Сел­фі на Ге­на­сам­блеї

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­на СВЕНТАХ, «День»

70-та се­сія Ге­не­раль­ної Асам­блеї ООН ста­ла про­від­ною те­мою цьо­го ти­жня фа­кти­чно для всіх сві­то­вих ЗМІ. («День» пи­сав про цю по­дію, а осо­бли­во її зна­че­н­ня для Укра­ї­ни в ста­т­тях « По­пе­ре­дже­н­ня Крем­лю. І зно­ву остан­нє? » та « Про іні­ці­а­ти­ви Пре­зи­ден­та » від 30 ве­ре­сня та 1 жов­тня 2015 ро­ку. — Авт.) Дві цен­траль­ні те­ми — укра­їн­ське та си­рій­ське пи­та­н­ня. В обох ви­пад- ках за­мі­ша­ні ро­сій­ські вій­ська. Для ба­га­тьох сві­то­вих ЗМІ це справ­ді ви­клик — ро­зі­бра­ти­ся в усіх « під­во­дних ри­фах » і « по­двій­ній грі » ро­сій­ської уча­сті в цих кра­ї­нах. Ті жур­на­лі­сти, які не ба­жа­ють за­гли­блю­ва­ти­ся в кон­текст, лег­ко мо­жуть про­ков­тну­ти на­жив­ку Пу­ті­на про «ра­зом про­ти « ІДІЛу » . Але при­найм­ні те, що Ро­сія бом­бар­ду­ва­ла си­рій­ські мі­ста, де не­має «ІДІЛу», по сві­то­вих ме­діа про­зву­ча­ло гу­чно й одно­го­ло­сно.

А но­ві­тні те­хно­ло­гії по­ка­зу­ють, що на­віть сер­йо­зні новини мо­жна пе­ре­да­ва­ти за до­по­мо­гою... сел­фі-пал­ки. Са­ме нею ко­ри­сту­є­ться один із жур­на­лі­стів, які при­їха­ли ви­сві­тлю­ва­ти Ге­на­сам­блею, за­пи­су­ю­чи стен­дап для те­ле­ві­зій­но­го сю­же­ту на свій смар­тфон.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.