­ре­бу­ває вже дав­но і це ма­ло ко­го тур- бує. Хі­ба що мі­сце­вих ме­шкан­ців, які з но­сталь­гі­єю зга­ду­ють, якою ця алея бу­ла ко­лись. А за­пи­та­ти про те­пе­рі­шній стан без­по­се­ре­дньо у ко­го-не­будь — то є про­бле­ма, адже в Ку­рор­тно­му не­має на­ді­ле­ної вла­дни­ми пов­но­ва­же­н­ня­ми осо­би — сіль­ський го­ло­ва пра­цює в су­сі­дньо­му При­мор­сько­му. Пля­жі, що­прав­да, мі­сце­ві ба­зи від­по­чин­ку при­би­ра­ють у склад­чи­ну, але бла­го­устро­є­ни­ми їх не на­звеш, за ви­ня­тком хі­ба що де­яких су­ча­сних се­гмен­тів.

За пер­спе­ктив­ним пла­ном фор­му­ва­н­ня те­ри­то­рі­аль­них гро­мад Ку­рор­тне ма­ло б увійти до скла­ду Сер­гі­їв­ки. Та­ким чи­ном ви­ма­льо­ву­є­ться ра­зом із навколишніми селами, так би мо­ви­ти, ве­ли­ка Сер­гі­їв­ка (чи, мо­же, Со­ня­чне, як ко­лись пла­ну­ва­ло­ся?) — до­во­лі ве­ли­ке адмі­ні­стра­тив­но-те­ри­то­рі­аль­не об’єд­на­н­ня, роз­та­шо­ва­не на те­ре­ні з уні­каль­ни­ми для Укра­ї­ни лі­ку­валь­но-ре­кре­а­цій­ни­ми мо­жли­во­стя­ми. Йо­го центр — це ур­ба­ні­зо­ва­не по­се­ле­н­ня з усі­ма бла­га­ми ци­ві­лі­за­ції, а да­лі — ти­по­ва сіль­ська мі­сце­вість, мо­ре і степ. Тоб­то тут ко­жен зна­йде те, що шу­кає, за по­мір­ни­ми ці­на­ми. Ра­зом з тим у Ку­рор­тно­му і де­яких ін­ших се­лах на­ре­шті з’яви­ться обра­на гро­ма­дою від­по­від­аль­на лю­ди­на — сіль­ський староста. При­найм­ні, бу­де до ко­го звер­ну­ти­ся і бу­де ко­му дба­ти й об­сто­ю­ва­ти ни­ні за­не­дба­ні ін­те­ре­си.

Утім, щоб ре­аль­ний про­грес став оче­ви­дним, ли­ше адмі­ні­стра­тив­них змін за­ма­ло. По­ки що до­їха­ти до цих місць від­по­чин­ку, від­да­ле­них від по­тен­цій­но­го адмі­ні­стра­тив­но­го цен­тру від­по­від­ної те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди, да­ле­ко не про­сто — є острі­вець від­ре­мон­то­ва­ної під чер­го­ві ви­бо­ри до­ро­ги між­на­сту­пною при­мор­ською те­ри­то­рі­аль­ною гро­ма­дою — Ми­ко­ла­їв­кою та Ку­ро­тним, а от чо­мусь до Сер­гі­їв­ки не­має. То­му й стри­ба­ють тут ком­фор­та­бель­ні ав­то­бу­си з Мол­до­ви ра­зом із ві­тчи­зня­ним транс­пор­том яма­ми та їздять узбіч­чям, бо асфальт — у та­ко­му ста­ні, що ним ру­ха­ти­ся не мо­жна. По­лем — зру­чні­ше й без­пе­чні­ше. Хви­лює та­кож­те, що зу­пин­ка бу­дів­ни­цтва мо­сту че­рез Дні­стер у ра­йо­ні За­то­ки фа­кти­чно від­ри­ває цю ча­сти­ну те­ри­то­рії від ре­шти Укра­ї­ни. Ча­сом від мі­сце­вих ме­шкан­ців мо­жна по­чу­ти сум­ний жарт: та що тут нам, міст роз­ве­ли — і ми вже від­ді­ли­ли­ся...

Із мір­ку­вань, ві­до­мих ли­ше то­му, хто ухва­лю­вав від­по­від­не рі­ше­н­ня, — са­ме Оде­ська область обра­на для сво­го ро­ду адмі­ні­стра­тив­но­го екс­пе­ри­мен­ту в Укра­ї­ні. Йо­го про­ве­де­н­ня пе­ред­ба­чає на­яв­ність по­зи­тив­них при­кла­дів — істо­рій успі­ху, на осно­ві яких мо­жна ру­ха­ти­ся да­лі. То­жза­ра­ди са­мо­збе­ре­же­н­ня на­ша дер­жа­ва ма­ла б по­тур­бу­ва­ти­ся про ви­рі­ше­н­ня кри­чу­щих про­блем у цьо­му стра­те­гі­чно ва­жли­во­му для се­бе ре­гіо­ні.

Ба­га­то хто з укра­їн­ців на­но­во для се­бе від­кри­ває Пів­ні­чне При­чор­но­мор’я

ФО­ТО З САЙ­ТА TSN.UA

СЕР­ГІ­ЇВ­КА

ФО­ТО З САЙ­ТА TSN.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.