У Ки­є­ві від­був­ся шо­стий «Ре­тро Кру­їз»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Дми­тро КРИВЦУН, фо­то Ру­сла­на КАНЮКИ, «День»

Ко­ман­да «Дня» при­єд­на­ла­ся до фе­сти­ва­лю «гар­но­го сма­ку і до­брих тра­ди­цій», де пред­ста­ви­ла но­вин­ки вла­сної бі­бліо­те­ки

Ми­ну­лої не­ді­лі в Ки­є­ві від­був­ся шо­стий фе­сти­валь «гар­но­го сма­ку і до­бри­хтра­ди­цій» — «Ре­тро Кру­їз». Вже тра­ди­цій­но він об’єд­нав ці­ни­те­лів єв­ро­пей­ської мо­ди та сти­лю жи­т­тя пер­шої по­ло­ви­ни ХХ сто­лі­т­тя. Цьо­го ра­зу по­дія від­бу­ла­ся в уні­каль­но­му за кра­сою та роз­та­шу­ва­н­ням мі­сці — ро­за­рії На­ціо­наль­но­го бо­та­ні­чно­го са­ду ім. М.М. Гри­шка. Фе­сти­валь уві­брав у се­бе де­кіль­ка ма­со­ви­хкуль­тур­но-роз­ва­жаль­ни­хпо­дій, цен­траль­ною з яких­став ве­ло­про­біг з уча­стю лю­би­те­лів кла­си­чни­хве­ло­си­пе­дів, що стар­ту­вав на 12.00 на Па­ла­цо­вій пло­щі Ма­рі­їн­сько­го пар­ку.

Ор­га­ні­за­то­рам справ­ді вда­ло­ся ство­ри­ти атмо­сфе­ру ми­ну­ло­го сто­річ­чя, в яку гар­мо­ній­но впле­ли­ся еле­мен­ти су­ча­сно­го фе­сти­валь­но­го від­по­чин­ку. Для цьо­го на свя­ті пра­цю­ва­ли одра­зу дві му­зи­чні сце­ни: на ве­ли­кій від­був­ся джа­зо­вий кон­церт най­кра­щи­хму­зи­кан­тів Укра­ї­ни, а бі­ля неї — на тан­цмай­дан­чи­ку — всі охо­чі змо­гли по­тан­цю­ва­ти та взя­ти участь у май­стер-кла­са­хвід ві­до­мих тан­цю­валь­ни­х­шкіл Ки­є­ва. На ма­лій сце­ні від­бу­ва­ли­ся джа­зо­ві ім­про­ві­за­ції та ді­джей-се­ти. Тим же, хто хо­див за­ти­шни­ми але­ям ро­за­рію, ку­шту­вав сма­чні стра­ви ву­ли­чної їжі та роз­див­ляв­ся ре­тро-аксе­су­а­ри, одяг та ан­ти­ква­рі­ат на він­та­жно­му яр­мар­ку, но­тки джа­зу ство­рю­ва­ли стиль­ний му­зи­чний фон.

Про­те зна­чний вне­сок у ство­ре­н­ня атмо­сфе­ри зро­би­ли са­мі від­ві­ду­ва­чі «Ре­тро Кру­ї­зу». По­між зви­чай­них гля­да­чів, які при­йшли по­ми­лу­ва­ти­ся лег­ким ду­хом ми­нув­ши­ни, пе­ре­ва­жа­ли ті, хто бо­дай одним він­та­жним еле­мен­том одя­гу на­ма­гав­ся при­єд­на­ти­ся до від­тво­рю­ва­ної епо­хи.

І так як «Ре­тро Кру­їз» був на­сам­пе­ред свя­том сти­лю, не обі­йшло­ся й без стиль­ни­хкон­кур­сів. Пе­ре­мож­ців тут оби­ра­ли за трьо­ма ка­те­го­рі­я­ми: най­кра­щий ве­ло­си­пед, най­кра­ща тан­цю­валь­на па­ра, кра­щий чо­ло­ві­чий та жі­но­чий ко­стю­ми, а та­кож най­кра­щі бо­ро­да та ву­са. До зма­га­н­ня уча­сни­ків за­охо­чу­ва­ли цін­ни­ми при­за­ми від пар­тне­рів фе­сти­ва­лю. Окрім цьо­го, аб­со­лю­тно для всі­хві­дві­ду­ва­чів «Ре­тро Кру­ї­зу» пра­цю­ва­ли стиль­ні ін­тер’єри фо­то­зон, де мо­гли сфо­то­гра­фу­ва­ти­ся всі охо­чі.

