До­ро­гий Крим

Під­сум­ки двох ти­жнів гро­ма­дян­ської бло­ка­ди. По­гляд з пів­остро­ва

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­хай­ло ПАПЕНКО

Ефе­ктив­ність гро­ма­дян­ської бло­ка­ди пів­остро­ва під­твер­дже­на ро­сій­ськи­ми стру­кту­ра­ми. Як по­ві­до­ми­ло ще 28 ве­ре­сня « управ­лі­н­ня Рос­сель­хо­зна­дзо­ра по Кри­му й Се­ва­сто­по­лю » , в ре­зуль­та­ті бло­ка­ди в пер­ший же ти­ждень по­ста­ча­н­ня про­ду­кції ро­слин­но­го й тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня з ма­те­ри­ко­вої Укра­ї­ни до Кри­му бу­ли пов­ні­стю при­пи­не­ні. За да­ни­ми « управ­лі­н­ня » , всьо­го за ти­ждень до за­про­ва­дже­н­ня про­до­воль­чої бло­ка­ди до Кри­му бу­ло вве­зе­но ово­чів — 1091,5 тон­ни, кар­то­плі — 1198,3 тон­ни, фру­ктів — 741,2 тон­ни, су­хо­фру­ктів — 24 тон­ни, бо­ро­шно­мель­но­круп’ яної про­ду­кції — 66 тонн, бо­бів, — 4 тон­ни.

Пі­дби­ва­ю­чи під­сум­ки пер­шо­го ти­жня ого­ло­ше­ної бло­ка­ди, гла­ва Ме­джлі­су крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду Ре­фат Чу­ба­ров та­кож по­ві­до­мив, що за за­зна­че­ний пе­рі­од жо­дна ху­ра з про­до­воль­ством не пе­ре­тну­ла адмі­ні­стра­тив­ний кор­дон з Кри­мом.

Вла­да Ро­сії й Кри­му сприйня­ла бло­ка­ду ду­же нер­во­во. З одно­го бо­ку, во­ни ствер­джу­ва­ли, що крим­ча­ни не від­чу­ють на­слід­ків про­ду­кто­вої бло­ка­ди, а по­стра­жда­ють че­рез неї пе­ре­д­усім хер­сон­ські під­при­єм­ці, ко­ли­шні по­ста­чаль­ни­ки то­ва­рів до Кри­му. З дру­го­го бо­ку, ро­сій­ська й крим­ська вла­да ви­сло­ви­ла на­мір на­віть скар­жи­ти­ся в між­на­ро­дний суд, ор­га­ні­зу­ва­ли ці­лую про­па­ган­дист­ську кам­па­нію про­ти ор­га­ні­за­то­рів бло­ка­ди. По всьо­му бу­ло ви­дно, що бло­ка­да не стіль­ки зачіпає ін­те­ре­си крим­чан, скіль­ки ін­те­ре­си крим­ської «вла­ди», яка ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла по­ста­ча­н­ня про­до­воль­ства й ін­ших то­ва­рів з Укра­ї­ни як ре­зерв для по­ста­ча­н­ня вій­сько­вих ча­стин і особистого бі­зне­су. Во­ни по­тра­пи­ли під удар бло­ка­ди в пер­шу чер­гу.

