Зна­йо­мі та не­зна­йо­мі адре­си мі­ста на Те­те­ре­ві

Den (Ukrainian) - - Культура - Ва­ле­рій КОСТЮКЕВИЧ, Жи­то­мир

У Жи­то­ми­рі ви­йшов пу­тів­ник мі­сця­ми, пов’яза­ни­ми з ви­зна­чни­ми по­ста­тя­ми і по­ді­я­ми на­ціо­наль­ної істо­рії

Не­що­дав­но у кра­є­знав­чо­му ви­дав­ни­цтві « Во­линь » ви­йшла у світ не­ве­ли­ка, але ря­сно ілю­стро­ва­на книж­ка « Укра­їн­ський Жи­то­мир » . Її ав­тор, ві­до­мий кра­є­зна­вець, ди­ре­ктор « Во­ли­ні » Ге­ор­гій Мокрицький за­зна­чив, що ідея ви­да­н­ня ви­ни­кла у ньо­го з усві­дом­ле­н­ня ва­жли­во­сті про­ти­сто­я­н­ня ро­сій­ській про­па­ган­ді че­рез утвер­дже­н­ня на­ціо­наль­них цін­но­стей, на­ціо­наль­ної ідеї. У пу­тів­ни­ку мі­стя­ться мі­сця, пов’ яза­ні з ви­да­тни­ми по­ста­тя­ми на­шої істо­рії, на­у­ки, куль­ту­ри, які на­ро­ди­ли­ся, ме­шка­ли чи пра­цю­ва­ли в Жи­то­ми­рі, а та­кож із пев­ни­ми по­ді­я­ми укра­їн­ських ви­зволь­них зма­гань — від давніх до но­ві­тніх і су­ча­сних, у тім чи­слі пов’ яза­них з Євромайданом. За­га­лом у ви­дан­ні за­зна­че­но 200 та­ких об’єктів, які під пев­ни­ми но­ме­ра­ми по­зна­че­ні на спе­ці­аль­ній кар­ті- схе­мі мі­ста. До ко­жно­го до­да­но ла­ко­ні­чні опи­си ви­зна­чних по­дій або біо­гра­фі­чні да­ні та ін­фор­ма­ція сто­сов­но ді­янь ви­да­тних лю­дей, до біль­шо­сті ви­дру­ку­ва­ні ко­льо­ро­ві фо­то­ілю­стра­ції, яких у книж­ці за­га­лом 110. Пу­тів­ник ви­йшов на­кла­дом у 1000 при­мір­ни­ків на за­мов­ле­н­ня управ­лі­н­ня у спра­вах сім’ї, мо­ло­ді і спор­ту Жи­то­мир­ської мі­ськра­ди.

Крім ідей­но- па­трі­о­ти­чних, за­зна­чив Г. Мокрицький, «Укра­їн­ський Жи­то­мир» має ви­ко­ну­ва­ти і зав­да­н­ня ту­ри­сти­чно­про­мо­у­тер­ські. То­му ін­фор­ма­ція по­да­є­ться кон­цен­тро­ва­но і з не­о­дмін­ною «прив’яз­кою» до пев­но­го мі­сця. Принципово вва­жа­ю­чи, що ко­му­ні­сти­чні ре­пре­сії бу­ли ан­ти­укра­їн­ськи­ми за ви­зна­че­н­ням, він ви­рі­шив вклю­чи­ти до пу­тів­ни­ка об’ єкти, пов’ яза­ні з ра­дян­ським те­ро­ром, з лю­дьми, які від ньо­го по­стра­жда­ли. До ма­ло­ві­до­мих, по­де­ку­ди й зов­сім не­ві­до­мих фа­ктів у пу­тів­ни­ку слід від­не­сти ті, що за­кар­бо­ву­ють пам’ять про бо­роть­бу укра­їн­ських на­ціо­на­лі­стів — ОУН( м), ОУН(б), УПА — під час Дру­гої сві­то­вої вій­ни, зокре­ма мі­сця яво­чних квар­тир, під­піль­них зі­брань.

Втім, ду­ма­є­ться, ви­да­н­ня мо­гли б сут­тє­во до­пов­ни­ти 10 — 15 до­да­тко­вих опи­сів пев­них місць і по­дій, які від­обра­жа­ли би зма­га­н­ня за де­мо­кра­тію, не­за­ле­жність Укра­ї­ни вже в пе­рі­од 1989 — 2015 рр. Зокре­ма, пов’ яза­них з ді­яль­ні­стю в мі­сті На­ро­дно­го Ру­ху Укра­ї­ни та Гро­ма­дян­сько­го фрон­ту Жи­то­мир­щи­ни, під­ня­т­тям над мі­ськра­дою в черв­ні 1990 ро­ку (за рік до ухва­ле­н­ня Акта про­го­ло­ше­н­ня не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни і ра­ні­ше всіх за ме­жа­ми За­хі­дної Укра­ї­ни) си­ньо- жов­то­го пра­по­ра, не­о­дно­ра­зо­вим пе­ре­бу­ва­н­ням у мі­сті ви­да­тно­го лі­де­ра на­ціо­наль­ної де­мо­кра­тії В’ яче­сла­ва Чор­но­во­ла, по­ді­я­ми по­ма­ран­че­вої ре­во­лю­ції, із са­мо­від­да­ною бо­роть­бою мо­ло­дих лі­де­рів та уча­сни­ків жи­то­мир­сько­го Єв­ро­май­да­ну, яких но­ва- ста­ра управ­лін­ська но­мен­кла­ту­ра за­раз вправ­но від­ті­сняє на мар­гі­нес су­спіль­них про­це­сів. А ще об’ єктів, які ста­ли сим­во­ла­ми ни­ні­шньої вій­ни за не­за­ле­жність, а від­так ма­ють за­кар­бу­ва­ти пам’ять про по­дви­ги во­ї­нів 95-ї ае­ро­мо­біль­ної бри­га­ди на Дон­ба­сі, про «кі­бор­гів», до­бро­воль­ців, во­лон­те­рів, ін­ших ге­ро­їв... У мі­сті в ра­йо­ні Смо­лян­ка є вій­сько­ве кла­до­ви­ще, де по­руч із во­я­ка­ми, ко­трі по­кла­ли жи­т­тя у Дру­гій сві­то­вій вій­ні, упо­ко­ї­лись за­ги­блі в су­ча­сних ми­ро­твор­чих мі­сі­ях, і вже ви­ро­сло близь­ко двох де­ся­тків сві­жих мо­гил офі­це­рів і сол­да­тів, ко­трі по­кла­ли жи­т­тя на схо­ді Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.