«Ми ста­є­мо Дю­ран­ті»

Про но­ві ви­кли­ки для укра­їн­ської жур­на­лі­сти­ки в умо­вах вій­ни

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­на СВЕНТАХ, «День»

Дві по­дії ста­ли­ся в укра­їн­сько­му се­ре­до­ви­щі, які ско­ли­хну­ли гро­мад­ськість і ви­кли­ка­ли ши­ро­кі обго­во­ре­н­ня, пу­блі­чні дис­ку­сії та, зре­штою, цьо­го ти­жня на­віть ви­ли­ли­ся у два кру­глі сто­ли. Ці­ка­во, що там, де кон­флі­ктної си­ту­а­ції бу­ло мен­ше, обго­во­ре­н­ня ви­йшло більш про­фе­сій­ним... «Фейсбук» свої прес-кар­ти і пи­са­ли ко­жен про свої пре­тен­зії до шта бу АТО. На ди во, у « вій ні з АТО » , як ( кон т ро вер сій но) вже встиг ли на зва ти цю си ту а цію, ме­дій­ни­ки ви­сту­пи­ли одним фрон­том — жур­на­ліс­тку ТРК « Укра ї на » під три ма ли ко ле ги з «1+1», «Ін­те­ру», ICTV, «5 ка­на­лу » та « 24 » . Це фак тич но най - біль­ші укра­їн­ські те­ле­мов­ни­ки, які да­ле­ко не зав­жди ви­яв­ля­ють та ку со лі дар ність один до од но - го. Тож уже в по­не­ді­лок за­сту­пник мі ніс т ра ін фор ма цій ної по­лі­ти­ки Укра­ї­ни Те­тя­на По­по­ва зі­бра­ла кру­глий стіл за уча­стю пред с тав ни ків Ге не раль но - го шта бу, Мі­ніс тер ст ва обо ро - ни Укра ї ни, Прес- цен т ру АТО, а та­кож жур­на­лі­стів, які пра­цю­ють у зо­ні АТО.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.