Не за­бу­ли ор­га­ні­за­то­ри і про ма­лень­ки­хві­дві­ду­ва­чів фе­сти­ва­лю сти­лю. Для ни­хбу­ло ор­га­ні­зо­ва­но каз­ко­вий сад тро­янд із роз­ма­льов­ка­ми, а та­кож по­бу­до­ва­но май­дан­чи­ки для гри у ре­тро-спорт — ан­глій­ський кро­кет та ста­ро­вин­ний пе­танк.

Ко­ман­да «Дня» вже вче­твер­те при­єд­на­ла­ся до фе­сти­ва­лю «Ре­тро Кру­їз». «Ор­га­ні­за­то­ри за­хо­ду — ве­ли­кі мо­лод­ці, во­ни зумі­ли об’єд­на­ти фор­мат со­ці­аль­но­го і роз­ва­жаль­но­го про­е­кту. І за­во­ю­ва­ли ба­га­то при­хиль­ни­ків, се­ред ни­хі на­ша ко­ман­да, — ді­ли­ться сво­ї­ми вра­же­н­ня­ми від за­хо­ду за­сту­пник го­лов­но­го ре­да­кто­ра з пи­тань роз­ви­тку га­зе­ти «День» Ан­на МАЗУРЕНКО. — Ми зав­жди ду­же тре­пе­тно ста­ви­мо­ся до ство­ре­н­ня обра­зів, по­да­н­ня про­е­ктів «Дня». Адже це ан­глій­ська вер­сія га­зе­ти, книж­ко­ві но­вин­ки, «Мар­шрут №1» і стиль- ні аксе­су­а­ри «Дня». Ми на­ма­га­є­мо­ся не по­вто­рю­ва­ти­ся і ви­ді­ли­ти одну з «фі­шок». При­мі­ром, цьо­го ро­ку ми пред­ста­ви­ли пов­ний ком­плект но­вин­ки «По­вер­не­н­ня в Цар­го­род»: книж­ку у фір­мо­вій упа­ков­ці і хус­тку. Зі­зна­ю­ся, се­ред усі­хна­шу ко­ман­ду вже роз­пі­зна­ють за сво­їм «ін­те­ле­кту­аль­ним сти­лем». Дя­кую ор­га­ні­за­то­рам про­е­кту і ко­ман­ді «Дня» за чу­до- вий на­стрій!».

Пі­дби­ва­ю­чи під­сум­ки не­діль­но­го «Ре­тро Кру­ї­зу», «День» по­спіл­ку­вав­ся і з йо­го ор­га­ні­за­то­ром Ма­рі­ан­ною ФА­КАС. «Го­лов­на ідея на­ши­хфе­сти­ва­лів — від­да­ти на­ле­жне ре­тро-куль­ту­рі й зі­бра­ти на одно­му май­дан­чи­ку всі­х­прих иль­ни­ків цьо­го на­прям­ку, — ко­мен­тує па­ні Ма­рі­ан­на. — Під сло­вом «ре­тро» ми ро­зу­мі­є­мо і лю­дей, які за­йма­ю­ться ре­став­ра­ці­єю ста­ри­хко­стю­мів та ан­ти­ква­рі­а­ту, і тих, хто грає джаз та кла­си­чну му­зи­ку. Тоб­то ми го­во­ри­мо про всіх, хто жи­ве цін­но­стя­ми ХХ ст.». За сло­ва­ми ор­га­ні­за­тор­ки, во­на ду­же за­до­во­ле­на про­ве­де­ним фе­сти­ва­лем: «Бу­ла ду­же гар­на по­го­да, ба­га­то лю­дей, і, зви­чай­но, ба­га­то но­ви­хо­блич. Фе­сти­валь, який за­ми­слю­вав­ся як про­сві­тни­цький, орі­єн­то­ва­ний на мо­ло­ди­хлю­дей пе­ре­ва­жно сту­дент­сько­го ві­ку, за­раз пе­ре­тво­рив­ся на до­ро­слу по­дію. Ма­лень­кий за­хід із ча­ю­ва­н­ням на­при­кін­ці за­раз по­пов­нив­ся дво­ма му­зи­чни­ми сце­на­ми, де з 12-ї го­ди­ни дня не за­мов­кав джаз, зо­ною ле­кто­рію, на якій ви­сту­пав Оле­ксій Ко­ган, яр­мар­ком, зу­стрі­ча­ми, кон­кур­са­ми. До нас при­хо­дять ве­ли­кі лю­ди, яких ми са­мі із за­до­во­ле­н­ням слу­ха­є­мо і вва­жа­є­мо ав­то­ри­те­та­ми. Тож «Ре­тро Кру­їз» зро­стає і стає більш сер­йо­зним. Ми про­дов­жи­мо пра­цю­ва­ти над тим, щоб зро­би­ти це свя­то більш де­таль­ним та про­ду­ма­ним — у нас ще ба­га­то ідей, які б хо­ті­ло­ся

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.