Ге­ор­гій МАРГВЕЛАШВІЛІ,

пре­зи­дент Гру­зії:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

НАТО най­більш ав­то­ри­те­тна та на­дій­на існу­ю­ча па­ра­соль­ка без­пе­ки. Це со ром, що піс ля 1994 ро ку, ко ли Укра ї на се бе обез збро ї ла за спон­сор­ством Ве­ли­ко­бри­та­нії, США та Ро­сії, на 20-ту рі­чни­цю ці­єї уго­ди один із га­ран­тів без­пе­ки та те­ри­то­рі аль ної ці ліс нос ті оку пу вав Укра ї - ну... Тож, ди­ви­шся на цих ін­ших га­ран тів і ро зу мі єш: ре аль ним ви рі - ше­н­ням си­ту­а­ції, що скла­ла­ся, за­ли­ша­є­ться НАТО. Са­ме то­му ми ру­ха­є­мо на­шу кра­ї­ну в цьо­му на­пря­мі

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.