Дру­гий фронт Пу­ті­на:

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

на­ро­ста­н­ня ксе­но­фо­бії

Пі­сля то­го, як Пу­тін, за­був­ши, чим за­кін­чи­ла­ся для СРСР аван­тю­ра в Аф­га­ні­ста­ні, вліз в аван­тю­ру в Си­рії, ду­ла ро­сій­ських ін­фор­ма­цій­них гар­мат ста­ли ве­сти вій­ну на два фрон­ти. На но­во­му си­рій­сько­му на­прям­ку йде ма­со­ва­на оброб­ка сві­до­мо­сті ро­сі­ян на пре­дмет то­го, що в Си­рії, під­три­му­ю­чи не­на­ви­сний май­же всім му­суль­ман­ським сві­том ре­жим Аса­да, ро­сій­ські вій­сько­во­слу­жбов­ці вми­ра­ти­муть за на­ціо­наль­ні ін­те­ре­си Ро­сії. Але й на пер­шо­му, ан­ти­укра­їн­сько­му фронті ін­фор­ма­цій­ні уда­ри не слаб­ша­ють.

Більш то­го, якщо ра­ні­ше ці­л­лю ро­сій­ської про­па­ган­ди бу­ло ке­рів­ни­цтво Укра­ї­ни, по­стій­но під­кре­слю­ва­ло­ся, що Ро­сія ні­чо­го не має про­ти «бра­тньо­го укра­їн­сько­го на­ро­ду», мов­ляв, уся спра­ва у «фа­ши­стах в укра­їн­ській вла­ді», то те­пер під при­ці­лом опи­нив­ся весь укра­їн­ський на­род.

Не­ве­ли­кий при­клад то­го, як лег­ким ру­хом ру­ки «бра­тній на­род» пе­ре­тво­рю­є­ться на бан­ду, від якої тре­ба три­ма­ти­ся по­да­лі. «Ком­со­моль­ская прав­да», га­зе­та з що­ден­ним на­кла­дом по­над 600 ти­сяч ек­зем­пля­рів і ау­ди­то­рі­єю по­над три міль­йо­ни, 30.09.2015 опу­блі­ку­ва­ла ма­те­рі­ал Оле­га Ада­мо­ви­ча під за­го­лов­ком: «По­лі­ція по­пе­ре­джає: у ме­тро ору­ду­ють ки­шень­ко­ві зло­дії ци­га­ни». І ниж­че підза­го­ло­вок: « Зло­дюж­ки їдуть до Мо­скви із За­хі­дної Укра­ї­ни».

Аби ро­сі­я­ни пе­ре­ко­на­ли­ся в то­му, що укра­їн­ці не ли­ше су­ціль бан­де­рів­ці, а й зло­дю­ги, спів­ро­бі­тник «Ком­со­мол­ки» по­ці­ка­вив­ся у за­сту­пни­ка на­чаль­ни­ка УМВС на Мо­сков­сько­му ме­тро­по­лі­те­ні Во­ло­ди­ми­ра Мі­ку­лі­на, чи не­по­ко­їть пра­во­охо­рон­ців зло­чин­ність з Укра­ї­ни. Яке пи­та­н­ня — та­ка й від­по­відь. Зро­зумі­ло, що по­лі­цей­сько­го на­чаль­ни­ка, в яко­го за день че­рез уві­ре­ний йо­му об’єкт про­хо­дять міль­йо­ни лю­дей з по­ло­ви­ни кра­їн сві­ту, не­по­ко­їть будь-яка зло­чин­ність, хоч би звід­ки во­на при­йшла.

— Псу­ють нер­ви нам ци­га­ни із За­кар­пат­ської обла­сті, — сум­но скар­жи­ться по­лі­цей­ський на­чаль­ник. А спів­ро­бі­тник «КП» про­дов­жує роз­кру­чу­ва­ти «укра­їн­ський слід» на кри­мі­наль­ній кар­ті сто­ли­ці Ро­сії. І з’ясо­вує, що, ви­яв­ля­є­ться, цьо­го ро­ку зло­ви­ли ші­стьох щи­па­чів з Укра­ї­ни. Ані сло­ва про зло­чин­ців з ін­ших кра­їн і пред­став­ни­ків ін­ших на­ро­дів. Усе. Спра­ва зро­бле­на. Отру­є­ний ан­ти­укра­їн­ський сна­ряд го­то­вий, йо­го мо­жна від­прав­ля­ти в го­ло­ви міль­йо­нів ро­сі­ян. Ксе­но­фоб­ська ка­пость йде в друк.

