Крим як си­гнал сві­ту,

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

РЕ­НЕ­САНС «КО­ЛИ­ШНІХ»

На те­ле­ка­на­лі «112 Укра­ї­на» обго­во­рю­ва­ли бло­ка­ду Кри­му за іні­ці­а­ти­вою Ме­джлі­су крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду. Ін­на Бо­го­слов­ська ви­сло­ви­ла свою дум­ку: бло­ка­да — су­спіль­на дія, що під­твер­джує слаб­кість по­зи­цій По­ро­шен­ка і пар­ла­мен­ту, в яких не­має по­лі­ти­чної во­лі і від­су­тня стра­те­гія пе­ре­мо­ги. А зав­дя­ки крим­ським та­та­рам пи­та­н­ня Кри­му по­вер­та­є­ться за стіл сві­то­вих пе­ре­го­во­рів.

По­тім Ін­ну по­не­сло, і во­на при­га­да­ла свою не­вда­лу, м’яко ка­жу­чи, ідею десь при­бли­зно се­ми­рі­чної дав­ни­ни про так зва­ний кон­до­мі­ні­мум — тоб­то про спіль­не ро­сій­сько-укра­їн­ське управ­лі­н­ня на­шим мі­стом Се­ва­сто­по­лем. Во­на до цьо­го ча­су вва­жає, що це вря­ту­ва­ло б нас від пу­тін­ської агре­сії. Ко­го і ко­ли ря­ту­ва­ли уго­ди з Ро­сі­єю? Пу­тін по­ру­шив ма­су між­на­ро­дних норм, нев­же йо­го зу­пи­нив би юри­ди­чний ви­на­хід па­ні Бо­го­слов­ської? Це схо­же на спро­бу за­кри­ти­ся від по­стрі­лу тан­ко­вої гар­ма­ти си­тце­вою фі­ран­кою...

Бо­го­слов­ська аб­со­лю­тно не ві­рить у бо­роть­бу мі­ні­стра вну­трі­шніх справ і ген­про­ку­ро­ра з ко­ру­пці­єю. Мі­ський го­ло­ва Хар­ко­ва Кер­нес, на її дум­ку, пе­ре­бу­ває у «до­го­вір­ня­ку» з вла­дою. І де-фа­кто ця вла­да під­три­мує Кер­не­са на ви­бо­рах.

За сло­ва­ми Ін­ни Бо­го­слов­ської, ни­ні­шня вла­да всту­пи­ла у змо­ву з гір­ши­ми еле­мен­та­ми Пар­тії ре­гіо­нів, з ти­ми, хто по­ви­нен си­ді­ти у в’язни­ці. Вла­да не ро­зу­міє, що сво­ї­ми про­валь­ни­ми ма­ні­пу­ля­ці­я­ми го­тує ре­не­санс «ко­ли­шніх».

Бло­ка­ду Кри­му обго­во­рю­ва­ли і на «Сво­бо­ді сло­ва» на ICTV. Крим­ча­нин, нар­деп Сер­гій Ку­ні­цин мо­ти­ву­вав цю акцію не­об­хі­дні­стю за­хи­сти­ти крим­чан від те­ро­ру оку­пан­тів. На йо­го дум­ку, на рів­ні РНБО має бу­ти за­твер­дже­но про­гра­му по­вер­не­н­ня оку­по­ва­них те­ри­то­рій Укра­ї­ни.

До роз­мо­ви в ре­жи­мі те­ле­мо­сту під­клю­чи­ли і ку­ра­то­ра бло­ка­ди нар­де­па Ре­фа­та Чу­ба­ро­ва, який ска­зав, що тіль­ки за п’ять мі­ся­ців по­то­чно­го ро­ку з ма­те­ри­ко­вої Укра­ї­ни до Кри­му бу­ло за­ве­де­но то­ва­рів на 455 міль­йо­нів до­ла­рів США. І це тіль­ки офі­цій­но. А є ще й «чор­на» ка­са. Акція крим­ських та­тар ба­га­то в чо­му пов’яза­на з тим, що во­ни втра­ти­ли ві­ру в те, що укра­їн­ська вла­да хоч щось зро­бить для звіль­не­н­ня Кри­му, і зро­зумі­ли, що роз­ра­хо­ву­ва­ти мо­жуть тіль­ки на вла­сні зу­си­л­ля.

