Ми­сте­цтво... спо­сте­ре­же­н­ня за пта­ха­ми

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­на ГАВ­РИ­ЛЮК, «День»

Упер ше про та ке яви ще, як birdwatching, я про­чи­та­ла у книж­ці Ер­лен­да Лу. Один ди­ва­ку­ва­тий пер­со­наж що­дня за­пи­су­вав у бло­кнот пта­хів, яких по­ба­чив у свій бі­нокль. То­ді ме­ні зда­ло­ся, що це про­сто ви­га­да­не хо­бі за­для ство­ре­н­ня пов­но­цін­но­го обра­зу ди­ва­ка­пта­хо­лю­ба. Але, ви­яв­ля­є­ться, це зов­сім не ди­ва­цтво, а улю­бле­не за­ня­т­тя ве­ли­че­зної спіль­но­ти за­ко­ха­них у пта­ство лю­дей.

Ще з 1993 ро­ку у пер­ші ви­хі­дні жов­тня со­тні ти­сяч лю­дей у всьо­му сві­ті ви­ру­ша­ють у лі­си, пар­ки, на бо­ло­та та узбе­реж­жя во­дойм, щоб спо­сте­рі­га­ти за пта­ха­ми й скру­пу­льо­зно фі­ксу­ва­ти по­ба­че­не у за­пи­сни­ках. Це по­чи­на­ло­ся як еко­ло­гі­чна акція, але ста­ло но­вим ви­дом від­по­чин­ку для жи­те­лів по­над ста кра­їн сві­ту.

Го­лов­не зав­да­н­ня уча­сни­ків Днів спо­сте­ре­же­н­ня за пта­ха­ми — від­мі­ти­ти у спе­ці­аль­ній та­бли­чці усіх по­ба­че­них пер­на­тих за пев­ний пе­рі­од. По­тім ці да­ні над­си­ла­ють у на­ціо­наль­ні ко­ор­ди­на­цій­ні цен­три, де обро­блю­ють та вно­сять до за­галь­но­го ре­є­стру. Ви­яв­ля­є­ться, та­кі під­ра­хун­ки ма­ють над­зви­чай­не на­у­ко­ве зна­че­н­ня!

Тож не ди­вуй­те­ся, якщо йду­чи пар­ком по­мі­ти­те див­ний кущ із бі­но­клем — на­пев­но, це мі­сце­вий Спо сте рі гач за мас ку вав ся в очі - ку­ван ні чер го вої пташ ки. А ще кра­ще — при­єд­нуй­те­ся!

МА­ЛЮ­НОК АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.