КРОК, ЯКИЙ СЛІД БУ­ЛО

ЗРО­БИ­ТИ 1,5 РО­КИ ТО­МУ

Зі сво го бо ку пред с тав ни ки ук ра - їнсь кої й кримсь ко та тарсь кої об щин Кри му під три ма ли бло ка ду, ба га то хто ви сло вив на мір при їха ти в Хер - сонсь ку об ласть і бра ти участь у гро - ма­дян­ській бло­ка­ді ра­зом з її ор­га­ні­за то ра ми. Ду же ба га то хто вка зу вав на той факт, що сьо год ні, ко ли вла ді вда­ло­ся на­ла­го­ди­ти де­яке по­ста­ча­н­ня про­ду­кта­ми з Ро­сії, бло­ка­да не ма­ти­ме тих ре зуль та тів, які во на б ма ла, якщо б бу­ла вве­де­на в бе­ре­зні 2014 ро­ку, одра­зу пі­сля ане­ксії Кри­му, адже ро­сій­ські оку­пан­ти й че­ка­ли від Украї ни са ме та кої ре ак ції. Те пер же ро - сій­ській вла­ді за пів­то­ра ро­ку вда­ло­ся до сить грун тов но укрі пи ти ся в Кри - му. Про те, гро ма дянсь ка бло ка да Кри­му до­ся­гла го­лов­но­го — те­пер укра­їн­ське про­до­воль­ство й ін­ші то­ва­ри не є пре­дме­том не­за­кон­но­го бі­зне­су з Ро­сі­єю.

«Адже тре­ба бу­ло ще то­ді, пів­то­ра ро­ку то­му, пе­ре­кри­ти Чон­гар, Ка­лан­чак, Ча­плин­ку, за­бо­ро­ни­ти рух по­тя­гів і ав то тран с пор ту, при пи ни ти по - ста чан ня елек т ро енер гії й во ди — і той сце на рій, що роз гор нув ся пі сля ане­ксії, ре­а­лі­зу­ва­ти бу­ло б не­мо­жли­во, — пи­са­ли крим­ча­ни в со­ці­аль­них ме­ре­жах. — Те­пер же за­кли­ки де­о­ку­пу ва ти Крим че рез бло ка ду зву чать і ди ко, і без глуз до. То му що це зно ву роб лять во лон те ри, а ма ла б ро би ти дер­жа­ва. Тим, хто бі­ля кер­ма, вже час по ча ти від по ві да ти за свої вчин ки, а не хо­ва­ти огрі­хи за спи­на­ми во­лон­те­рів, які вже ду же вто ми ли ся все це тя­гну­ти...»

«Ми до­би­ли­ся то­го, що Крим біль­ше не є гі ган­тсь ким на со сом, че рез який пе ре ки да ли ся то ва ри з ма те ри - ко вої Укра ї ни на ма те ри ко ву Ро - сію, — за­явив Ре­фат Чу­ба­ров. — На­ше за вдан ня не да ти сві ту до пус ти ти ані най мен шої дум ки, що мож на до - мо ви ти ся за ра ху нок Кри му, й ми, зда­є­ться, це зав­да­н­ня ви­рі­ши­ли, що­най мен ше для ук ра їнсь ко го сус піль - ства».

ЕКО­НО­МІ­ЧНІ РЕ­ЗУЛЬ­ТА­ТИ

Кримсь кий ри нок про до воль ст ва від­ре­а­гу­вав на за­про­ва­дже­н­ня бло­ка­ди ще до її по­ча­тку. На рин­ках і в ма­га­зи­нах по­ча­ли зро­ста­ти ці­ни. «Ві­це­прем’ єр » Рус лан Баль бек по чав по - гро жу ва ти під при єм цям і ви ма га ти зни­же­н­ня цін, але ри­нок йо­го за­гро­зи про пус тив повз ву ха. За раз, на - при­клад, ана­ліз цін на сім­фе­ро­поль­сько­му роз­дрі­бно­му опто­во­му рин­ку «При­воз» свід­чить, що за цей час ці­на на про­до­воль­ство зро­сла від тре­ти- ни до по­ло­ви­ни ко­ли­шньої вар­то­сті. Так, як що до ого ло шен ня бло ка ди ба­кла­жа­ни ко­шту­ва­ли в се­ре­дньо­му 27 рублів за кі­ло­грам, то че­рез кіль­ка днів їх ня ці на зрос ла до 60 руб лів, по тім зни зи ла ся до 42 руб лів. Ці на на ви­но­град з 100 рублів під­ви­щи­ла­ся до 120—150. Крим­ські яблу­ка по­до­рож­ча­ли з 37 до 42 рублів, по­мі­до­ри з 30 до 37 рублів. За сло­ва­ми про­дав­ців, при­чи­на по­до­рож­ча­н­ня по­ля­гає в то­му, що при­ве­зе­ні з ма­те­ри­ко­вої Укра­ї­ни ово­чі й фру­кти май­же за­кін­чи­ли­ся.

