Хто во­ни – ма­лень­кі гі­ган­ти?

«1+1» го­тує уні­каль­не та­лант-шоу на укра­їн­сько­му те­ле­рин­ку

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­на СВЕНТАХ, «День»

жан­ру (най­мен­ших). Про­тя­гом усьо­го про­е­кту їх на­вча­ти­муть та су­про­во­джу­ва­ти­муть зір­ко­ві тре­не­ри Ір­ма Ві­тов­ська, На­стя Ка­мен­ських, Оль­га Фрей­мут, Во­ло­ди­мир Дан­тес, Во­ло­ди­мир Го­рян­ський, На­дія До­ро­фє­є­ва. А су­ди­ти­муть на ве­ли­кій сце­ні — На­та­лія Мо­ги­лев­ська, Оле­на Шо­птен­ко та... Юрій Гор­бу­нов, який змі­нив роль ве­ду­чо­го на зру­чне крі­сло чле­на жу­рі. «Ко­ли ме­ні за­про­по­ну­ва­ли із ро­лі ве­ду­чо­го у цьо­му про­е­кті пе­ре­тво­ри­ти­ся на чле­на жу­рі, у ме­не бу­ла пер­ша ре­а­кція та­кої...сум­нів­ної істо­рії, — при­га­дує Юрій Гор­бу­нов. — Я ні­ко­ли це крі­сло не за­ймав і не уяв­ляв, як це важ­ко. Пер­ша ж про­гра­ма по­ка­за­ла, що це скла­дно — пра­виль­но під­би­ра­ти сло­ва. Ди­ти­ну, не­за­ле­жно від то­го, п’ять їй ро­ків чи оди­над­цять, ду­же лег­ко обра­зи­ти».

По­ки що із не­ве­ли­ких ті­зе­рів про уча­сни­ків ми мо­же­мо ді­зна­ти­ся, що у шоу бе­руть участь не­ймо­вір­ні ді­ти: бан­ду­рис­тка, ди­ти­на ро­ку 2014-го, юний опер­ний спі­вак, хло­пчик, який тан­цює у сти­лі фле­ксин­гу — ще не­по­ши­ре­но­му (а се­ред ді­тей так то­чно) сти­лі в Укра­ї­ні... І їх ще ба­га­то. Всі во­ни уні­каль­ні. А по­ба­чи­ти «Ма­лень­ких гі­ган­тів» впер­ше на екра­нах мо­жна бу­де 11 жов­тня на ка­на­лі «1+1».

— Ці ді­ти нас вчать по­вер­та­ти­ся у ди­тин­ство, вчать не бо­я­ти­ся, — ко­мен­тує «Дню» Ка­те­ри­на ОСАДЧА, те­ле­ве­ду­ча та­лант-шоу «Ма­лень­кі гі­ган­ти» . — Із ро­ка­ми ми все одно на­бу­ва­є­мо яки­хось стра­хів, обе­ре­жно­сті. А ді­ти вчать нас го­во­ри­ти те, що ду­ма­єш, ка­за­ти «ні», осо­бли­во най­мен­ші. Хо­ті­ло­ся б, щоб по­лі­ти­ки і чи­нов­ни­ки по­ди­ви­ли­ся це шоу, по­ди­ви­ли­ся на цих ма­лень­ких гі­ган­тів, які під­ро­стуть, і, спо­ді­ва­ю­ся, са­ме во­ни бу­дуть но­вим по­ко­лі­н­ням укра­їн­ці. А ще хо­ті­ло­ся б, щоб мо­жно­влад­ці по­вчи­ли­ся у ма­ле­чі хо­ті­ти щось змі­ни­ти. Ді­ти у сво­є­му юно­му ві­ці вже зна­ють, чо­го во­ни хо­чуть. Ближ­че до фі­на­лу для най­мен­ших є кон­курс за­пи­тань. Це пе­ре­ва­жно ри­то­ри­чні, ку­ме­дні за­пи­та­н­ня, але ми тор­ка­є­мо­ся і сер­йо­зних тем. І ко­ли ді­ти від­по­від­а­ють на за­пи­та­н­ня, що б во­ни хо­ті­ли змі­ни­ти в кра­ї­ні, а во­ни всі ка­жуть: хо­чуть, щоб був мир, — а це ді­ти п’яти-ше­сти ро­ків — на­справ­ді у ме­не на­вер­та­ли­ся сльо­зи. Во­ни го­во­рять, що зро­би­ли б так, щоб не вми­ра­ли укра­їн­ці й не бу­ло вій­ни. Ко­ли про та­ке го­во­рять ше­сти­рі­чні ді­ти, ме­ні зда­є­ться, вар­то на це звер­ну­ти ува­гу ке­рів­ни­кам на­шої кра­ї­ни і щось швид­ше ро­би­ти.

ФО­ТО НА­ДА­НО КА­НА­ЛОМ «1+1»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.