До­ве­ло­ся пе­ре­гля­ну­ти ста­ти­сти­ку зло­чи­нів у Мо­сков­сько­му ме­тро з по­ча­тку 2015 ро­ку. Утім, на­віть на спе­ці­аль­ні сай­ти йти не тре­ба. Той же за­сту­пник на­чаль­ни­ка УМВС по мо­сков­сько­му ме­тро Во­ло­ди­мир Мі­ку­лін то­го ждня, 30.09.2015, дав ін­шо­му ро­сій­сько­му ЗМІ, «ВЕ­СТИ.RU» ін­терв’ю. Ма­буть, у спів­ро­бі­тни­ка «ВЕ­СТИ.RU» цьо­го дня бу­ло ін­ше зав­да­н­ня, то­му він не за­пи­ту­вав про Укра­ї­ну й отри­мав принципово ін­шу кар­ти­ну. Ви­яв­ля­є­ться, го­лов­ним по­ста­чаль­ни­ком ки­шень­ко­вих зло­ді­їв у мо­сков­ське ме­тро є зов­сім не Укра­ї­на, а під­мо­сков­не мі­сто Ко­ро­льов, звід­ки за ві­сім мі­ся­ців 2015 ро­ку за­три­ма­но в ме­тро, за сло­ва­ми по­лі­цей­сько­го, не менш як 20 ки­шень­ко­вих зло­ді­їв. Во­ло­ди­мир Мі­ку­лін на­віть при­пу­стив, що в цьо­му мі­сті діє шко­ла зло­дій­ської май­стер­но­сті.

На одній ли­ше Та­ган­сько-Кра­сно­пре­снен­ській лі­нії мо­сков­сько­го ме­тро з по­ча­тку 2015 ро­ку бу­ло здій­сне­но 152 кра­діж­ки. Усьо­го за цей пе­рі­од у ме­тро роз­кри­то 186 кра­ді­жок, вста­нов­ле­но 127 зло­чин­ців. Най­біль­ше з Ро­сії — 52 осо­би, зокре­ма з Мо­скви й обла­сті — 36 осіб. Ста­ти­сти­ка що­до ін­ших кра­їн і ре­гіо­нів та­ка: Се­ре­дня Азія — 16 осіб, Азер­бай­джан, Укра­ї­на і Мол­до­ва — по 6 осіб. Зва­жа­ю­чи на за­галь­ну кіль­кість гро­ма­дян Укра­ї­ни, що пе­ре­бу­ва­ють у Мо­скві, від­со­ток зло­ді­їв се­ред них не ви­щий, а, ма­буть, і ниж­чий, ніж­се­ред при­їжджих з ін­ших пост­ра­дян­ських кра­їн. Ксе­но­фоб­ська вер­сія про осо­бли­ву «зло­дій­ку­ва­тість» гро­ма­дян Укра­ї­ни роз­си­па­є­ться, вар­то ли­ше під­ня­ти по­ві­ки й зро­би­ти один клік ми­шкою.

По­вер­не­мо­ся до «Ком­со­моль­ской прав­ды». Сту­ден­тів жур­фа­ку вже на пер­ших кур­сах вчать про­фе­сій­ної ети­ки, по­ясню­ють, що зло­чин- ність не має на­ціо­наль­но­сті, що під­кре­слю­ва­ти етні­чну при­на­ле­жність і гро­ма­дян­ство зло­чин­ців мо­жна ли­ше в рам­ках спе­ці­аль­но­го ана­лі­ти­чно­го роз­слі­ду­ва­н­ня про етні­чні угру­по­ва­н­ня, а в ма­со­вих ви­да­н­нях це вза­га­лі не­при­пу­сти­мо.

Во­че­видь, ав­тор ан­ти­укра­їн­ської ка­по­сті Олег Ада­мо­вич отри­мав за­мов­ле­н­ня злі­пи­ти щось про­ти укра­їн­сько­го на­ро­ду, щоб у сві­до­мо­сті ро­сій­сько­го оби­ва­те­ля не ви­ни­кло сум­ні­ву у спра­ве­дли­во­сті вій­ни. Якщо укра­їн­ці та­кі по­га­ні, то й вій­на з ни­ми спра­ва пра­ва, і Крим Пу­тін у них пра­виль­но віджав.

