Хто во­ни – ма­лень­кі гі­ган­ти?

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­на СВЕНТАХ, «День»

«1+1» го­тує уні­каль­не та­лант-шоу на укра­їн­сько­му те­ле­рин­ку

Про­тя­гом усьо­го ве­ре­сня «1+1» ін­три­гу­вав сво­їх гля­да­чів згад­ка­ми про но­ве та­лант-шоу «Ма­лень­кі гі­ган­ти». Цьо­го ти­жня ка­нал на­ре­шті від­хи­лив за­ві­су та­єм­ни­ці, а про­дю­се­ри роз­по­ві­ли, у чо­му уні­каль­ність про­е­кту на укра­їн­сько­му те­ле­ві­зій­но­му рин­ку, роз­кри­ли зір­ко­ве жу­рі, пред­ста­вив­ши де­ко­го у не­спо­ді­ва­них ро­лях, анон­су­ва­ли по­каз цьо­го шоу на кан­сько­му кі­но­те­ле­рин­ку, який стар­ту­вав сьо­го­дні, а ще — роз­кри­ли ди­тя­чі та­лан­ти. «День» по­бу­вав на пре­зен­та­ції ди­тя­чо­го та­лант-шоу «Ма­лень­кі гі­ган­ти» і го­то­вий по­ді­ли­ти­ся з чи­та­ча­ми усі­ма се­кре­та­ми май­бу­тньої про­гра­ми.

«Ма­лень­кі гі­ган­ти» — хто во­ни? Це обда­ро­ва­ні хло­пчи­ки і дів­ча­тка ві­ком від чо­ти­рьох до 12 ро­ків, ді­ти­ін­ди­го, «по­ці­ло­ва­ні бо­гом», як, за сло­ва­ми ве­ду­чої про­е­кту Каті Осад­чої, їх на­зи­ва­ють на зні­маль­но­му май­дан­чи­ку. Влі­тку «1+1» про­во­див ка­стин­ги, на які за­про­шу­вав ма­лень­ких акто­рів, та­лан­тів ори­гі­наль­но­го жан­ру: роз­мов­но­го, ко­ме­дій­но­го, па­ро­ди­стів, вун­дер­кін­дів, ді­тей-ін­ди­го, ді­тей-екс­тра­сен­сів, над­зви­чай­но кмі­тли­вих і до­те­пних, без­по­се­ре­дніх ді­тей, а та­ко­жво­ка­лі­стів і тан­цю­ри­стів. Сьо­го­дні жуж е сфор­мо­ва­но шість ди­тя­чих ко­манд, які бра­ти­муть участь у те­ле­ві­зій­но­му шоу — а шоу са­ме ко­ман­дне, на чо­му не­о­дно­ра­зо­во на­го­ло­шу­ва­ли йо­го твор­ці, і від ста­рань ко­жної ди­ти­ни за­ле­жить пе­ре­мо­га у фі­на­лі. Хо­ча не на пе­ре­мо­зі тут акцен­ту­ють ува­гу.

ФО­ТО НА­ДА­НО ТЕ­ЛЕ­КА­НА­ЛОМ «1+1»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.