У се­ре­дньо­му на 10% по­до­рож­ча­ла мо­ло­чна про­ду­кція. Сир на Цен­траль­но­му рин­ку Сім­фе­ро­по­ля ко­штує від 150 до 170 рублів, вершкове ма­сло — 340 рублів, пів­лі­тра крим­сько­го мо­ло­ка — 31 ру­бель, ке­фі­ру — 35-39 рублів. Ду­же до­ро­ги­ми ста­ли ри­ба й м’ясо. Ри­ба від 140 до 300 рублів за­ле­жно від ви­ду, на­при­клад, фі­ле хе­ка — 275 рублів (88 грн). Фі­ле сви­ни­ни про­по­ну­ють по 350 рублів за кі­ло­грам, ан­тре­кот — за 300 рублів. М’якоть яло­ви­чи­ни про­да­ють по 450 рублів, гу­ляш — по 350 рублів. У ме­ре­жі су­пер­мар­ке­тів ці­ни на про­ду­кти та­кож зро­сли. На­при­клад, у сім­фе­ро­поль­сько­му «Фур­ше­ті» ба­кла­жа­ни ко­шту­ють 64 ру­блі, бол­гар­ський пе­рець май­же 50 рублів, по­мі­тно по­до­рож­чав ал­ко­голь — в се­ре­дньо­му на 15–20%.

На цьо­му тлі яв­ни­ми хва­сто­ща­ми ви гля дає за ява ві це- прем’ єра Ро сії Дмит ра Ко за ка, який зай ма єть ся Кри­мом, про те, що акти­ві­за­ція ро­бо­ти Кер ченсь кої по ром ної пе ре пра ви ні­ве­лює зу­си­л­ля ор­га­ні­за­то­рів бло­ка­ди. «Гла­ва» Кри­му Сер­гій Аксьо­нов та кож за явив, що де фі ци ту про до - воль­ства й пром­то­ва­рів на пів­остро­ві не бу де. За їх ні ми сло ва ми, час т ка ук ра їнсь ко го про до воль ст ва на крим­сько­му рин­ку ста­но­ви­ла близь­ко 5%, хо­ча, за да­ни­ми не­за­ле­жних екс­пер­тів, во­на що­до рі­зних ви­дів то­ва рів ста но ви ла від 30–50 до 80%. То­му так швид­ко «за­ши­ти» цю ді­ру не вдасть ся, тим па че що си ту а ція мо­же різ­ко по­гір­ши­ти­ся з на­ста­н­ням осін ніх штор мів, ко ли Кер ченсь ка по­ром­на пе­ре­пра­ва не змо­же пра­цю­ва­ти.

Акція « Гро ма дянсь ка бло ка да Кри му » мо же три ва ти до ти, до ки її ор га ні за то ри не по ба чать « чіт кі сиг - на ли » з ро сійсь ко го бо ку про го тов - ність ви ко на ти їх ні ви мо ги, за явив гла­ва Ме­джлі­су Ре­фат Чу­ба­ров. Крім то­го, він за­явив, що «кін­це­ва ме­та на­шої ак ції — де оку па ція Кри му. Ро - сій­ські вій­ська ма­ють пі­ти з пів­остро­ва. Але ми чу до во ро зу мі є мо: од ні­єю ак ці­єю та кої ме ти не до сяг ти. На шу ак цію ми сприй ма ємо як один з кро­ків з при му су Ро сії до по вер нен ня в рам­ки між­на­ро­дно­го пра­ва, до від­хо­ду з усіх укра­їн­ських те­ри­то­рій, зокре­ма, зро­зумі­ло, й з Ав­то­ном­ної Ре­спу­блі­ки Крим».

МА­ЛЮ­НОК ВІ­КТО­РА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.