Го­лов­ний ре­да­ктор і ви­да­вець «Ком­со­мол­ки» Во­ло­ди­мир Сун­гор­кін має жур­на­ліст­ську осві­ту. У про­фе­сії май­же 40 ро­ків. Він не мо­же не зна­ти, що ско­ює зло­чин, ко­ли ці­ле­спря­мо­ва­но на­цько­вує сво­їх чи­та­чів на Укра­ї­ну та її гро­ма­дян. «Ком­со­мол­ка» ви­хо­дить не ли­ше в Ро­сії, а й в Укра­ї­ні, оскіль­ки укра­їн­ський ри­нок дру­гий за об­ся­гом на пост­ра­дян­сько­му про­сто­рі й Сун­гор­кін як до­свід­че­ний ме­не­джер у ньо­му вель­ми за­ці­кав­ле­ний, укра­їн­ська «Ком­со­мол­ка», зві­сно, не дру­кує ан­ти­укра­їн­ських ма­те­рі­а­лів, там усе ціл­ком ло­яль­но й при­стой­но. І ме­ні ду­же б не хо­ті­ло­ся, щоб укра­їн­ська вла­да за­кри­ла цю га­зе­ту. Спо­ді­ва­ю­ся, що цьо­го не ста­не­ться. Але оскіль­ки це бі­знес Во­ло­ди­ми­ра Сун­гор­кі­на і про­су­ва­н­ня брен­ду ксе­но­фоб­сько­го ви­да­н­ня, то, мо­жли­во, вар­то бу­ло б у роз­дрі­бних ме­ре­жах на «КП в Укра­ї­ні» роз­мі­ща­ти не­ве­ли­ку та­бли­чку: «Обе­ре­жно! Це ви­да­н­ня ви­ко­ри­сто­вує бренд ксе­но­фоб­ської ро­сій­ської га­зе­ти «Ком­со­моль­ская прав­да». Зміст мо­же бу­ти у будь-який мо­мент отру­є­ний ан­ти­укра­їн­ською про­па­ган­дою». Тре­ба жя­кось по­ка­зу­ва­ти пу­тін­ським на­ци­стам їхню сту­пінь від­по­від­аль­но­сті, якщо вже, су­дя­чи з то­го, що від­бу­ва­ло­ся на юві­лей­ній се­сії Ге­нас­сам­блєї ООН, між­на­ро­дний три­бу­нал над ни­ми най­ближ­чим ча­сом ма­ло­ймо­вір­ний.

Окрім ілю­зії про швид­кі, ефе­ктив­ні й ско­ор­ди­но­ва­ні за­хо­ди між­на­ро­дно­го спів­то­ва­ри­ства про­ти пу­тін­сько­го ре­жи­му, який з ко­жним днем стає не­без­пе­чні­шим для всьо­го сві­ту, слід по­зба­ви­ти­ся ще одні­єї по­ши­ре­ної ілю­зії. Йде­ться про не­ми­ну­чу пе­ре­мо­гу хо­ло­диль­ни­ка над те­ле­ві­зо­ром. Пам’ята­є­ться, са­ме так на­зи­ва­ли в СРСР зі­ткне­н­ня ра­дян­ської про­па­ган­ди з ре­аль­ні­стю. Ра­дян­ська про­па­ган­да цю вій­ну про­гра­ла. У 80-ті ро­ки ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя їй вже не ві­рив ні­хто. І за­раз ба­га­то хто спо­ді­ва­є­ться, що не­ми­ну­че по­гір­ше­н­ня ма­те­рі­аль­но­го ста­но­ви­ща ро­сі­ян у зв’яз­ку із сан­кці­я­ми, ізо­ля­ці­єю, па­ді­н­ням ці­ни на на­фту й зро­ста­н­ням вій­сько­вих ви­трат роз­бу­дить ро­сі­ян і зму­сить їх по­ки­ну­ти се­кту свід­ків Пу­ті­на, яка ста­ла в Ро­сії вже ціл­ком офі­цій­ною ре­лі­гі­єю.