Тут дій­сно один пра­кти­чний крок ва­жли­ві­ший за дю­жи­ну про­грам. Але той же Чу­ба­ров за­зна­чив, що пре­зи­дент обі­цяв ска­су­ва­ти за­кон про «Віль­ну еко­но­мі­чну зо­ну «Крим». Ре­а­лі­за­ція цьо­го за­ко­ну ста­ла по­ту­жним еко­но­мі­чним фун­да­мен­том ро­сій­ської оку­па­ції пів­остро­ва, зняв­ши з оку­пан­тів тур­бо­ту про за­без­пе­че­н­ня те­ри­то­рії всім не­об­хі­дним. Ми­ну­лий пе­рі­од по­ка­зав всю шкі­дли­вість цьо­го за­ко­ну для Укра­ї­ни. А що сто­су­є­ться бло­ка­ди, то не­ймо­вір­не ви­т­тя і рев, який про­ти неї під­ня­ла крем­лів­ська п’ята ко­ло­на в Укра­ї­ні, го­во­рить про її до­ціль­ність. Зре­штою це си­гнал всім, хто че­кає в Кри­му по­вер­не­н­ня Укра­ї­ни, що кра­ї­на про них не за­бу­ла, бо­ре­ться і ро­бить усе мо­жли­ве в ни­ні­шніх умо­вах (хо­ча, зви­чай­но, ми ро­зу­мі­є­мо, що мо­гла б і по­вин­на ро­би­ти на­ба­га­то біль­ше).

Ар­гу­мен­ти про­тив­ни­ків бло­ка­ди не пе­ре­ко­ну­ють. На «Ес­пре­со TV» фе­но­ме­наль­но ба­ла­ку­чий (для роз­ві­дни­ка) ко­ли­шній шеф Слу­жби зов­ні­шньої роз­від­ки ге­не­рал Ма­ло­муж роз­по­від­ав, що че­рез бло­ка­ду нас у Кри­му мен­ше лю­би­ти­муть. Ну, ті, хто не­на­ви­дять Укра­ї­ну, не­на­ви­ді­ти нас біль­ше не ста­нуть, бо біль­ше вже ні­ку­ди. А при­бі­чни­ки став­ля­ться з пов­ним ро­зу­мі­н­ням і ра­ді­ють, що Укра­їн­ська дер­жа­ва (по­ки тіль­ки в осо­бі гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій!) на­ре­шті по­ча­ла по­да­ва­ти озна­ки жи­т­тя. Бло­ка­да по­трі­бна, аби по­ка­за­ти, що та­ке Крим без Укра­ї­ни, аби всі на пів­остро­ві ба­чи­ли не тіль­ки мо­сков­ську про­па­ган­ду, але й ре­аль­ність. Аби ілю­зії ві­ді­йшли на дру­гий план. Крим без Укра­ї­ни не­жит­тє­зда­тний.

Він для Укра­ї­ни пів­острів, а для Ро­сії — острів. А ро­сій­ська оку­па­ція там ве­ли­че­зною мі­рою три­ма­є­ться на укра­їн­ській ко­ла­бра­ції, що під­три­мує і змі­цнює оку­па­цію.

А най­актив­ні­шим чи­ном про­ти бло­ка­ди ви­сту­па­ли ка­на­ли NEWS ONE (він за­раз пе­ре­фор­ма­ту­є­ться, як ве­ду­чий у них з’яви­ться Ма­твій Га­на­поль­ський) та «Ін­тер». На NEWS ONE «шкі­дли­вість» бло­ка­ди до­во­див осо­би­сто шеф ка­на­лу Єв­ге­ній Му­ра­єв, який ви­ма­гав при­тя­гне­н­ня Му­ста­фи Дже­мі­льо­ва і Ре­фа­та Чу­ба­ро­ва до від­по­від­аль­но­сті. Нар­деп Ігор Лу­цен­ко ска­зав: до­бре, що бло­ка­ду ор­га­ні­зу­ва­ли крим­ські та­та­ри, бо як­би це зро­би­ли укра­їн­ці, то чин­на вла­да по­ча­ла б їх ув’язню­ва­ти.

На ка­на­лі «112 Укра­ї­на» у сту­дії Пав­ла Ку­же­є­ва про­зву­ча­ла сен­са­ція від нар­де­па і жур­на­лі­ста Сер­гія Ле­щен­ка. За йо­го за­я­вою, ні­би­то ко­ман­да мі­ні­стра вну­трі­шніх справ Ар­се­на Ава­ко­ва ви­ве­ла за кор­дон (до Па­на­ми) мі­льярд гри­вень. Мі­ністр по­ки що ні­як не про­ко­мен­ту­вав за­яву Ле­щен­ка.

Якщо у нас ци­ві­лі­зо­ва­на дер­жа­ва, то сі­сти за ґра­ти по­ви­нен Ле­щен­ко, якщо він збре­хав, або Ава­ков, якщо Ле­щен­ко ска­зав прав­ду. Але з на­шим пра­во­су­д­дям ні з Ле­щен­ком, ні з Ава­ко­вим ні­чо­го не ста­не­ться. Оби­два спо­кій­но їсти­муть свій ком­пот...

Ігор ЛОСЄВ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.