Боюся, що це ілю­зія. У сьо­го­дні­шній Ро­сії рі­вень опти­мі­зму та ло­яль­но­сті не ли­ше не зни­жу­є­ться з па­ді­н­ням рів­ня жи­т­тя, а, нав­па­ки, зро­стає. Чим бі­дні­ше жи­т­тя в Ро­сії, тим ща­сли­ві­ші лю­ди. Не­пря­ме свід­че­н­ня та­кої за­ле­жно­сті да­ло до­слі­дже­н­ня ін­фор­ма­цій­но- ана­лі­ти­чно­го цен­тру «Рос­сий­ский пен­си­о­нер», опу­блі­ко­ва­не в «Изве­сти­ях» 30.09.2015.

Опи­ту­ва­н­ня бу­ло про­ве­де­не в усіх суб’єктах Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції, окрім вкра­де­них в Укра­ї­ни Кри­му й Се­ва­сто­по­ля. Опи­ту­ва­ли пен­сіо­не­рів на пре­дмет ща­стя. У ці­ло­му в кра­ї­ні 45% пен­сіо­не­рів на­зва­ли се­бе ща­сли­ви­ми, 32,5% ма­ють скар­ги на жи­т­тя, а 22,5% про своє ща­стя важ­ко від­по­ві­сти. Але най­ці­ка­ві­ше по­чи­на­є­ться, якщо зі­ста­ви­ти від­со­ток ща­сли­вих пен­сіо­не­рів по ре­гіо­нах з се­ре­днім роз­мі­ром пен­сії в цих ре­гіо­нах. На­при­клад, най­ща­сли­ві­ші пен­сіо­не­ри жи­вуть у Че­чні. Там ща­сли­ві 88% ба­бусь і ді­ду­сів. При цьо­му в Че­чні най­ниж­чий роз­мір се­ре­дньої пен­сії, всьо­го ві­сім ти­сяч рублів. Мо­жна бу­ло б вва­жа­ти це яко­юсь че­чен­ською ано­ма­лі­єю, оскіль­ки Че­чня, дій­сно, вель­ми спе­ци­фі­чний ре­гіон Ро­сії (або Ро­сія спе­ци­фі­чний ре­гіон Че­чні). Але тен­ден­ція є ви­ди­мою в ба­га­тьох ре­гіо­нах Ро­сії: мен­ше гро­шей — біль­ше ща­стя. Мур­ман­ська область одна з «най­не­ща­сні­ших», ли­ше 31% ща­сли­вих пен­сіо­не­рів. А се­ре­дній роз­мір пен­сії більш ні­жу­дві­чі ви­щій — 16290 рублів. Це то­му, що Північ, ска­же­те ви? Але у пів­ден­ної Ро­стов­ської обла­сті рі­вень ща­сли­вих пен­сіо­не­рів та­ко­жниж че се­ре­дньо­го, ста­но­вить 41%, а пен­сії не гір­ші, ніжв ба­га­тьох, ста­нов­лять 11630 рублів. У Ли­пе­цькій обла­сті ща­сли­вих пен­сіо­не­рів ще мен­ше — 34%, а пен­сії ті са­мі 11630 рублів. Пе­рей­де­мо від окре­мих фа­ктів до за­галь­ної тенденції.

Для то­го, щоб вста­но­ви­ти зв’язок між­час­ткою ща­сли­вих пен­сіо­не­рів і роз­мі­ром їхніх пен­сій, ми по­ра­ху­ва­ли ко­е­фі­ці­єнт ко­ре­ля­ції між­ци­ми ве­ли­чи­на­ми. Він ви­явив­ся рів­ним мі­нус 0,16. Що озна­чає ста­ти­сти­чно зна­чи­мий не­га­тив­ний зв’язок. Тоб­то в Ро­сії, при­найм­ні для пен­сіо­не­рів, діє принцип: мен­ше гро­шей — біль­ше ща­стя. З та­ким ста­ном су­спіль­ства зи­ма в Ро­сії бу­де дов­гою. Ба­жа­но це вра­хо­ву­ва­ти й са­мим ро­сі­я­нам і їхнім най­ближ­чим су­сі­дам.

Ігор ЯКОВЕНКО, спе­ці­аль­но для «Дня», Мо­сква

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.